https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/issue/feed Studia z Polityki Publicznej 2022-05-15T10:33:47+00:00 dr Andrzej Klimczuk aklimcz@sgh.waw.pl Open Journal Systems <p><strong>Studia</strong><strong>&nbsp;z&nbsp;</strong><strong>Polityki</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Publicznej&nbsp;</strong><strong>/ Public Policy Studies</strong> są pismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa). Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 70. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).</p> https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2691 Prewencja zachowań samobójczych jako zadanie polityki zdrowia publicznego. Doświadczenia Finlandii, inspiracja dla Polski? 2022-05-15T10:31:37+00:00 Paulina Adamczyk paulina.adamczyk@edu.uni.lodz.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@uni.lodz.pl <p>Złożoność i niejednoznaczność zjawiska samobójstwa to główne czynniki utrudniające planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zachowaniom suicydalnym. Zidentyfikowane w badaniach i opisane w literaturze przedmiotu czynniki ryzyka przybliżają jednak do tworzenia skutecznych strategii prewencyjnych, co wydaje się niezbędne, szczególnie w krajach o wysokich wskaźnikach samobójstw. Strategie te są wielowymiarowe i obejmują działania na różnych poziomach, a kierowane są zarówno do specyficznych grup docelowych (osób zagrożonych samobójstwem oraz grup zawodowych, które mogą wspierać takie osoby), jak i do społeczności lokalnych czy całego społeczeństwa (by uświadamiać zbiorowość na temat zdrowia psychicznego i zachowań samobójczych). W celu skutecznego opracowania strategii, dostosowanej do specyficznych warunków środowiskowych, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej eksploracji zjawiska zachowań samobójczych, co następnie pozwala wdrażać rozwiązania oparte na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł omawia proces badań, opracowania i wdrażania strategii zapobiegania samobójstwom w Finlandii oraz jej funkcjonowania od lat 90. XX w., a także roli w polityce publicznej. W tym kontekście omówiony został znaczny spadek wskaźnika samobójstw w Finlandii w tym okresie, a fiński przypadek potraktowany został jako potencjalna inspiracja dla profilaktyki zachowań samobójczych w Polsce.</p> 2021-12-14T13:32:43+00:00 Copyright (c) 2021 Paulina Adamczyk, Wojciech Woźniak https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2813 Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi 2021-12-15T11:26:28+00:00 Beata Ziębińska beata.ziebinska@up.krakow.pl <p>W artykule ukazano koncepcję planowania strategicznego zaadaptowaną do realiów pomocy społecznej i starano się dowieść, że koncepcja ta znacząco wpływa na rozwój badań nad lokalnymi problemami społecznymi, jakie prowadzi się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ta coraz bardziej znacząca aktywność, dotycząca głównie diagnozowania i prognozowania, wpływa zarówno na wyodrębnianie się nowych zadań pomocy społecznej, a w konsekwencji nowych elementów jej struktur organizacyjnych, które nazwano w tytule artykułu lokalnymi pracowniami badań nad polityką społeczną, jak i na potrzebę przekazywania tych zadań specjalistom polityki społecznej.</p> 2021-12-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Beata Ziębińska https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2814 Cele i sposoby realizacji polityki społecznej w dobie postępu technologicznego 2022-05-15T10:32:19+00:00 Kaja Zapędowska-Kling kaja.zapedowska@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest naukowa refleksja nad potrzebą uwzględnienia kwestii rozwoju nowych technologii we współczesnej polityce społecznej w Polsce. Artykuł koncentruje się na omówieniu trzech wybranych obszarów polityki społecznej, na które szczególnie intensywnie oddziałują zmiany technologiczne: polityce rynku pracy, obszarze edukacji oraz usług opiekuńczych z uwzględnieniem elementów polityki senioralnej. Publikacja inicjuje dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami i dylematami stojącymi przed polską polityką społeczną i odwołuje się do doświadczeń pandemii związanych z intensyfikacją technologicznie zapośredniczonych form komunikacji i sposobów korzystania z usług społecznych. Argumentuje, że rozwój nowych technologii zmienia zarówno cele, jak i sposoby realizacji polityki społecznej. Czerpiąc z dorobku determinizmu technologicznego i nowego instytucjonalizmu, autorka zmierza do konkluzji, że konsekwencją zmian technologicznych powinny być adekwatne zmiany instytucjonalne i formalno-prawne zapewniające większą kompatybilność systemowych rozwiązań z codzienną praktyką życia obywateli.</p> 2021-12-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Kaja Zapędowska-Kling https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2698 Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku pracy 2021-12-15T11:26:28+00:00 Monika Kobosko monika.kobosko@gmail.com <p>Celem opracowania jest przegląd źródeł w obszarze zjawiska znikania zawodów. Sformułowano hipotezę wyjściową, zgodnie z którą przyczyną wypierania zawodów są nowe technologie oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Wykazanie tej tezy czyni zasadnym sformułowanie hipotezy o możliwości identyfikacji konsekwencji i zagrożeń zjawiska ginących zawodów na polskim rynku pracy. Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury, której wnioski pozwoliły na wykazanie obu hipotez.</p> 2021-12-14T13:42:01+00:00 Copyright (c) 2021 Monika Kobosko https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2815 Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19 2022-05-15T10:33:04+00:00 Jacek Sroka jacek.sroka@up.krakow.pl Beata Pawlica beata.pawlica@up.krakow.pl Joanna Podgórska-Rykała joanna.podgorska-rykala@up.krakow.pl <p>Problematyka artykułu ma wyraźny związek z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na partycypację. W 2020 r. pandemia i związany z nią lockdown czasowo przerwały deliberację w procesach budżetowych w ponad stu polskich miastach. Jednak zarazem w ogólnym pejzażu oraz w kształcie topografii budżetowania obywatelskiego w Polsce wiele się nie zmieniło. Nadal jest to teren dla deliberacji niełatwy, choć jest ona możliwa. Autorzy artykułu podjęli próbę przybliżenia skutków oddziaływania tych elementów ustawowej regulacji budżetów obywatelskich, które nie sprzyjają rozwojowi deliberacji. Wyniki analiz odniesiono do znanej w literaturze modelowej typologii partycypacji w budżetowaniu obywatelskim, z uwzględnieniem przypadków trzech polskich miast.</p> 2021-12-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2816 Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19 2022-05-15T10:33:47+00:00 Rafał Krenz r.krenz@uw.edu.pl <p>Sektor ekonomii społecznej to istotny obszar realizacji polityki publicznej w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej mają do dyspozycji instrumenty publicznego wsparcia finansowego, w tym zwrotnego, umożliwiające im rozwój i realizację celów gospodarczych i społecznych. W okresie pandemii COVID-19 otrzymały nowe instrumenty wspierające o wyjątkowym charakterze na tle dotychczasowych rozwiązań. Istotnym zagadnieniem jest elastyczność reagowania polityki publicznej oraz umiejętność wspólnego - władzy publicznej wraz ze środowiskiem interesariuszy non-profit - wypracowania i wdrożenia wsparcia, by uchronić ten wrażliwy na kryzysy gospodarcze sektor przed konsekwencjami związanymi z ograniczeniami funkcjonowania podczas pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwo społeczne, czy też szerzej przedsiębiorczość społeczna, to z pewnością jedne z najbardziej fascynujących innowacji ostatnich dekad, ciągle wymykające się satysfakcjonującemu teoretycznie wyjaśnieniu.</p> 2021-12-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Rafał Krenz