Profil naukowy

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Zaproszenie do składania artykułów do czasopisma

mar 23, 2021

Zaproszenie do składania artykułów do czasopisma

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

ISSN: 1734-087X | ICV: 90.13 |MNiSW: 5

 

TEMAT NUMERU: 

FAKE SCIENCE” – GRANICE NAUKI, GRANICE POZNANIA, GRANICE WIEDZY. PROBLEMY I PSEUDO PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Kwartalnik „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” indeksowany w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazEkon oraz INDEX COPERNICUS, a także w amerykańskim serwisie czasopism elektronicznych EBSCO.

Redaktor tematyczny numeru: dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

Język publikacji: polski

Termin nadsyłania artykułów: 1 września 2021

Kontekst

Żyjemy w czasach wciąż narastającej „produkcji wiedzy” (Starbuck, 2006). Ma to swoje niewątpliwe pozytywne konsekwencje, bowiem dzięki nauce ludzka egzystencja staje się łatwiejsza i bardziej bezpieczna, zarówno w wymiarze politycznym, społecznym jak i technicznym (Pinker, 2018). Rozwijana wiedza pozwala na opracowanie technologii, które minimalizują różne problemy cywilizacyjne (pandemie, kataklizmy, itp.) i pozwala niwelować zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. Niestety w wielu przypadkach generowana przez naukowców wiedza okazuje się nie tylko bezwartościowa i bezużyteczna, ale nawet szkodliwa (Hopf, Krief, Mehta, Matlin, 2019). Staje się tym, co coraz częściej opisujemy modnym pojęciem „fake science”. Wskazywanych przyczyn rozwoju „pseudonauki” jest oczywiście wiele – o czym już na początku XX wieku pisali filozofowie nauki (Carnap, Popper, Kuhn, Feyerabend). Wśród niektórych współczesnych przyczyn można wymienić choćby wzrost populizmu wśród decydentów społecznych i politycznych, brak wystarczającej edukacji w zakresie myślenia naukowego, brak wystarczającej społecznej kontroli środowisk naukowych, (Shermer, Gould, 2002), zawodność metod i procedur stosowanych przez samych naukowców (Starbuck, 2006; Stanley, Spence, 2014), czy też psychologiczne mechanizmy odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się „fałszywej wiedzy” (Kirkpatrick, 2021).

Skutkami tego zjawiska są rozprzestrzeniające się „teorie konspiracyjne” przyczyniają się do negatywnych procesów społecznych i politycznych (Kaufman, Kaufman, 2017), a także – w wymiarze praktycznym – „fałszywa wiedza” prowadzi do błędnych decyzji podejmowanych przez decydentów, menedżerów, czy poszczególnych ludzi. Oczywiście problematyka „granic nauki”, „granic wiedzy” i oddzielenia „nauki od pseudonauki” nie jest zagadnieniem nowym (Kaufman, Kaufman, 2017). Mimo to warto podejmować próby powtórnego spojrzenia na to zagadnienie z perspektywy nauk społecznych - psychologii, socjologii, ekonomii, czy nauk o zarządzaniu. Przyjęcie tego pryzmatu może być wartościowe i naprowadzić nas na głębszego zrumienienia otaczających nas zjawisk społecznych.

 

Bibliografia:

Hopf, H., Krief, A., Mehta, G., Matlin, S. A. (2019). Fake science and the knowledge crisis: ignorance can be fatal. Royal Society Open Science. 6: 190161. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.190161

Kaufman, A., Kaufman, J. (2017). Pseudoscience: The conspiracy against science. Cambridge, MA: MIT Press.

Pinker, S. (2018). Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Poznań: Zyska i Ska,.

Shermer, M., Gould, S. J. (2002). Why people believe weird things: Pseudoscience, superstition, and other confusions of our time. New York: Holt Paperbacks.

Stanley, D. J., Spence, J. R. (2014). Expectations for replications: Are yours realistic? Perspectives on Psychological Science, 9(3), 305–318.

Starbuck. W. H. (2006). The production of knowledge: The challenge of social science research. New York: Oxford University Press Inc.

Williams Kirkpatrick A. (2021). The spread of fake science: Lexical concreteness, proximity, misinformation sharing, and the moderating role of subjective knowledge. Public Understanding of Science, 30(1), 55-74.

 

Cele numeru tematycznego

Celem numeru tematycznego jest zachęcenie naukowców prowadzących badania na gruncie nauk społecznych do przyjrzenia się zagadnieniom „granic nauki”, „granic poznania” i „granic wiedzy”. Główne problemy na które poszukujemy odpowiedzi to:

  • „Fake science” – próba opisu zjawiska;
  • Wartość poznania naukowego na gruncie nauk społecznych (socjologia, ekonomia, psychologia, nauki o zarzadzaniu, itp.);
  • Wiedza i niewiedza a działalność praktyczna;
  • Filozoficzne problemy nauk społecznych;
  • Metodologiczne problemy nauk społecznych;
  • Czego nauka nie może wyjaśnić – czyli refleksja o „granicach nauki”;
  • Społeczne konsekwencje „fake science”;
  • Ograniczać, czy asymilować „pseudonaukę” – spojrzenie z wielu perspektyw.

 

Ostateczny termin nadsyłania referatów: 1 września 2021 r.

Przewidywana data publikacji: ostatni kwartał 2021 r.

Wszystkie artykuły zostaną poddane podwójnej ślepej recenzji.

 

Wskazówki dla autorów:

Szczegóły dotyczące procedury i zasad recenzowania można znaleźć na stronie Kwartalnika:

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych prosimy kierować na adres: dturek@sgh.waw.pl

a pytania w sprawach redakcyjnych do sekretarz redakcji: ikl@sgh.waw.pl

dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

redaktor numeru

Tom 59 Nr 1 (2021): Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Opublikowane: lip 16, 2021

Methodology in the Modern Theory of Human Capital and Strategic Management of Human Capital

PDF (English)
0

Psychological Strategies in the Process of Pitching New Business Opportunities

Oleg Redko,Oleksandra Moskalenko
PDF (English)
0

International Experience in Staff Management in the Process of Staff Recruitment for Vacant Positions with the Application of Social Networks in the Conditions of Digitalisation

Nataliia Klietsova,Iiubov Mykhailova
PDF (English)
0

Socially Responsible Activity of Global Corporations to Support Human Development in Ukraine

Mykhailo Dyba,Iuliia Gernego
PDF (English)
0

University Impact on Regional Development in the Context of Smart Specialisation

Yevheniia Polishchuk,Anna Kornyliuk,Alla Ivashchenko,Yuriy Danko,Oleh Pasko
PDF (English)
0

Activation of Innovative Development in the Conditions of the DEST World

Mariia Tepliuk,Olexandr Shapran
PDF (English)
0

Development of Ecosystems of Innovative Entrepreneurship in the Global Dimension

Inna Riepina,Nataliia Yakusheva
PDF (English)
0

Development of Human Potential in the Information Society: Educational Changes and Organisational Development

Inna Semenets-Orlova,Hanna Kuzmenko
PDF (English)
0
Wyświetl wszystkie numery