Andrzej Zybała

Tytuł naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu dóbr publicznych w warunkach globalizacji, a książkę habilitacyjną - problematyce polityki publicznej. Analizował w niej elementy szeregu polityk branżowych – ekonomicznych i społecznych.

Autor siedmiu książek, poza tym wydał dwie książki pod swoją redakcją.

Napisał wiele artykułów akademickich, a także publicystycznych, między innymi w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Obywatelu” i „Nowym Obywatelu”.

Komentuje wydarzenia publiczne w niektórych mediach, między innymi TVP, Polsat News, Radiowa Trójka, ToK FM, Radiowa Jedynka. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1030-8792

 

Publikacje

I. Autor monografii z dziedziny głównie polityki publicznej i stosunków przemysłowych.  W zakresie polityki publicznej opublikował trzy monografie.

A. Zybała. 2016. Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce: w poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, OW SGH, Warszawa

A. Zybała. 2013. Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa

A. Zybała. 2012. Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? KSAP Warszawa

Książka pt. „Polityki publiczne. Doświadczenia…” zawiera podręcznikowe omówienie głównych pojęć z tej dziedziny wiedzy.

Druga książka pt. „Państwo i społeczeństwo w działaniu” charakteryzuje politykę publiczną w Polsce, zawiera omówienie głównych procesów mających miejsce w ramach polityki publicznej/działań publicznych występujących w Polsce. Stawia hipotezę dotyczącą natury polityki publicznej w Polsce. Wskazuje na jej etatystyczne cechy i tendencje do ograniczania profilu polityki publicznej w procesu stanowienia prawa.

Kolejna książka pt. „Polski umysł na rozdrożu…”  również poświęcona została polityce publicznej, ale w szerokim rozumieniu. Zawiera głównie analizę cech kultury umysłowej występujących w Polsce, a także omówienie konsekwencji w sferze polityki publicznej.

Kolejne artykuły, w których mowa o polityce publicznej w Polsce:

A. Zybała, Kulturowe źródła konfliktu politycznego w Polsce Przegląd Socjologiczny 3/2019; 

A. Zybała, Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2018; 16(5): 81–103.

A. Zybała. 2018. Meandry zarządzania publicznego w Polsce po 2015, w: Polska po 2015 – gospodarka, społeczeństwo (red. M. Krawczyk), Oficyna Wydawnicza SGH.

A. Zybała, Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 4/2015, s.25-47.

A. Zybała, Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159/2017.

A. Zybała, Rozwój i wzorce kultury umysłowej, „Kultura i Rozwój” 1/2016, s. 51-71;

A. Zybała, Problem złożoności w politykach publicznych, rocznik naukowy „Zoon Politicon” 2013; 

A. Zybała, Współczesne państwa wobec rosnącej złożoności problemów publicznych [w:]  Państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.

A. Zybała, Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityk publicznych, Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies, 1/2014

 

II. A. Zybała opublikował także szereg prac poświęconych stosunkom pracy (przemysłowym) oraz zbliżonej problematyce dialogu społecznego.

Monografie:

A. Zybała. 2019. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości. OW SGH, Warszawa

A. Zybała. 2008. Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski? Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa.

A. Zybała. 2007. Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa.

Monografie pod redakcją 

Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, (red. A. Zybała, W. Misztal), CPS „Dialog”, Warszawa 2008.

W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa 2009.

Polska w dialogu.Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy, (red. A. Zybała), CPS „Dialog”, Warszawa 2016.

Kolejne wybrane publikacje:

A. Zybała. ​Board-level employee representation in the Visegrád countries, European Journal of Industrial Relations 25/3, ss. 261–273.

A. Zybała, Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159/2017,