Baruk, A. (2022). KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 209–229. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012