https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/issue/feed Studia z Polityki Publicznej 2022-12-12T12:45:15+00:00 dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH azybal@sgh.waw.pl Open Journal Systems <p><strong>Studia</strong><strong>&nbsp;z&nbsp;</strong><strong>Polityki</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Publicznej&nbsp;</strong><strong>/ Public Policy Studies</strong> są czasopismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach.</p> <p>Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych.</p> <p>Teksty mogą być poświęcone również m.in.:</p> <p>modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania);</p> <p>postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy, uczenie się);</p> <p>metodom ewaluowania rezultatów w politykach;</p> <p>​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych;</p> <p>mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa).</p> <p>Redakcja zainteresowana jest także takimi zagadnieniami, jak:</p> <p>źródła/mechanizmy wpływające na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne);</p> <p>źródła wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge,&nbsp; brokerzy wiedzy, sieci eksperckie);</p> <p>procesy decyzyjne i style działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność);</p> <p>czynniki instytucjonalne, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 70. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), EBSCOhost, HeinOnline.</p> https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2863 Problemy dotyczące udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki publicznej w Republice Południowej Afryki 2022-12-12T12:45:15+00:00 Samuel Uwem Umoh samumo800@gmail.com <p>Skuteczność demokracji przedstawicielskiej w Republice Południowej Afryki jest wątpliwa, na co wskazują powtarzające się protesty dotyczące świadczenia usług publicznych, potwierdzające, że opinie obywateli są niesłyszane, oraz brak zaufania do Parlamentu. W związku z tym posłowie opracowują strategie stanowiące przykład demokratycznych innowacji, które mają zaangażować obywateli w kształtowanie polityki publicznej jako platformy do dyskusji. W tym kontekście w artykule omówiono udział społeczeństwa w tworzeniu polityki publicznej oraz to, w jaki sposób spadek zaufania do Parlamentu stanowi przesłankę tworzenia demokratycznych innowacji jako sposobu na zwiększenie udziału obywateli w działaniach Parlamentu. W pracy zidentyfikowano również problemy, które dotyczą zaangażowania publicznego. Dane pochodzą z wywiadów z 16 posłami, obserwacji debat plenarnych, protokołów parlamentarnych, raportów Hansarda, protokołów komisji selekcyjnych i stałych oraz wystąpień parlamentarnych. Wyniki badań sugerują, że pomimo złożoności procesu zwiększania zaangażowania społecznego w Republice Południowej Afryki Parlament od 1994 r. poczynił znaczne postępy w poszerzaniu demokratycznych innowacji wykorzystywanych w tym celu. Niemniej jednak osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji nadal są marginalizowane w procesie kształtowania polityki publicznej. W artykule wskazano potrzebę edukacji politycznej i udziału społeczeństwa w tworzeniu polityki publicznej w celu wzmocnienia instytucji demokratycznych w Republice Południowej Afryki.</p> 2022-12-04T14:33:05+00:00 Copyright (c) 2022 Samuel Uwem Umoh https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2899 Kierunki polityki przestrzennej miast w Polsce a pandemia SARS-CoV-2. Perspektywa medyczna i przestrzenna 2022-12-12T12:44:15+00:00 Maciej J. Nowak macnowak@zut.edu.pl Krzysztof Simon krzysztof.simon@umw.edu.pl <p>Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób pandemia SARS-CoV-2 może determinować kluczowe kierunki polityki przestrzennej miast w Polsce. Przeanalizowano: wytyczne związane z medycznym punktem widzenia (w zakresie priorytetów polityki zdrowotnej) oraz główne tezy międzynarodowej dyskusji naukowej na temat zmian miejskich polityk przestrzennych. Na podstawie powyższej analizy, a także wskazanych aktualnych rozwiązań planistycznych w Polsce zostały opracowane rekomendacje dotyczące kierunkowych zagadnień polityki przestrzennej miast. W artykule określono, w jakim zakresie w polskich realiach jest możliwa realizacja poszczególnych postulatów. Opracowane w taki sposób rekomendacje zachowają wymiar uniwersalny - możliwy do odniesienia do większości dokumentów rozwojowych i przestrzennych polskich miast (w szczególności strategii rozwoju oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Istotnym wkładem autorów artykułu będzie również próba interdyscyplinarnego ujęcia perspektywy medycznej i urbanistycznej oraz przełożenie jej na konkretne postulaty.</p> 2022-12-04T14:49:06+00:00 Copyright (c) 2022 Maciej J. Nowak,Krzysztof Simon https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2769 Artyści współcześni nadal niewidoczni. Konsekwencje braku efektywnej polityki publicznej wobec twórców sztuki w latach 2020-2021 2022-12-12T12:43:20+00:00 Jędrzej Wijas jedrzej.wijas@usz.edu.pl <p>Doświadczenie związane z pandemią COVID-19 uwidoczniło m.in. braki w politykach publicznych w Polsce. Według autora artykułu do polityk publicznych można zaliczyć również działania władzy wobec artystów. W tekście zdiagnozowany został status artystów jako grupy docelowej polityki publicznej w systemie demokratycznym. Opisano proces tworzenia regulacji prawnych statusu artysty zawodowego w Polsce. Przedmiotem szczegółowej analizy stały się decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące artystów podejmowane w latach 2020­-2021. Problemy techniczne, formalne i medialne władz z dystrybucją środków pomocowych dla artystów w Polsce są wiązane z brakiem prawnej definicji artysty w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, a szerzej - w politykach publicznych. Wobec nieukończenia prac legislacyjnych dotyczących statusu artysty przed wystąpieniem 5. fali pandemii COVID-19 przewidywane jest ponowne wystąpienie problemów w zarządzaniu pomocą publiczną dla artystów w Polsce.</p> 2022-12-04T14:52:50+00:00 Copyright (c) 2022 Jędrzej Wijas https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2897 Instytucje ramowe. Publiczne instytucje kultury jako katalizator metagovernance w polityce kulturalnej 2022-12-12T12:42:27+00:00 Piotr Zbieranek p.zbieranek@gmail.com <p>Wzrost złożoności świata społecznego wymusza przemiany polityki publicznej, której przedstawiciele starają się dostosować ją do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Powszechną formą tej adaptacji wydaje się wdrażanie nowych technik zarządczych zgodnych z modelem metagovernance. Zakłada on m.in. uzupełnienie istniejących modeli zarządzania publicznego o horyzontalne sieci interesariuszy polityki publicznej, ale też oparcie polityki na trzech zasadach - wymaganej różnorodności, wymaganej refleksyjności i postawy ironicznej. Publiczne instytucje kultury nazywane instytucjami ramowymi wspierają wdrażanie nowych technik zarządczych przede wszystkim poprzez tworzenie nowych sieci interesariuszy polityki kulturalnej i wsparcie już istniejących. Niniejszy opis instytucji powstał na podstawie wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w tworzenie polityki publicznej w obszarze kultury zrealizowanych w drugiej połowie 2018 r.</p> 2022-12-04T14:56:57+00:00 Copyright (c) 2022 Piotr Zbieranek https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2882 I Wrocławski Panel Obywatelski jako przykład zastosowania praktyki deliberacyjnej 2022-12-12T12:40:59+00:00 Wojciech Ufel wojciech.ufel@uwr.edu.pl <p>W niniejszym artykule prezentowane są konkluzje z obserwacji I-go Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, przeprowadzonego w 2020 roku. Analizę rozpoczyna umiejscowienie Panelu w kontekście współczesnej literatury na temat deliberacji. Następnie przypadek ten poddany jest analizie empirycznej bazującej na obserwacji jawnej nieuczestniczącej, analizie dokumentów oraz wywiadów z uczestnikami i uczestniczkami. Analiza wykazuje mocne i słabe strony Panelu, co prowadzi do wniosków, że chociaż jest to obiecująca metoda zwiększania partycypacji obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji, to wiąże się z licznymi wyzwaniami związanymi z planowaniem, organizacją i moderacją zarówno edukacyjnego, jak i deliberacyjnego aspektu tej procedury.</p> 2022-12-04T15:01:33+00:00 Copyright (c) 2022 Wojciech Ufel