Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project the 'Doyens of the Sociology of Work'

Main Article Content

Ewa Giermanowska
Elżbieta Kolasińska
Adam Mrozowicki
Joanna Róg-Ilnicka

Abstract

This article explores the experiences of the institutionalization and crisis of the sociology of work in Poland by analyzing the narratives of the doyens of the sociology of work in the country. It is argued that the institutionalization of sociology of work in the 1960s and 1970s reflected the requirements of the socialist industrialization of the country and its crisis (lasting from the end of 1980s) has political and economic roots related to systemic transformation. Simultaneously, some parallels between the situation of the sociology of work before and after 1989 are noted, including the challenges of cooperation between sociologists and industry. The empirical data in the article come from the research project carried out the Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association based on the narrative interviews with the academic sociologists of work and plant sociologists who began their careers in the period of state socialism in Poland.

Article Details

How to Cite
Giermanowska, E., Kolasińska, E., Mrozowicki, A., & Róg-Ilnicka, J. (2016). Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project the ’Doyens of the Sociology of Work’. Warsaw Forum of Economic Sociology, 7(13), 89-104. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/529
Section
Articles

References

Bauman, Z. (1960), O zawodzie socjologa, "Kultura i Społeczeństwo" 3: 163-176 .
Beynon, H., (2011), Engaging labour: British sociology 1945-2010, "Global Labour Journal" 2(1): 5-26, available at: https://mulpress.mcmaster.ca/globallabour/article/view/1090 (accessed 14 April 2017).
Bielecka-Prus, J. (2009), Społeczne role socjologów w PRL, "Przegląd Socjologiczny" 58: 71-103.
Bohdziewicz, P. (2014), Próba zinwentaryzowania i analizy zasadniczych nurtów socjologii pracy, przemysłu i organizacji w badaniach polskich po 1989 roku, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4(98): 104-118.
Brook, P., Darlington, R. (2013), Partisan, scholarly and active: arguments for an organic public sociology of work, "Work, Employment and Society" 27(2): 232-243.
Doktór, K. (1967), Zastosowanie socjologii w przemyśle polskim, Studia Socjologiczne 4: 281-301.
Halford, S., Strangleman T., (2009), In search of the sociology of work: past, present and future, Sociology 43(5): 811-828.
Jacher, W. (1988), Metodologiczne problemy badań struktur i procesów społecznych w przedsiębiorstwie, Katowice: Uniwersytet Śląski.
Jędrzycki, W. (1971), Socjolog w zakładzie pracy, Wrocław: Ossolineum.
Kilias, J. (2014), Zapomniana profesja? Socjologia pracy i socjologowie zakładowi w Polsce, in: Binder, P. (ed.), Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Lokalne, narodowe i inne, Warszawa: IFIS PAN.
Kraśko, N. (1996), Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920-1970, Warszawa: PWN 104.
Kraśko, N. (2000), Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970-2000, Warszawa: PWN.
Matejko, A. (1961), Socjologia zakładu pracy, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Mrozowicki, A. (2015), Socjologia pracy w Polsce - perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja Pracy 1(279): 13-27.
Mrozowicki, A., Stewart, P., Zentai, V. (2015), Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego: 19-34.
Sarapata, A. (1966), System społeczny przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.
Sarapata, A. (ed.) (1975), Socjologiczne problemy przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa: PWN.
Schütze, F. (2012), Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, in: Kazimierska, K. (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos: 141-278.
Stewart, P., Martinez Lucio, M. (2011), Collective narratives and politics in the contemporary study of work: the new management practices debate, Work, employment and society 25(2): 327-341.
Sułek, A. (2006), Dlaczego socjologia nie przewidziała Solidarności i co z tego wynikło?, in: Sułek, A. (red.), Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 255-269.
Watson, T.J. (2005), Sociology, Work and Industry, London: Routledge