Work Ethos or Counter-Ideology of Work

Main Article Content

Danuta Walczak-Duraj

Abstract

While attempting to answer a question in the title of this paper first of all, basic intentions that inspired to formulate such a topic should be explained. The bottom line is whether in the reflections of representatives of sociology of work or sociology of economy, referring to contextual perception and analysis of labour relations in Poland, some focus should be put on the issues concerning redefining the essence and content of work ethos, or rather on an analysis of a set of factors, both of endogenic and exogenous nature, which contribute to a broadly understood counter-ideology of work. Therefore, this paper presents an attempt to indicate twofold types of phenomena and processes; on the one hand, those that influence a process of individualization and fragmentation of work ethos in Poland; on the other one, those which affect content of major motivation and interpretation schemes mentioned by employees, which may become presumptions to the development of counter-ideology of work. In such circumstances, a role of work ethos in creating economic harmony, which is a special case of axionormative harmony, decreases significantly and loses its explicitly social character while increasingly becoming only one of dimensions of individual identity, professional biography or a personality profile of an individual.

Article Details

How to Cite
Walczak-Duraj, D. (2016). Work Ethos or Counter-Ideology of Work. Warsaw Forum of Economic Sociology, 7(13), 7-26. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/523
Section
Articles

References

Andrysiak, A. (2016), Czy chcesz cierpieć w imię wolnego rynku?, Dziennik Gazeta Prawna, 6-8 V, 87 (4234)
Beck, U. (2000), The Brave New World of Work, Oxford: Oxford Polity Press
Bohdziewicz, P. (2010), Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 3-4
Cybal-Michalska, A. (2009), Orientacje indywidualizm versus kolektywizm jako wzory mentalności - przyczynek do dyskusji na temat odmiennych etosów pracy, in: Piorunek, M. (ed.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria - empiria - praktyka, Toruń: Wyd. Adam Marszałek
Defilippi, R.J., Arthur, M.B. (1994), The boundaryless career: a competency - based perspective, Journal of Organizational Behavior 15(4)
Dyczewski, L. (1993), Kultura polska w procesie przemian, Lublin: TN KUL
Gardawski, J. 2009, Teorie struktury społecznej a świat pracy, in: Gardawski, J. (ed.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wyd. Naukowe "Scholar"
Gilejko, L. (1999), Modele ładu społecznego, in: Polakowska-Kujawa, J. (ed.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa: Of. Wyd. SGH
Gilejko, L. (2004), Praca - między przymusem a szansami awansu, in: Problemy polityki społecznej, "Studia i Dyskusje" 7, Warszawa: Wyd. IFiS PAN
Granovetter, M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology 91
Guza, Ł. ( 2015a), Najlepszy pracownik? Darmowy, Dziennik Gazeta Prawna, 3-6 IV, 65 (3958)
Guza, Ł. (2015b), Pracownik na żądanie, Dziennik Gazeta Prawna, 13-15 XI, 231 (4114)
Haber, L.H. (2003), Etos pracy - realność czy wirtualność, in: Walczak-Duraj, D. (ed.), Czy zmierzch pracy? Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw, Zeszyt Specjalny "Humanizacji Pracy", Płock - Warszawa
Hughes, E.C. (2009), Career and Office, in: Glaser, B. (ed.), Organizational Careers: A Sourcebook for Theory, London: Transaction Publishers
Inagami, T. (1998/1999), The End of Classic Model of Labour Law and Post-Fordism, Comparative Labour Law&Pol'y Journal 20
Jerschina, J. (1983), System wartości młodych robotników i inteligencji w procesie przemian, Kultura i Społeczeństwo 2
Kohn, M.L., Schooler, C. (1986), Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa: PWN
Lubowski, A. (2012), Lucyfer z Wall Strett, Gazeta Wyborcza, 17-18 III
MacIver, R.M. Page, Ch.H. (1983), Religia a moralność, in: Adamski, F. (ed.), Socjologia religii. Wybór tekstów, Kraków: WAM
Mariański, J. ( 2006), Socjologia moralności, Lublin: Wyd. KUL
Maurer, A. (2013), Socjologiczne spojrzenie na współczesną gospodarkę, transl. by. T. Olszewska, K. Grzesiuk, in: Fel, S. (ed.), Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin: Wyd. KUL
Mirvis, P.H., Hall, D.T. (1994), Psychological success and the boundaryless career, Journal of Organizational Behavior 15, July
Ossowski, S. (1967), O nauce, Dzieła tom IV, Warszawa: PWN
Ossowski, S. (2001), O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN
Sennet, R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa: Warszawskie Wyd. Literackie Muza SA
Sowa, A. (2012), Boat people, wersja krajowa, Polityka 13
Standing, G. (1997), Globalization, Labour flexibility and insecurity: The era of market regulation, European Journal of Industrial Relations 3
Standing, G. (2011), The Precariat. The New Dangerous Class, London: Bloomsbury Academic
Sullivan, S.E. (1999), The Changing Nature of Careers; A Review and Research Agenda, Journal of Management 25
Strauss, A.L. (1985), The Social Organization of Medical Work, Chicago: University of Chicago Press
Swedberg, R. ( 2003), Principles of Economic Sociology, Princeton: Princeton University Press
Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wyd. Znak
Szumlewicz, P. ( 2016), Wyzysk pracownika ma się dobrze, Dziennik Gazeta Prawna, 13-15 maja, 92 (4239)
Szczepański, J. (1987), Wartości w gospodarce, Życie Gospodarcze 10
Szczepański, J. (2003), Korzeniami wrosłem w ziemię, Wydano z okazji Jubileuszu 90. urodzin Profesora Jana Szczepańskiego, Ustroń: Galeria Sztuki Współczesnej "Na Gojach"
Świątkiewicz, W. (1986), Wymiary ładu społeczno-kulturowego, in: Wódz J. (ed.), Ład społeczny w starej dzielnicy mieszkaniowej. Zagadnienia organizacji i dezorganizacji społecznej, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
Tischner, J. (1986), Praca narodowa, Gwiazdy Morza 10
Walczak-Duraj, D. (1988), Ideologiczne i instytucjonalne uwarunkowania ethosu pracy klasy robotniczej, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Walczak-Duraj, D. 2002, Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Walczak-Duraj, D. (2011a), Procesy przewartościowania pracy - główne uwarunkowania i tendencje, in: Walczak-Duraj, D. (ed.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Walczak-Duraj, D. (2011b), Bezpieczny a elastyczny rynek pracy, Humanizacja Pracy 1 (259) (XLIV)
Walczak-Duraj, D. (ed.) (2014), Praca - rynek - zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, Humanizacja Pracy 2(276), (XLVII)
Walczak-Duraj, D. (2015a), Kontrideologia pracy jako czynnik dezorganizacji społecznej, in: Swadźba, U., Pactwa, B., Żak, M. (eds.), Praca - więź - integracja. Tom I. Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, Monografia poświęcona pamięci Profesora Władysława Jachera, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego
Walczak-Duraj, D. (2015b), Społeczne i moralne konsekwencje urynkowienia pracy w Polsce. Przykład szkolnictwa wyższego i służby zdrowia, in: Kolasińska, E., Mroziewicz, A., Róg-Ilnicka, J. (eds.), Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, "Humanizacja Pracy" 3(281), (XLVIII)
Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. (2015), Warszawa: GUS
Wódz, J. (2010), Ład socjonormatywny. Kilka socjologicznych refleksji nad ewolucją pojęcia, in: Baniak, J. (ed.), W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, Kraków: Wyd. NOMOS
Zelizer, V.A. (1993), Making multiple monies, in: Explorations in economic sociology, New York: Russell Sage