Special economic zones (SEZ) in the crisis caused by the COVID-19 pandemic

Main Article Content

Joanna Czyżowska
Dariusz Żmija

Abstract

The aim of the publication is to analyse and evaluate the functioning of special economic zones in Poland, focusing in particular on the capital invested in the zones and on the creation of new jobs. This publication addresses the subject of special economic zones in Poland and the conditions for their functioning. The article focuses on the structure of capital invested in the zones, the number of workers and industry specialisation. Special attention was paid to issues related to the functioning of SEZs in Poland in the conditions of the global crisis caused by the COVID-19 pandemic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czyżowska, J., & Żmija, D. (2022). Special economic zones (SEZ) in the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Journal of Management and Financial Sciences, (45), 9-25. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2971
Section
Articles

References

Reviewed publications
1. Brol, R. (2016). Rozwój regionalny – zakres pojęciowy [Regional Development – Conceptual Range of Terms]. In: D. Strahl (Ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego [Methods for Assessing Regional Development]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
2. Chmiel, J. (1997). Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów [Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Development]. Studia i Prace, 243. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
3. Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska, K. (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce [Sub-Regional Growth Centres in Poland]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
4. Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [Growth Centres and Forms of Polarised Space]. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
5. Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1998). Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski [Identification of New Problems with Poland’s Regional Development]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6. Klasik, A. (2002). Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie [Regional Strategies. Formulation and Implementation]. Katowice: Wyd. AE.
7. Klasik, A., Kuźnik, F. (2001). Konkurencyjny rozwój regionów w Europie [Competitive Development of Regions in Europe]. In: Z. Szymla (Ed.), Konkurencyjność miast i regionów [Competitiveness of Cities and Regions]. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
8. Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych [Economic Region in the New Socioeconomic Reality]. Warszawa: CeDeWu.
9. Korenik, S. (2000). Rola małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym (rozwiązania funkcjonujące w Polsce) [The Role of Small and Average Entrepreneurship in Local Development (Solutions which Function in Poland)]. In: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 850. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
10. Kudełko, J. (2006). Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej [Effects of the Functioning of Special Economic Zones in Poland as Regional Policy Instruments]. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 709.
11. Kudełko, J., Szmigiel, K., Żmija, D. (2020). Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich. Dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego [Socioeconomic Development of Rural Communes. Dynamics and Diversification of Development Based on the Example of the Małopolska Province]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
12. Kudełko, J., Wałachowski, K., Żmija D. (2020). Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 [Regional Economy during the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic]. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
13. Kudłacz, T., Mazur, S., Pyszkowski, A. (2004). Podstawowe elementy strategii rozwoju regionalnego [Basic Elements of the Regional Development Strategy]. A study commissioned by Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Warszawa–Kraków.
14. Markowski, T. (1996). Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów [From Resource Competition to Region Competition]. In: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Wzrost konkurencyjności regionów [Regional and Local Conditions and Factors of the Restructuring of Poland’s Economy]. Łódź: Friedrich Ebert-Stiftung.
15. Nelec, W., Prusek, A. (2006). Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki [Functions of State and Special Economic Zones in Poland in Terms of Innovation and Competitiveness of the Economy]. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 709.
16. Pilarska, Cz. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce [Special Economic Zones in Poland]. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
17. Potoczek, A. (2000). Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego [Contemporary Problems of Local and Regional Development]. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
18. Ryśnik, J. (2008). Czynniki pozaekonomiczne funkcjonowania dystryktów przemysłowych (rozprawa doktorska) [Non-Economic Factors of the Functioning of Industrial Districts (doctoral dissertation)]. Wrocław: Politechnika Wrocławska. Retrieved from: www.dbc.wroc.pl/Content/3091.
19. Skica, T. (2008). Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie woj. podkarpackiego) [Instruments to Support Entrepreneurship used by Local Governments (Based on the Example of the Podkarpacie Provnce)]. Samorząd Terytorialny, 1–2.

Legal acts
1. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (2021). Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych [Information on the Implementation of the Act on Special Economic Zones]. Warszawa.
2. Nowelizacja Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2000 Nr 117, poz. 1228 [Amendment to the Polish Act on Special Economic Zones, Journal of Laws of 2000, No. 117, item 1228].
3. Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2007 Nr 42, poz. 173 [Polish Act on Special Economic Zones of 20 October 1994, consolidated text, Journal of Laws of 2007, No. 42, item 273].
4. Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o zmianie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. Nr 118, poz. 746 [Polish Act of 30 May 2008 amending the Act on Special Economic Zones, Journal of Laws No. 118, item 746].
5. Ustawa z dnia 30.06.2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. 2000, Nr 60, poz. 704 [Polish Act on the Conditions of Admission and Supervision of Public Aid for Businesses of 30 June 2000, Journal of Laws of 2000, No. 60, item 704].
6. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. 2018, poz. 1162 [Polish Act on the Support of New Investments of 10 May 2018, Journal of Laws of 2018, item 1162].