Studia z Polityki Publicznej https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP <p><strong><span class="spellingerror">Studia</span><span class="normaltextrun1"> z </span><span class="spellingerror">Polityki</span> <span class="spellingerror">Publicznej </span></strong><span class="normaltextrun1"><strong>/ Public Policy Studies</strong> są </span><span class="spellingerror">pismem</span> <span class="spellingerror">wydawanym</span><span class="normaltextrun1"> od 2014 r. </span><span class="spellingerror">Redakcja</span> <span class="spellingerror">zamieszcza</span> <span class="spellingerror">teksty</span><span class="normaltextrun1"> o </span><span class="spellingerror">charakterze</span> <span class="spellingerror">akademickim</span><span class="normaltextrun1"> poświęcone problematyce szeroko rozumianej polityki publicznej w różnych jej wymiarach. Przedmiotem zainteresowania są artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych. </span><span class="normaltextrun1">Teksty mogą być poświęcone również modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania); postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy); metodom ewaluowania rezultatów w politykach; ​wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych; mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa).</span><span class="eop">&nbsp;</span><span class="normaltextrun1">Redakcja zainteresowana jest także źródłami wpływającymi na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, socjologiczno-kulturowe, historyczne), źródeł wiedzy w wybranych politykach (policy </span><span class="spellingerror">knowledge</span><span class="normaltextrun1">), brokerom wiedzy (sieci eksperckie), procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność), czynników instytucjonalnych, które współkształtują politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).</span></p> <p><strong>Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 20. </strong>Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism. <strong>Przypisane dyscypliny naukowe:</strong> nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. <strong>Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:</strong> BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).</p> pl-PL <p>Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).</p> <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank" rel="noopener"><img src="/public/site/images/fimagis/ccby.jpg" width="97" height="35"> <img src="/public/site/images/aklimcz/OAlogo.jpg" width="97" height="35"></a></p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0">Licencja CC-BY</a></p> <p>Więcej informacji: <a title="Polityka Open Access czasopisma &quot;Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies&quot;" href="https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/open_access_policy">Polityka Open Access czasopisma "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies"</a></p> aklimcz@sgh.waw.pl (dr Andrzej Klimczuk) mochals@sgh.waw.pl (Marcin Ochalski) czw, 29 lip 2021 18:39:58 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Zalety i wady pogoni za rentą. Renta polityczna w różnych paradygmatach badawczych https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2728 <p>Artykuł ukazuje, że to, jak traktujemy rentę polityczną i pogoń za rentą zależy od nastawienia badacza do ingerencji państwa w gospodarkę oraz od tego, jaka teoria regulacji jest mu bliska. Choć teoria pogoni za rentą koresponduje z teorią regulacji opartą na interesie prywatnym (ekonomiczną), badacz musi uwzględnić także podejście bazujące na teorii regulacji opartej na interesie publicznym, jeśli chce właściwie ocenić wpływ pogoni za rentą i kreacji renty politycznej na dobrobyt społeczny. Artykuł zawiera także konceptualizację renty politycznej. Opisuje też różne formy pogoni za rentą i najbardziej podatne na nią systemy ekonomiczne.</p> Stefan Sękowski Copyright (c) 2021 Stefan Sękowski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2728 czw, 29 lip 2021 06:41:35 +0000 Ryzyko polityczne w zarządzaniu długiem lokalnym w Polsce https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2457 <p>W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem ryzyka politycznego w samorządzie lokalnym w Polsce. Podjęto próbę zidentyfikowania możliwości wystąpienia politycznego cyklu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych została przeprowadzona analiza empiryczna finansów samorządowych z uwzględnieniem poziomu zadłużenia, wydatków majątkowych, a także wyniku budżetu. Prezentowane rezultaty badań obejmują wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj. gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa. Analiza obejmuje lata 2003-2019. Szczególne zainteresowanie wzbudziły lata wyborcze i okresy przedwyborcze. Część empiryczną poprzedza przegląd literatury zarówno w zakresie cyklu wyborczego, jak i ryzyka w zarządzaniu długiem lokalnym. Przyjęta struktura artykułu umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy ryzyko polityczne występuje w badanych podmiotach?</p> Daniel Budzeń Copyright (c) 2021 Daniel Budzeń https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2457 czw, 29 lip 2021 06:38:45 +0000 Wpływ orzeczeń sądów administracyjnych na ochronę ładu przestrzennego w lokalnym planowaniu przestrzennym https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2729 <p>Celem artykułu jest określenie wpływu wywieranego przez orzecznictwo sądów administracyjnych na praktykę planistyczną w zakresie ochrony ładu przestrzennego. Zweryfikowano ten wpływ z perspektywy dwóch kluczowych stosowanych w praktyce (przez sądy, organy jednostek samorządu terytorialnego, uczestników gry o przestrzeń) systemów informacji prawnej: LEX i Legalis. To właśnie tezy orzecznicze zawarte w wymienionych systemach stanowią podstawę dla wyrażanych w kolejnych sprawach ocen oraz formułowania argumentów. Wybrano dwa kluczowe z perspektywy ochrony ładu przestrzennego i zakresu prawa własności w systemie gospodarki przestrzennej przepisy: art. 2 pkt 1 oraz art. 6. Wyniki wskazują, że w badanych systemach dominują orzeczenia ze wskazanej perspektywy neutralne. Niemniej bardzo silna jest reprezentacja orzeczeń umożliwiających poszerzanie możliwości zabudowy. Kluczowa wydaje się w tym kontekście reprezentacja orzeczeń w sposób bardziej precyzyjny definiujących ład przestrzenny, jak również wprost wskazujących nadrzędność ładu przestrzennego nad prawem własności. Pomimo braku klarownych podstaw prawnych sądy administracyjne powinny właśnie na ten kierunek zwrócić szczególną uwagę.</p> Maciej J. Nowak Copyright (c) 2021 Maciej J. Nowak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2729 czw, 29 lip 2021 07:08:57 +0000 Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2500 <p>Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dla organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną, np. osób starszych, oznaczało to wstrzymanie dotychczasowych działań. Czy możliwe było zatem dalsze aktywizowanie osób starszych? Celem badania jest zidentyfikowanie sposobów, w jaki wybrane organizacje w Polsce próbowały poradzić sobie z tą sytuacją za pośrednictwem swoich stron na portalu społecznościowym Facebook. Analizie poddano posty pochodzące z 20 kont prowadzonych przez organizacje zajmujące się aktywizacją społeczną osób starszych na terenie czterech miast wojewódzkich. W wyniku analizy tematycznej zebranych postów możliwe było określenie spectrum, w jakim funkcjonowały badane strony, tj. od kreatora rzeczywistości, dostarczającego najświeższych informacji do zażyłego znajomego, który troszczy się, pomaga, a nawet rozmawia ze swoimi odbiorcami. Z tym łączyła się również forma prowadzonej na stronach aktywizacji. Badania ujawniły różny stopień partycypacyjności działań prowadzonych przez organizacje, a przedstawione wnioski stanowią wkład w badania nad mediami społecznościowymi w polityce publicznej oraz aktywizacją osób starszych.</p> Halina Nadobnik Copyright (c) 2021 Halina Nadobnik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2500 czw, 29 lip 2021 07:17:40 +0000 Recenzja książki: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty (red.), 2020. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2730 <p>Artykuł jest recenzją książki Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi (2020) pod redakcją Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego. Autor omawia zawartość książki oraz komentuje wyniki badania i sposób ich przedstawienia.</p> Piotr P. Płucienniczak Copyright (c) 2021 Piotr P. Płucienniczak https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2730 czw, 29 lip 2021 07:39:48 +0000