POLISHCHUK, Y.; KORNYLIUK, A.; IVASHCHENKO, A.; DANKO, Y.; PASKO, O. University Impact on Regional Development in the Context of Smart Specialisation. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, v. 59, n. 1, 31 mar. 2021.