Studia z Polityki Publicznej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP <p><strong>Studia</strong><strong>&nbsp;z&nbsp;</strong><strong>Polityki</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Publicznej&nbsp;</strong><strong>/ Public Policy Studies</strong> są pismem wydawanym od 2014 r. Redakcja zamieszcza teksty o charakterze akademickim poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa). Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 70. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).</p> pl-PL <p>Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/fimagis/ccby.jpg" width="97" height="35"> <img src="/public/site/images/aklimcz/OAlogo.jpg" width="97" height="35"></a></p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">Licencja CC-BY</a></p> <p>Więcej informacji: <a title="Polityka Open Access czasopisma &quot;Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies&quot;" href="https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/open_access_policy">Polityka Open Access czasopisma "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies"</a></p> aklimcz@sgh.waw.pl (dr Andrzej Klimczuk) mochals@sgh.waw.pl (Marcin Ochalski) pon, 05 wrz 2022 11:28:58 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Analiza dostosowania polityk publicznych w reakcji na COVID- 19 w krajach rozwijających się. Studium przypadku Pakistanu https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2858 <p>Pandemia COVID-19 postawiła duże wyzwania polityczne przed krajami rozwijającymi się, w których zasoby operacyjne i możliwości polityczne są ograniczone. Jednak niektóre z tych krajów radzą sobie lepiej niż inne i wydaje się, że część tego sukcesu można przypisać wykorzystaniu ostrożnych instrumentów polityki publicznej w ramach spójnych kombinacji interwencji publicznych. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące pandemii COVID-19 w Pakistanie i rozważono następujące aspekty kombinacji polityki publicznej: 1) polio i infrastruktura wsparcia obszarów wiejskich wdrożona w celu wykrywania COVID-19 oraz budowania świadomości na ten temat; 2) utworzenie krajowego operacyjnego centrum dowodzenia w celu scentralizowania procesu decyzyjnego prowadzonego w czasie rzeczywistym; 3) wykorzystanie największego programu wspierania dochodów do zorganizowania pomocy dla ubogich; 4) optymalnie ukierunkowane (inteligentne) lockdowny. Wyniki badania sugerują, że kraje rozwijające się - pomimo ograniczonych zasobów - mogą odpowiednio zareagować na pandemię poprzez dostosowanie istniejących instrumentów politycznych i stworzenie nowych w ramach spójnej kombinacji polityki publicznej.</p> Usman W. Chohan Copyright (c) 2022 Usman W. Chohan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2858 czw, 11 sie 2022 00:00:00 +0000 Porównanie aplikacji do śledzenia zakażeń wirusem COVID-19 w kontekście polityki publicznej. Przypadki Turcji i Korei Południowej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2768 <p>Od wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. w prawie każdym kraju świata systemy opieki zdrowotnej są zagrożone bezprecedensowym kryzysem. W odpowiedzi na tę sytuację w wielu krajach zaprojektowano i uruchomiono własne unikalne aplikacje, aby informować swoich obywateli o COVID-19 i śledzić ich sytuację zdrowotną. Podczas gdy Korea Południowa skutecznie walczy z COVID-19, Turcja jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem. Niniejszy artykuł ma na celu zidentyfikowanie kluczowych różnic i podobieństw między aplikacjami do śledzenia kontaktów używanymi w Turcji i Korei Południowej podczas epidemii COVID-19. Omówiono to, w jaki sposób dwa kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - kraj rozwijający się (Turcja) i kraj rozwinięty (Korea Południowa) - integrowały swoją politykę publiczną, reagowały w sytuacji kryzysowej, wprowadzając aplikacje na telefony komórkowe, i jak duży był sukces, który odniosły w tej dziedzinie. W niniejszym artykule zbadano również, w jaki sposób różnice i podobieństwa między aplikacjami wykorzystywanymi w analizowanych krajach wpłynęły na ich funkcjonowanie w pandemii. W związku z tym zostały omówione procesy kształtowania polityki, różnice technologiczne, strategie wobec śledzenia kontaktów oraz rekomendacje polityczne dla innych krajów.</p> Munise Tutucu Copyright (c) 2022 Munise Tutucu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2768 pon, 05 wrz 2022 10:45:01 +0000 Dyplomacja miejska i polityka publiczna w erze COVID-19. Sieciowane reakcje z greckiej stolicy https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2862 <p>W ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej nowych organizacji na szczeblu międzynarodowym aspiruje do odgrywania znaczącej roli w zarządzaniu kwestiami polityki publicznej o zasięgu globalnym. Niedawna pandemia uwypukliła różnice w reakcji państw narodowych w obliczu tego rodzaju zagrożenia zdrowia publicznego. To, że scenariusz powrotu inwestycji państwowych wydawał się możliwy, okazało się jednak mylące. Chociaż rządy wszystkich krajów koncentrowały się na własnych obywatelach, a politycy byli przekonani, że ich kraj jest lepiej przygotowany do walki z kryzysem niż sąsiedzi, luki w zarządzaniu musiały zostać wypełnione przez sieci władz niższego szczebla, których współpraca sprawiła, że decyzje polityczne miały szerszy zasięg geograficzny. W niniejszym artykule dokonano oceny roli dyplomacji miejskiej, koncentrując się na dotyczących pandemii inicjatywach miasta Ateny, które ze względu na swoje międzynarodowe powiązania zdołało uzupełnić braki w działaniach podejmowanych przez rząd centralny w czasie pandemii COVID-19 na rzecz grup najbardziej narażonych na jej negatywne skutki. Prezentowane badania bazują na analizie danych zastanych (desk research) i wykorzystaniu źródeł wtórnych.</p> Antonios Karvounis Copyright (c) 2022 Antonios Karvounis https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2862 pon, 05 wrz 2022 10:50:27 +0000 Wydajność biznesowa w czasie kryzysu związanego z COVID-19. Wkład w przedsiębiorczą rezyliencję https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2764 <p>Pandemia COVID-19 w sposób katastrofalny wpłynęła na cały świat. Kryzys dotknął również Indonezję, jeśli chodzi zarówno o stan zdrowia ludności, jak i kwestie gospodarcze. Oddziaływał także na wsparcie gospodarcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Przedstawione badanie zostało przeprowadzone w prowincji Jawa Zachodnia z udziałem respondentów z MMSP. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób przedsiębiorcza rezyliencja i poczucie własnej sprawczości wpłynęły na wyniki firm podczas kryzysu związanego z COVID-19. Do oceny związku między zmiennymi wykorzystano metodologię ilościową. Częściowe modelowanie metodą najmniejszych kwadratów (PLS-SEM) posłużyło do walidacji hipotezy modelu, który opiera się na studiach literaturowych przeprowadzonych wcześniej przez wielu innych badaczy. Wyniki tego badania pokazują, że w porównaniu z przedsiębiorczą samowystarczalnością przedsiębiorcza rezyliencja ma znaczący wpływ na wyniki MMSP podczas pandemii COVID-19. Na tej podstawie należy stwierdzić, że niezbędne jest wspieranie zmiennych zewnętrznych, takich jak polityka rządu.</p> Puteri Andika Sari,Wiendy Puspita Sari,Dito Rinaldo Copyright (c) 2022 Puteri Andika Sari, Wiendy Puspita Sari, Dito Rinaldo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2764 pon, 05 wrz 2022 10:59:27 +0000 Analiza skuteczności polityki ograniczania pandemii COVID-19 w Polsce i Malezji do połowy 2021 r. https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2773 <p>Statystyki jednoznacznie wskazują, że państwa Azji Wschodniej znacznie lepiej radzą sobie w walce z pandemią COVID-19. Należy zadać sobie jednak pytanie, jakie są tego przyczyny. W artykule przeanalizowano działania podejmowane w celu zwalczania COVID-19 w Polsce oraz Malezji - statystyki, czas wprowadzania restrykcji, rodzaje i zakres obostrzeń, a także sposoby ich egzekwowania. Wybór krajów podyktowany jest zbliżoną liczbą mieszkańców oraz liczbą wykonanych testów. Malezja jest uznawana za jedno z państw najlepiej radzących sobie z pandemią. Polska natomiast znajduje się w światowej czołówce krajów o największej liczbie potwierdzonych przypadków zakażeń. Analiza opisowa i porównawcza umożliwiła wyciągnięcie wniosków dotyczących czynników, które determinują sukces w walce z COVID-19. Z przeprowadzonych badań wynika, że szczególne znaczenie mają: wcześniejsze doświadczenia poszczególnych państw, opracowane plany działania na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych oraz czynniki kulturowo-społeczne.</p> Aleksandra Falba Copyright (c) 2022 Aleksandra Falba https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2773 pon, 05 wrz 2022 11:04:26 +0000 Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2860 <p>W artykule zostały przedstawione możliwości wpływu polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarstw domowych w czasie COVID-19. Możliwości te określono jako stosunkowo niewielkie i łączące się z co najmniej czterema poziomami ograniczeń o bardzo różnym poziomie ogólności oraz zasięgu i charakterze oddziaływania. Ograniczenia te dotyczą: paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego, polityki mieszkaniowej rozumianej w ścisłym sensie, usytuowania gospodarstw domowych w złożonych zależnościach społeczno-gospodarczych oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Przyjęto, że przy wskazanych ograniczeniach wprowadzone w Polsce w latach 2020 i 2021 zmiany w polityce mieszkaniowej i możliwe reakcje na nie rynku mogą być rozpatrywane jedynie w kategoriach prawdopodobnego wpływu na gospodarstwa domowe w niewiadomym czasie odziaływania pandemii. Reakcje rynku zilustrowano wybranymi wielkościami strumieniowymi dotyczącymi liczby i struktury inwestorskiej rozpoczynanego budownictwa mieszkaniowego po 2019 r. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie i zilustrowanie dostępnymi danymi nieefektywności bieżącej polityki i mechanizmów rynku mieszkaniowego w Polsce. Metoda badawcza bazuje na kwerendzie, analizie i ocenie bieżących informacji pochodzących z dostępnych źródeł.</p> Maciej Cesarski Copyright (c) 2022 Maciej Cesarski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2860 pon, 05 wrz 2022 11:07:50 +0000 Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2767 <p>Polityka energetyczna państwa jest jedną z najistotniejszych polityk publicznych wpływających na bezpieczeństwo obywateli i rozwój państwa, a terminal ciekłego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to narzędzie kształtowania polskiej polityki energetycznej. Instalacja została oddana do użytku w 2015 r. Obecnie gwarantuje ona dostawę jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania na gaz, a po rozbudowie ma być to już połowa. Energia jako produkt musi być dostępna w sposób ciągły, również w trakcie zawirowań o wymiarze krajowym i międzynarodowym takich jak pandemie. Celem autora artykułu jest zbadanie, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie terminalu oraz na import skroplonego gazu ziemnego do Polski. Autor posłużył się analizą mikrosystemową jako metodą badawczą oraz odpowiedział na pytania dotyczące tego, jak w trakcie pandemii funkcjonował port Szczecin-Świnoujście, jak wyglądała żegluga morska oraz jak kształtowały się ceny LNG.</p> Marcin Sajniak Copyright (c) 2022 Marcin Sajniak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2767 pon, 05 wrz 2022 11:11:10 +0000 Recenzja książki: Włodzimierz Anioł, 2020. Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2900 <p>Artykuł jest recenzją książki Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019 (2020) autorstwa Włodzimierza Anioła. W recenzji została omówiona treść książki, w szczególności osadzenie podjętej tematyki w kontekście toczących się od lat debat nad przebiegiem transformacji ustrojowej.</p> Andrzej Zybała Copyright (c) 2022 Andrzej Zybała https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2900 pon, 05 wrz 2022 11:14:45 +0000