The New Dialogue

Main Article Content

Wojciech Misztal

Abstract

The paper describes a problem of collision between the concept of solidarity which is based on concern for the others interests of others with the liberal concept of implementing particular goals. Institutional solutions adopted in Poland, as well as the theories and tools and methods for their description and interpretation, still have imitative character. The result is a hybrid conglomerate of institutional arrangements that are created along the lines of the existing organizational structure of the EU countries. The structure and the way of functioning of those institutions are most commonly analyzed by using borrowed theoretical solutions present in the European or American sociological literature. Social dialogue and civic dialogue do not work so as to bring the expected results which causes permanent institutional and intellectual crisis. The paper postulates to use the new dialogue for the reflection about intellectual mechanisms that create the world better suited to people's expectations.

Article Details

How to Cite
Misztal, W. (2014). The New Dialogue. Warsaw Forum of Economic Sociology, 5(10), 81-96. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/494
Section
Articles

References

Amended Act on public benefit activity and volunteerism of 12 March 2010
Fałkowski, M., Grosse, T., Napiontek, O., (2006), Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, Warszawa: ISP
Fazi, E., Smith, J., (2006), Civil dialogue: making it work better. Study commissioned by the Civil Society Contact Group. Brussels (http://act4europe.horus.be/module/FileLib/Civil dialogue, making it work better.pdf)
Frieske, K., (2005), Dialog społeczny i demokracja, in: Zalewski, D., (ed.) Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, Warszawa: IPiSS.
Gardawski, J., (2005), Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, "Trzeci sektor", 3, Warszawa: ISP
Gardawski, J., (2008), Dialog społeczny - od praw cechowych do dyrektyw unijnych, in: Misztal, W, Zybała, A., eds., Partnerstwo społeczne - model rozwoju Polski, Warszawa: CPS Dialog
Gąciarz, B., Pańków, W., (2001), Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa, Warszawa: ISP
Gellner, E., (1997), Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa: PIW
Eiabermas, J., (1999), Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Vol. 1, Warszawa: PWN.
Hausner, J., Marody, M. eds., (2001), Polskie Talk Show. Dialog społeczny integracja europejska, Kraków: Friedrich Ebert Stiftung
Kaczocha, W., (2004), Demokracja proceduralna oraz republikańska, Poznań: Wyd. A E.
Makowski, G., (2008), Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, in: Rymsza, M. ed., Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Warszawa: Fundacja ISP
Ministry of Labour and Social Policy, https://www.mpips.gov.pl (accessed May 2010)
Niewiadomska-Guentzel, M., (2008), Ogólny obraz współpracy międzysektorowej, in: Makowski, G. ed., U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Warszawa: Fundacja ISP
Osiatyński, W., (1996 ), Wzlot i upadek społeczeństwa obywatelskiego, "Wiedza i Życie", 10
Popper, K.R., (2006), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Vol. 1, Warszawa: PWN
Putnam, R., (2009), Samotna gra w kręgle, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rymsza, M., Polska samorządna jako urzeczywistnienie doświadczeń Ruchu Solidarności, Centrum Myśli Jana Pawła II, http://skarbsolidarnosci.pl/wp-content/uploads/2014/02/Rymsza_Polska_samorzadna.pdf (16.08.2014)
Schimanek, T., (2007), Dialog obywatelski. Polska 2007, Ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych, Warszawa: ISP, Projekt Kompas
Smolar, A., (2010), Przygody społeczeństwa obywatelskiego, in: Smolar, A., Tabu i niewinność. Kraków: Universitas
Staniszkis, J., (2004), Władza globalizacji, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar
Staniszkis, J., (2006), Ontologia socjalizmu, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wydawnictwo Dante. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Szczegóła, L., (1999), Między mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
Wojtczak, S., (2010), O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach stosowania prawa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego