Polishchuk, Yevheniia, Anna Kornyliuk, Alla Ivashchenko, Yuriy Danko, i Oleh Pasko. 2021. „University Impact on Regional Development in the Context of Smart Specialisation”. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów 59 (1). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.59.3.