Jak zarządzać ryzykiem powstawania opóźnionych płatności

Main Article Content

Waldemar Rogowski
Krzysztof Żaczkiewicz

Abstrakt

Opóźnione płatności oraz zatory płatnicze są jednym z najważniejszych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilnego rozwoju. W artykule zostały omówione dwie główne grupy narzędzi będące realną pomocą dla przedsiębiorców. Pierwsza to narzędzia zmniejszające ryzyko nieterminowego otrzymania płatności od kontrahenta. Drugą grupą są narzędzia pozwalające zminimalizować negatywne skutki opóźnień płatniczych ze strony kontrahenta, w tym także takiego pogorszenia jego sytuacji finansowej, które doprowadziło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a w skrajnym przypadku do ogłoszenia upadłości. Autorzy wyróżniają trzecią kategorię: narzędzia mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa terminowego uregulowania należności przez kontrahenta lub też skrócenie okresu opóźnienia w przypadku dokonywania płatności po ustalonym terminie.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Rogowski, W., & Żaczkiewicz, K. (2017). Jak zarządzać ryzykiem powstawania opóźnionych płatności. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 95-101. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7455
Dział
Dział główny

Bibliografia

.