Role of Dialogue in Public Policies

Main Article Content

Andrzej Zybała

Abstract

In Poland, both corporate and civil society partners are engaged in many types of dialogue on public issues (public policies of the state). Those types largely correspond to the models of dialogue held in Western Europe. The author puts forward a claim that development of dialogue in Poland is hampered not by structural (legal and organisational) arrangements, but by its low level of advancement, at least in some dimensions. Its intensity is reduced by small amount of expertise circulating within its mechanisms, by imperfect methods of argument presentation, low level of mutual persuasion (confrontation) or limited access of social partners to participation in decision-making in the state (due to statist model of the state functioning). The application of dialogue mechanisms in public policies in Poland remains limited due to numerous barriers stemming from a variety of sources. They result from the way of functioning of some social life structures (statism and clientism) and political life institutions (strong politicisation), as well as from long term cultural factors (lack of the dialogue culture in the past).

Article Details

How to Cite
Zybała, A. (2014). Role of Dialogue in Public Policies. Warsaw Forum of Economic Sociology, 5(10), 49-67. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/492
Section
Articles

References

Act of 6 July 2001 on Tri-partite Commission for Socio-Economic issues and on voivodeship social dialogue commissions
Antoniewicz, W., Arnold, S., Bruckner, A., Dobrzycki, S. eds., Polska jej dzieje i kultura, od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, Vol. 11, (1928-1933) Warszawa: Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski
Arczewska, M., (2011), Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, Warszawa: MPiPS
Bakalarczyk, R., (2014), Wsparcie osób niepełnosprawnych - okrągły stół w cieniu protestów, "Ubezpieczenia Społeczne", 3(120)
Bednarz, P., Szczęśniak, A., Bąk, M., (2011), Mechanizmy lepszego rządzenia rola konsultacji społecznych, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 3
CBOS (Public Opinion Research Centre) 2013, BS/121/2013
Cohen, J., (1997), Deliberation and Democratic Legitimacy, in: Hamlin, A., Pettit, B. eds., The Good Polity, Oxford: Basil Blackwell
DeLeon, R., Varda, M.D., (2009), Toward a Theory of Collaborative Policy Networks: Identifying Structural Tendencies, "The Policy Studies Journal", Vol. 37, No. 1
Dryll, I., (2010), Partnerski spór pod paragrafem - pakiet antykryzysowy, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 1
Fazekas, M., Burns, T., (2012), Exploring the Complex Interaction Between Governance and Knowledge in Education, OECD Education Working Papers, 67, OECD Publishing, Paris
Gardawski, J., (2006), Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw unijnych, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 1
Gardawski, J., (2009), Dialog społeczny w Polsce - teoria, historia, praktyka, Warszawa: MPiPS, SGH
Gilejko, L., (2005), Modele ładu społecznego, in: Polakowska-Kujawa, J., (ed.) Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Hausner, J., (1995), Formowanie się systemu stosunków pracy i reprezentacji interesów w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, in: Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Warszawa: IPiSS, PTPS
Hudson, J., Lowe, S., (2004), Understanding the Policy Process. Analysing Welfare Policy and Practice, Bristol: The Policy Press
Majone, G., (1989), Evidence, Arguments, and Persuasion in the Policy Process, Yale University Press
Meardi, G., (2011), Social Pacts, a Western Recipe for Central and Eastern Europe, "Warsaw Forum of Economic Sociology", 2(3)
Męcina, J. ed., (2009), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - między zasadami a realiami, Warszawa: MPiPS, SGH
Mokrzycki, E., (2001), Bilans niesentymentalny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN
OECD (2008), Territorial Review: Poland
Ossowski, S., (1962), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Phillips, S.D., (2007), Policy Analysis and the Voluntary Sector: Evolving Policy Styles, in: Dobuzinskis, L., Laycock, D., Howlett, M. eds., Policy Analysis in Canada: The State of the Art, Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press
Phipps, D., Morton, S., (2013), Qualities of knowledge brokers: reflections from practice, "Evidence and Policy", 9(2)
Raport końcowy z badań efektywności mechanizmów konsultacji społecznych (2011), Warszawa: SMG/KRC Poland Media S.A., Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Rousseau, J.J., (1966), Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sowa, K.Z., (2012), Szkice o sferze publicznej i społeczeństwie obywatelskim, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sroka J., (2009), Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw - raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Warszawa: MPiPS, SGH
Sroka, J., (2008), Demokracja deliberacyjna - szansą dla dialogu, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 1
Wygnański, J., (2010), Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - próba podsumowania i wyzwania, in: Golinowska, S., Boni, M. eds., Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Zalewski, D., (2011), Facts and Artifacts of Social Dialogue, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(3)
Zawadzki, W., (1963), Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, Vol. I-II, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
Zybała, A., (2013), Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Difin
Zybała, A., (2013), Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, "Zarządzanie Publiczne", 4(26)
Zybała, A., (2012), Poziomy partycypacji obywatelskiej, "Trzeci Sektor", (wydanie specjalne)
Zybertowicz, A. Spławski, M., (2006), Dialog społeczny obcym ciałem w polskim życiu społecznym?, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", 2