Gołębiowska, E. (2014). Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 18–25. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929