“Edukacja ekonomistów i menedżerówdotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Kwartalnik indeksowany jest w amerykańskim serwisie czasopism elektronicznych EBSCO, w bazach danych BazEkon oraz INDEX COPERNICUS.

 

Kontekst

Transformacja cyfrowa (czyli digitalizacja) szybko zmienia kierunek, w jakim ewoluuje Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nie tylko w firmach technologicznych, ale i w różnego rodzaju organizacjach sektora prywatnego jak i publicznego. Wykorzystanie systemów informatycznych w obszarze zasobów ludzkich (Human Resources Information Systems - HRIS) popularyzuje się coraz bardziej wraz z wykorzystaniem zaawansowanych aplikacjami analitycznych, oraz dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji oraz technologii maszynowego uczenia się. Jednakże w badaniach naukowych istnieje niewiele dowodów empirycznych na temat efektywności tych praktyk. Należy również zauważyć, iż podstawy teoretyczne, jak i metodologiczne podejście do analizy tego zjawiska, dobrze się jeszcze nie rozwinęły. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić środowisko naukowe do podzielenia się artykułami na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie Cyfrowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Cele wydania specjalnego

W wydaniu specjalnym chcielibyśmy przedstawić opracowania na temat obecnego stanu oraz osiągnięć w zakresie Cyfrowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zgłaszane artykuły powinny skupić się na kwestiach obejmujących między innymi:

  • Podejście teoretyczne i metodologiczne do analizy wątku cyfryzacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Rozwój i wykorzystanie HRIS (Human Resources Information Systems), e-ZZL (elektroniczne ZZL) oraz analityki zasobów ludzkich;
  • Determinanty efektywności cyfrowego ZZL oraz bariery w implementacji;
  • Etyczny wymiar wykorzystania wspieranego technicznie podejmowania decyzji w obszarze ZZL (włączając wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologii maszynowego uczenia się, profilowania danych z wykorzystaniem mediów społecznościowych itp.);
  • Analiza porównawcza różnorodności wykorzystania cyfrowego ZZL w różnych krajach, sektorach, klastrach, firmach różnych wielkości;
  • Perspektywa pracowników w odniesieniu do wykorzystania cyfrowego ZZL.

 

Termin zgłoszeń

Ostateczny termin nadsyłania artykułów: 10 września 2020

Oczekiwana data publikacji: do końca roku 2020

 

Wytyczne

Wszystkie artykuły będą podlegały procesowi podwójnych „ślepych recenzji”.

Szczegółowe wytyczne i zasady procedury recenzji tekstów można znaleźć na stronie kwartalnika:

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM

Szczegóły na temat przygotowania tekstów (łącznie z wymogami edycyjnymi) oraz link do przesyłania artykułów można znaleźć tutaj:

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/about/submissions

Artykuły można przesłać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie kwartalnika lub drogą elektroniczną na adres redakcji: ikl@sgh.waw.pl

Wszelkie pytania na temat wydania proszę kierować na adres: lsienk@sgh.waw.pl