Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness

Main Article Content

Magdalena Andrejczuk
Jacek Burski

Abstract

At the centre of our interest is the construction of relationship between the work and the private life, based on empirical material from the PREWORK research project, devoted to the experiences of young Poles on the labour market. The main thesis of the paper is that within the context of the construction of relationships between the work and the private life of young Poles suffering from precarious situation, the sphere of work is dominating the sphere of private life. The private life, in turn, just as professional career, is subject to secondary precarisation. On the basis of selected empirical cases (autobiographical narrative interviews using the method developed by Fritz Schütze) we analyze the ways in which the relationships between the work and the private life are presented in biographical materials. We place main emphasis on relationships between those two spheres as part of deepening or mitigation of precariousness which is treated as a potential source of trajectory, in the sense given to the latter term by Fritz Schütze.

Article Details

How to Cite
Andrejczuk, M., & Burski, J. (2017). Constructing Relationships Between the Work and Private Life on the Basis of Narratives of Young Poles Experiencing Precariousness. Warsaw Forum of Economic Sociology, 8(15), 51–67. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/539
Section
Articles

References

Bauman, Z. (2005), Liquid Life, , Cambridge : Polity Press
Bednorz, M., Fleischer, M., Grech, M., Siemes, A., Wszołek, M. (2012), Style życia w komunikacji. Komunikacyjna stratyfikacja społeczeństwa, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966), The Social Construction of Reality, Garden City: Anchor Books
Boguni-Borowska, M. (ed.) (2009), Barwy codzienności: analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Bourdieu, P. (1986), ‘The forms of capital’, in: Richardson, J. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood: 241-258
Bourdieu, P. (1990), The Logic of Practice, Stanford: Stanford University Press
Burlita, A., Błoński, K. (2005) ‘Równoważenie budżetu czasu jako warunek zrównoważonego rozwoju człowieka’, Marketing i Rynek, 10/2005: 17-23
Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? London, New York: Verso.
Davis, K., Moore W. E. (1970), ‘Some principles of stratification’, American Sociological Review, 10 (2): 242-9
Domański, H. (2002), Polska klasa średnia, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Erikson, E. H. (1950), Childhood and Society, New York: W. W. Norton
Gardawski, J. (ed.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Habermas J. (1989), The Structural Transformations of the Public Sphere, Boston: MIT Press
Kaźmierska, K. (2016), Wywiad narracyjny – technika i pojęcie analityczne, in: Waniek, K., Dopierała, R. (eds.), Biografia i wojna. Metoda Biograficzna w badaniu procesów społecznych, Łódź: WUŁ: 61-72
Lorey, I. (2015), State of Insecurity: Government of the Precarious, London: Verso.
Mrozowicki, A. (2016), ‘Normalisation of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland’, Przegląd Socjologii Jakościowej, 12(2): 94-112
Mrozowicki, A. (2017), ‘Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracowników sprekaryzowanych w Polsce’, in: Gdula, M. (ed.), Systemy klasowe w Europie Środkowej, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych
Muszyński, W. (ed.), (2009) Nowy wspaniały świat?: moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
OECD (2017), Education at a Glance 2017, Paris: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en [dostęp 12.11.2017].
Palska, H. (2003), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Reimann, G., Schütze, F. (1992), ‘Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów życiowych’, Kultura i Społeczeństwo, nr 2: 89-109
Rodgers, G. (1989) ‘Precarious jobs in Western Europe. The state of the debate’, in: Rodgers J., Rodgers G. (eds.), Precarious jobs in labour market regulation. The growth of atypical employment in Western Europe, Geneva: ILO: 1-16.
Szarfenberg, R. (2016), Prekarność, prekaryjność, prekariat – krótkie wprowadzenie, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat3.5.pdf [access 26.11.2017]
Schütze, F. (1992a) ‘Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and their Biographical Implications (Part 1)’, International Sociology, 7 (2): 187-208
Schütze, F. (1992b) ‘Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and their Biographical Implications (Part 2)’, International Sociology, 7 (3): 347-367
Schütze F. (2008) “Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews”, European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1/2 (part I): 153-242 and 3/4 (part II): 5–77.
Schütze, F. (2012) ‚Das Konzept der sozialen Welt in symbolischen Interaktionismus und die Wissensorganisation in modern Komplexgeselschaften‘, [in:] Keim I., Schütte W. (ed.), Soziale Welten und kommunikative Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer zum60. Geburstag, Tübingen: Gunter Narr Verlag, s. 57-83 Polish translation:
Siciński, A. (ed.) (1978) Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Siciński, A. (ed.) (1976) Styl życia: koncepcje i propozycje, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Standing, G. (2011) The Precariat. The New Dangerous Class, London: Bloomsbury