Studia z Polityki Publicznej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP <p><strong><span class="spellingerror">Studia</span><span class="normaltextrun1"> z </span><span class="spellingerror">Polityki</span> <span class="spellingerror">Publicznej </span></strong><span class="normaltextrun1"><strong>/ Public Policy Studies</strong> są </span><span class="spellingerror">pismem</span> <span class="spellingerror">wydawanym</span><span class="normaltextrun1"> od 2014 r. </span><span class="spellingerror">Redakcja</span> <span class="spellingerror">zamieszcza</span> <span class="spellingerror">teksty</span><span class="normaltextrun1"> o </span><span class="spellingerror">charakterze</span> <span class="spellingerror">akademickim</span><span class="normaltextrun1"> poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. </span><span class="normaltextrun1">Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa).</span><span class="eop">&nbsp;</span><span class="normaltextrun1">Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy </span><span class="spellingerror">knowledge</span><span class="normaltextrun1">), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</span></p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 20. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).</p> pl-PL <p>Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/fimagis/ccby.jpg" width="97" height="35"> <img src="/public/site/images/aklimcz/OAlogo.jpg" width="97" height="35"></a></p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">Licencja CC-BY</a></p> <p>Więcej informacji: <a title="Polityka Open Access czasopisma &quot;Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies&quot;" href="https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/open_access_policy">Polityka Open Access czasopisma "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies"</a></p> aklimcz@sgh.waw.pl (dr Andrzej Klimczuk) mochals@sgh.waw.pl (Marcin Ochalski) pon, 22 lis 2021 18:34:37 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Lokalna polityka przestrzenna na Ukrainie i w Polsce https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2783 <p>Artykuł ma na celu porównanie lokalnych narzędzi ukraińskiej i polskiej polityki przestrzennej. Obejmuje rozwiązania prawne (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw ograniczeń rozwojowych) oraz problemy związane z ich stosowaniem zdiagnozowane w literaturze przedmiotu. Na podstawie analizy systemów zagospodarowania przestrzennego obu krajów określono podobieństwa i różnice, odnosząc je do dyskusji międzynarodowej i sugerując kierunki dalszych badań (o systemach zagospodarowania przestrzennego krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Do analizy wybrano Ukrainę i Polskę pod względem podobieństw (częściowo podobne uwarunkowania historyczne, położenie) i różnic (status członka Unii Europejskiej, tradycje planowania przestrzennego).</p> Maciej J. Nowak,Roman M. Lozynskyy,Viktoriya Pantyley Copyright (c) 2021 Maciej J. Nowak, Roman M. Lozynskyy, Viktoriya Pantyley https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2783 pon, 22 lis 2021 00:00:00 +0000 Analiza po brexicie. Integracja europejska rozpoczęła się w obszarach wcześniej blokowanych przez Londyn https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2445 <p>Identyfikacja problemów praktycznych w interakcjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską obejmuje konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz sposoby przezwyciężenia tych problemów poprzez koordynację działań krajowych instytucji w Wielkiej Brytanii i krajach członkowskich Unii Europejskiej. Konkretne wyniki stanowiące nowe elementy w przedstawionym badaniu są następujące. Stwierdzono, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest specyficzną formą manifestacji globalnej tendencji do odradzania się elementów izolacjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Stwierdzono także, że prace Komisji Europejskiej i rządu Wielkiej Brytanii nad dalszą współpracą między Unią Europejską a Wielką Brytanią mogą w przyszłości zostać wykorzystane do opracowania modeli współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską. Celem przedstawionej analizy było zbadanie teoretycznych i praktycznych podstaw integracji europejskiej w Wielkiej Brytanii w ujęciu zarówno retrospektywnym, jak i współczesnym, identyfikacja problemów we współpracy z Unią Europejską, analiza ogólnych przyczyn i możliwych konsekwencji wyjścia z Unii Europejskiej oraz perspektywy dalszego rozwoju relacji.</p> Mykola Svirniuk Copyright (c) 2021 Mykola Svirniuk https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2445 pon, 22 lis 2021 00:00:00 +0000 Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2442 <p>Około 1 mln migrantów przebywa obecnie w Polsce, głównie są to pracownicy z Ukrainy. Restrykcje w przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej w dobie pandemii COVID- 19 oraz perspektywa recesji gospodarczej stały się czynnikami motywującymi do opuszczenia polskiego rynku pracy przez pracowników z Ukrainy. Ograniczenie handlu i usług w wielu polskich przedsiębiorstwach wymusiło redukcję personelu w obawie przed bankructwem. Przedsiębiorcy, którzy zwolnili swoich pracowników nie czekając na wsparcie rządu w postaci „tarczy antykryzysowej", postawili najczęściej na osoby o najniższym stażu pracy, niemające umów o pracę i pochodzące z mniejszości narodowych. Skutki gospodarcze i polityczne takich decyzji odczuje w dłuższej perspektywie cały rynek pracy. Analiza migracji ukraińskich pracowników w Polsce po wybuchu epidemii COVID-19 pozwoli ocenić skalę tej migracji i podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: Czy polscy przedsiębiorcy działają w duchu interesu publicznego, czy jednak uprzedzeń wobec obcej siły roboczej? Badanie ma na celu analizę reakcji służb i instytucji publicznych na migracje spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dane wskazują, że nie radziły sobie one z wydaniem nowych kart pobytu, zezwoleń na pracę. Wystąpiły komplikacje związane z przekraczaniem granicy. Wszystko to świadczy o słabym przygotowaniu służb granicznych do migracji o tak dużej skali. Ponadto doszło do wzrostu liczby zwolnień obywateli Ukrainy w czasie trwania pandemii. Zauważono również wystąpienie przejawów rasizmu w społeczeństwie. W efekcie nasiliła się migracja.</p> Mikołaj Bartoszkiewicz Copyright (c) 2021 Mikołaj Bartoszkiewicz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2442 pon, 22 lis 2021 17:34:53 +0000 Rola organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Przykład Łomży https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2695 <p>Celem artykułu jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji migrantów w Polsce. Egzemplifikacją teoretycznych rozważań jest analiza działań podejmowanych przez lokalną organizację pozarządową wobec migrantów w Łomży. Artykuł powstał na podstawie analizy desk research oraz badań terenowych, w których posłużono się techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Analiza działań organizacji pozarządowej podejmowanych wobec migrantów w Łomży wykazała, że są to działania typowe dla tego typu podmiotów. Jednak fakt podejmowania działań w średniej wielkości mieście nadawał tej aktywności szczególną specyfikę, niespotykaną w dużych miastach.</p> Joanna Zuzanna Popławska,Justyna Gać Copyright (c) 2021 Joanna Zuzanna Popławska,Justyna Gać https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2695 pon, 22 lis 2021 17:40:31 +0000 Analiza oddziaływania instytucji zarządzania budżetowego na innowacyjność sektora publicznego https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2491 <p>Artykuł przedstawia analizę oddziaływania wybranych instytucji zarządzania budżetowego na skłonność i zdolność jednostek sektora publicznego do tworzenia, wdrażania i upowszechniania innowacji w produkcji publicznej. Pozytywnie na innowacyjność oddziałują m.in. numeryczne reguły budżetowe, odgórny i skoncentrowany budżetowy proces decyzyjny, średniookresowe ramy budżetowe i programowy podział budżetu. Analiza stanowi podstawę oceny systemu zarządzania budżetowego w podsektorze rządowym w Polsce, który zaliczono do grupy systemów hamujących innowacyjność. Koncentracja publicznych procesów decyzyjnych w ramach procesu planowania budżetowego oraz integracja zarządzania budżetowego z innymi systemami zarządzania publicznego przy wykorzystaniu wspólnej architektury programowej zostały rekomendowane jako warunki wstępne skutecznego oddziaływania na innowacyjność sektora publicznego.</p> Bartosz Staszewski Copyright (c) 2021 Bartosz Staszewski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2491 pon, 22 lis 2021 17:44:55 +0000 Recenzja książki: Jerzy Oniszczuk, 2019. Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2784 <p>Artykuł jest recenzją książki Sztuka rozumienia. Poszukiwania filozofii archaicznej (2019) autorstwa Jerzego Oniszczuka. Autor recenzji omawia zawartość książki, komentuje wyniki przeprowadzonych analiz oraz sposób ich prezentacji.</p> Stanisław Kaźmierczyk Copyright (c) 2021 Stanisław Kaźmierczyk https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2784 pon, 22 lis 2021 00:00:00 +0000