Studia z Polityki Publicznej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP <p><strong><span class="spellingerror">Studia</span><span class="normaltextrun1"> z </span><span class="spellingerror">Polityki</span> <span class="spellingerror">Publicznej </span></strong><span class="normaltextrun1"><strong>/ Public Policy Studies</strong> są </span><span class="spellingerror">pismem</span> <span class="spellingerror">wydawanym</span><span class="normaltextrun1"> od 2014 r. </span><span class="spellingerror">Redakcja</span> <span class="spellingerror">zamieszcza</span> <span class="spellingerror">teksty</span><span class="normaltextrun1"> o </span><span class="spellingerror">charakterze</span> <span class="spellingerror">akademickim</span><span class="normaltextrun1"> poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. </span><span class="normaltextrun1">Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa).</span><span class="eop">&nbsp;</span><span class="normaltextrun1">Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy </span><span class="spellingerror">knowledge</span><span class="normaltextrun1">), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</span></p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 20. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).</p> Oficyna Wydawnicza SGH pl-PL Studia z Polityki Publicznej 2391-6389 <p>Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/fimagis/ccby.jpg" width="97" height="35"> <img src="/public/site/images/aklimcz/OAlogo.jpg" width="97" height="35"></a></p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">Licencja CC-BY</a></p> <p>Więcej informacji: <a title="Polityka Open Access czasopisma &quot;Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies&quot;" href="https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/open_access_policy">Polityka Open Access czasopisma "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies"</a></p> Wpływ Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce. Wnioski z badań jakościowych https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2415 <p>Celem głównym artykułu jest analiza wpływu Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) realizowanego w latach 2012-2020 na społeczną aktywizację osób starszych w Polsce, na wybranym przykładzie konkretnego projektu. W pierwszej części artykułu zaprezentowano uzasadnienie dla prowadzenia badań naukowych nad społeczną aktywnością seniorów w Polsce. Następnie przedstawiony został cel główny Programu ASOS oraz jego znaczenie jako pierwszej publicznej interwencji prowadzonej z poziomu centralnego w Polsce na rzecz wzrostu społecznej aktywności seniorów, na podstawie analizy wybranego studium przypadku: projektu Aktywni bez względu na wiek, współfinansowanego przez Program ASOS. Dzięki implementacji jakościowego podejścia badawczego do ewaluacji dokonano identyfikacji efektów interwencji Programu ASOS, które dotyczą aktywizacji społecznej badanych seniorów. W dalszej części omówiona została kwestia generalizacji wyników badań jakościowych konkretnego projektu dla całościowej ewaluacji Programu ASOS. Tekst opracowania powstał na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strenghtening Communities in Europe (InnoSI), współfinansowanego w ramach programu badawczego Horyzont 2020.</p> Małgorzata Michalewska-Pawlak Monika Klimowicz Copyright (c) 2021 Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 9 25 10.33119/KSzPP/2021.1.1 Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2417 <p>Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dyskursywnego konstruowania sposobu postrzegania tożsamości płciowej najemców i właścicieli w normalizujących dyskursach dotyczących reprywatyzacji w Warszawie w latach 2004-2016. Jako podejście teoretyczne zastosowano feministyczną perspektywę poststrukturalistyczną opracowaną przez Sophie Watson (2000a). Dane zebrano za pomocą analizy dyskursu, według wskazówek Judith Baxter (2008a). W artykule omówiono dwa dyskursy dotyczące reprywatyzacji w Warszawie: (1) dyskurs o restytucji nieruchomości, w ramach którego zwrot nieruchomości byłym właścicielom (lub ich spadkobiercom) jest przedstawiany jako imperatyw moralny; oraz (2) dyskurs reprywatyzowanych najemców, koncentrujący się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z przekazania zasobów komunalnych potomkom byłych właścicieli. W obu dyskursach lokatorom przypisywano tożsamość kobiecą, a właścicielom męską (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). Wpłynęło to na pozycję najemców i właścicieli w procesie polityki mieszkaniowej.</p> Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka Copyright (c) 2021 Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 27 48 10.33119/KSzPP/2021.1.2 Analiza zmian w systemie ubezpieczeń emerytalnych w Polsce w latach 2002-2018 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2672 <p>W 1999 r. w Polsce rozpoczęto reformowanie ubezpieczeń społecznych. Zmiany, które wówczas zostały wprowadzone, w bardzo dużym zakresie dotyczyły ubezpieczenia emerytalnego. Do momentu przeprowadzenia reformy ubezpieczenie emerytalne było realizowane w systemie repartycyjnym. Jednak przemiany ustrojowe w Polsce, a także niekorzystne trendy demograficzne spowodowały, że przyjęty dotychczas sposób finansowania świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego przestał sprawnie działać. Konieczne było wprowadzenie zmian, które przede wszystkim pozwoliłyby na utrzymanie odpowiedniej wysokości świadczenia emerytalnego. Artykuł koncentruje się na jednym wybranym aspekcie tego ubezpieczenia - Otwartych Funduszach Emerytalnych, przedstawiając najważniejsze zmiany w latach 2002-2018, ich przyczyny i skutki. Zaprezentowana w artykule analiza została oparta głównie na danych Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.</p> Kinga Stęplewska Copyright (c) 2021 Kinga Stęplewska https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 49 71 10.33119/KSzPP/2021.1.3 Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2404 <p>Ocena wdrażania polityki ekologicznej w Chinach dokonywana jest zazwyczaj w kontekście implementacji prawa ochrony środowiska. Autor proponuje odmienne podejście, zakładając, że efekty polityki uzależnione są nie tylko od takich czy innych prerogatyw na poszczególnych poziomach zarządzania, ale także od wzajemnej interakcji poszczególnych aktorów. Artykuł wskazuje, w jakim stopniu władza centralna jest w stanie definiować cele polityki, wraz z adekwatnym systemem nadzoru wdrażania, jaka jest percepcja władz lokalnych, w jakich warunkach władze lokalne są skłonne do akceptacji celów polityki ekologicznej. Zidentyfikowano, w jakich warunkach władze subnarodowe mogą zniekształcać centralnie zaplanowane działania związane z ochroną środowiska.</p> Marek Świstak Copyright (c) 2021 Marek Świstak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 73 90 10.33119/KSzPP/2021.1.4 Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2431 <p>Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem praktyki samorządowej w Polsce. Jednym z narzędzi wspierających proces angażowania mieszkańców w sprawy samorządowe jest budżet obywatelski. Jego zasadnicze znaczenie polega na zapewnieniu mieszkańcom jednostek samorządowych możliwości decydowania o przeznaczeniu części wydatków budżetowych, w szczególności dotyczących inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Budżet partycypacyjny to jedna z najskuteczniejszych praktyk obywatelskich mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania ich miastami. Jednak może on być nie tylko narzędziem czy pojedynczym projektem, ale też częścią gruntownej, długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, opierającej się na reformie administracyjnej miasta. Zaangażowanie obywatelskie jest również postrzegane jako instrument skuteczności państwa. Kiedy obywatele mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb i pociągnięcia instytucji publicznych do odpowiedzialności, środki publiczne będą prawdopodobnie bardziej efektywnie wykorzystywane do dostarczania dóbr i usług publicznych lepiej dostosowanych do potrzeb obywateli. Uznanie potencjału obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jest szeroko rozpowszechnione. Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i genezy partycypacji obywatelskiej oraz analiza i porównanie zakończonych edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2020. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje zwycięskich zadań oraz zasady przeprowadzania budżetu.</p> Piotr Dubicki Copyright (c) 2021 Piotr Dubicki https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 91 105 10.33119/KSzPP/2021.1.5 Koncepcja koprodukcji wiedzy a tworzenie polityki oparte na dowodach. Analiza literatury przedmiotu https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2673 <p>W ostatnich latach pojęcie koprodukcji wiedzy zyskuje na znaczeniu. Wyrażenie to pozostaje jednak niejasne, podobnie jak jego związek z nurtem tworzenia polityki publicznej opartego na dowodach naukowych (evidence-based policy). Niniejszy artykuł, mający charakter przeglądowy, ma na celu przedstawienie, w jaki sposób, w wybranych publikacjach ważnych z punktu widzenia debaty naukowej na ten temat, rozumiana jest koprodukcja wiedzy. W tym - jak przedstawiane są role podmiotów uczestniczących w procesie koprodukcji wiedzy, a także jak kształtuje się związek między koprodukcją wiedzy a evidence-based policy. Analiza literatury umożliwia m.in. stwierdzenie, że koprodukcja wiedzy traktowana jest przez jej badaczy zarówno jako partycypacyjne podejście metodologiczne, jak i rozwiązanie instytucjonalne służące lepszej implementacji polityki.</p> Wojciech Gędek Copyright (c) 2021 Wojciech Gędek https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 107 124 10.33119/KSzPP/2021.1.6 Znaczenie państw Maghrebu w polityce Królestwa Hiszpanii przed akcesją do Unii Europejskiej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2430 <p>Analizując znaczenie Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii, należy zwrócić uwagę na jego geostrategiczne położenie między Europą a Afryką. Z tego wynika priorytetowe traktowanie państw południowej części basenu Morza Śródziemnego. Istotne są również ich doświadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej). Na uwagę zasługują także wzajemne stosunki gospodarcze. Relacje Hiszpanii z Maghrebem są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat stosunków z Marokiem. Opisać je można jako tzw. relación obcesiva. Przez dziesięciolecia w relacjach dwustronnych przede wszystkim skupiano się na problemach takich jak: imigracja, posiadłości hiszpańskie w Afryce Północnej, a także kwestia Sahary Zachodniej. Celem głównym dla Hiszpanii była stabilizacja nie tylko Maroka, ale całego Maghrebu. Strategiczne znaczenie regionu wynikało z jego bliskości geograficznej, potencjału ekonomiczno-handlowego oraz wpływów kulturowych.</p> Justyna Salamon Copyright (c) 2021 Justyna Salamon https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 125 140 10.33119/KSzPP/2021.1.7 FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2674 <p>Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.</p> Łukasz Gębski Copyright (c) 2021 Łukasz Gębski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-04-19 2021-04-19 8 1(29) 141 153 10.33119/KSzPP/2021.1.8