Malinowski, G. (2014). Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 38–46. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1943