Challenges and problems of hybrid work: employees’ perspective

Main Article Content

Karina Kiwert
Anna Walecka

Abstract

Different work organisations function all over the world. The COVID-19 pandemic changed the perception of many employees concerning the concept of remote and hybrid work. Nowadays it seems to be the new normal, not only in the IT field. This paper aims to show the distinction between various work organisations and compare them in the context of work efficiency, focusing on in-company and remote work. The article also presents the problems of hybrid work. A study was conducted in the form of a survey. The study shows how remote work is perceived by the respondents, concerning its advantages, disadvantages, and working conditions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kiwert, K., & Walecka, A. (2022). Challenges and problems of hybrid work: employees’ perspective. Journal of Management and Financial Sciences, (45), 27-48. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2972
Section
Articles

References

Legal documents:
1. Dz.U. 2020 poz. 374, Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 (accessed 19.01.2022).
2. Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071811288 (accessed: 19.01.2022).

Compact publications and articles:
1. Alshahrani, S. G. S. (2021). Determinants of Employee Performance in Saudi Arabian Public Organizations: The Mediating Role of Quality of Working Life. International Journal of Contemporary Management and Information Technology (IJCMIT), 1 (2), pp. 23–27.
2. Athanasiadou, C., Theriou, G. (2021). Telework: systematic literature review and future research agenda. Heliyon, 7 (10), pp. 1–18. DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e08165
3. Babapour, C. M., Hultberg, A., Bozic, Y. N. (2022). Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment. Sustainability, 14 (1), pp. 1–20. DOI: 10.3390/su14010294
4. Bagaskara, A. I., Hilmiana, H., Kamal, I. (2021). Influence of Flexible Work Arrangement and Work Environment on Employee Performance Through Work-Life Balance During The Covid-19 Pandemic. Afebi Management & Business Review (AMBR), 6 (1), pp. 73–85. DOI: 10.47312/ambr.v6i1.481
5. Bajdur, W. M., Folentarska, M., Kula, M. (2019). Analiza zagrożeń na stanowisku pracy administracyjno-biurowym w zakładzie produkcyjnym. In: N. Iwaszczuk (Ed.), Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej (pp. 123–140). Kraków: Wydawnictwo IGSMIE PAN.
6. Bąk-Grabowska, D., Jagoda, A. (2012). Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia – próba kategoryzacji. Przegląd Organizacji, 2012, 11, pp. 23–26. DOI: 10.33141/po.2012.11.06
7. Barasa L, Gunawan, A., Sumali, B. (2018). Determinants of job satisfaction and it’s implication on employee performance of port enterprises in DKI jakarta. International Review of Management and Marketing, 8 (5), pp. 43–49.
8. Bartkowiak, G., Dąbrowska, A. (2016). Ergonomia środków ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1, pp. 27–29.
9. Basilaia, G., Dgebuadze, M., Kantaria, M., Chokhonelidze, G. (2020). Replacing the Classic Learning Form at Universities as an Immediate Response to the COVID-19 Virus Infection in Georgia. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), 8 (3), pp. 101–108. DOI: 10.22214/ijraset.2020.3021
10. Bast, F. (2016). Crux of time management for students. Resonance: Journal of Science Education, 21 (1), pp. 71–88. DOI: 10.1007/s12045-016-0296-6
11. Bataineh, K. A. (2019). Impact of Work-Life Balance, Happiness at Work, on Employee Performance. International Business Research; 12 (2), pp. 99–112. DOI: 10.5539/ibr.v12n2p99
12. Biela, Ł. (2016). Współczesne metody zarządzania czasem pracy w polskiej Policji. Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne, 12 (2), pp. 56–79. DOI: 10.21784/ZC.2016.010
13. Bjelland, T. (2020). From a Distance. TD: Talent Development, 74 (12), pp. 58–63.
14. Buchcic, E. (2014). Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 6, pp. 119–132.
15. Bukowska, U., Tyrańska, M., Wiśniewska, S. (2021). The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H – Oeconomia, 55 (2), pp. 19–32. DOI: 10.17951/h.2021.55.2.19-32
16. Bustinza, O. F., Vendrell-Herrero, F., Perez-Arostegui, M., Parry, G. (2019). Technological capabilities, resilience capabilities and organizational effectiveness. International Journal of Human Resource Management, 30 (8), pp. 1370–1392. DOI: 10.1080/09585192.2016.1216878
17. Cerqueira, E. V., Motte-Baumvol, B. (2022). Flexible work arrangements and householdrelated journeys. Who takes the lead in dual-earner heterosexual couples? Travel Behaviour and Society, 26, pp. 240–249. DOI: 10.1016/j.tbs.2021.11.003
18. Choo, J. L., Desa, N. M., Asaari, M. H. (2016). Flexible Working Arrangement toward Organizational Commitment and Work-Family Conflict. Studies in Asian Social Science, 3 (1), pp. 21–36. DOI: 10.5430/sass.v3n1p21
19. Chrisdianto, B, Respati, H. (2019). Determinants of Employee Performance: Study of Workability, Organizational Commitment and Professionalism in the Land Offices. European Journal of Business and Management, 11 (23), pp. 69–76. DOI: 10.7176/EJBM
20. Christy, V., Duraisamy, S. (2020). Ergonomics and Employee Psychological Well Being. International Journal of Management, 11 (3), pp. 435–438.
21. Chung, H., van der Lippe, T. (2020). Flexible Working, Work – Life Balance, and Gender Equality: Introduction. Social Indicators Research, 151 (2), pp. 365–381 DOI: 10.1007/s11205-018–2025‑x
22. Cordery, J., Parker, S. K. (2007). Work organization. In: J. Boxall, I. Purcell, P. Wright (Eds), Oxford Handbook of Human Resource Management (pp. 187–209). Oxford: Oxford University Press.
23. Dahkoul, Z. M. (2018). The determinants of employee performance in Jordanian organizations. Journal of Economics, Finance and Accounting, 5 (1), pp. 11–17. DOI: 10.17261/Pressacademia. 2018.811
24. Danylyuk, S. (2020). Time management as a component of successful communication of future managers of socio-cultural activities. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Pedagogical Sciences Series, 1, pp. 206–212. DOI 10.31651/2524-2660-2020-1-206-212
25. Dojwa-Turczyńska, K. (2021). Praca zdalna w dobie pandemii w świetle analizy wybranych danych wtórnych. Polityka Społeczna, 569 (8), pp. 1–10, DOI: 10.5604/01.3001.0015.3612
26. Furmanek, W. (2015). Zalety i wady telepracy. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (11), pp. 127–135.
27. Gašić, D., Berber, N. (2021). The Influence of Flexible Work Arrangement on Employee Behavior During the COVID-19 Pandemic in the Republic of Serbia. Management: Journal of
Sustainable Business & Management Solutions in Emerging Economies. 26 (1), pp. 45–60. DOI: 10.7595/management.fon.2021.0026
28. Gierszon, B. (2021). Zrównoważone wykorzystywanie technologii cyfrowych w pracy zdalnej i hybrydowej. Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 141 (4), pp. 115–129. DOI: 10.5604/ 01.3001.0015.2764
29. Godlewska-Bujok, B. (2020). Work-life balance i koronakryzys. Kilka uwag o procesach i ich konsekwencjach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 5, pp. 3–8. DOI: 10.33226/0032–6186.2020.5.1
30. Grabowska, S. (2017). Kluczowe wskaźniki efektywności – studium przypadku. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 108, pp. 105–111.
31. GUS (2021). Budownictwo w pierwszym kwartale 2021 roku. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-w-pierwszym-kwartale-2021‑roku,13,10.html (accessed: 19.01.2022).
32. Haider, S., Jabeen, S., Ahmad, J. (2018). Moderated Mediation between Work Life Balance and Employee Job Performance: The Role of Psychological Wellbeing and Satisfaction with Coworkers. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 34 (1), pp. 29–37. DOI: https://doi.org/10.5093/jwop2018a4
33. Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B., Boman, E. (2021). Telework in academia: associations with health and well-being among staff. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, 81 (4), pp. 707–722. DOI: 10.1007/s10734-020-00569–4.
34. Himstedt, K. (2021). Realizacja funkcji pracy a praca zdalna w dobie pandemii COVID – 19. In: A. Stępniak-Kucharska, M. Piekut (Eds.), Współczesne problemy gospodarcze gospodarki w czasach kryzysu. Część II (pp. 16–27). Płock: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.
35. Hysa, B., Grabowska, B. (2017). Wiedza, umiejętności oraz potencjał pracowników administracji publicznej na przykładzie wybranej jednostki ZUS. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 113, pp. 109–123.
36. Jagoda, A. (2017). Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
37. Jasiak, A. E. (2017). Ergonomic awareness and its shaping. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 4 (35), pp. 111–128
38. Jeran, A. (2016). Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy. Opuscula Sociologica, 2, pp. 49–61. DOI:10.18276/os.2016.2–04
39. Jinalee, N., Singh A. K. (2018). A descriptive study of time management models and theories. International Journal of Advanced Scientific Research and Management, 3 (9), pp. 141–147.
40. Jóźwiak, Z. W. (2018). Ergonomia pracy na stanowiskach typu biurowego. Promotor BHP, 4, pp. 8–10.
41. Kalinowska, P., Polak-Sopińska, A., Mączewska, A. (2018). Analiza ergonomiczna stanowiska montażowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39 (3), pp. 67–83. DOI: 10.25944/znmwse.2018.03.6783
42. Klindžić, M., Marić, M. (2019). Flexible Work Arrangements and Organizational Performance – The Difference between Employee and Employer-Driven Practices. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 28 (1), pp. 89–108. DOI: 10.5559/di.28.1.05
43. Kobis, P., Karyy, O. (2021). Impact of the Human Factor on the Security of Information Resources of Enterprises during the COVID-19 Pandemic. Polish Journal of Management Studies, 24 (2), pp. 210–227. DOI: 10.17512/pjms.2021.24.2.13
44. Kopczewski, M., Płucienniczak, M. (2018). Czynniki wpływające na efektywność pracy menadżera bezpieczeństwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (11), pp. 37–50.
45. Kowolik, P. (2015). Profesjologiczne prawa i zasady organizacji pracy w szkolnictwie: zarys problematyki. Problemy Profesjologii, 2, pp. 75–85.
46. Krasnova, A. (2021). Wymagania kompetencyjne wobec pracowników ds. HR wykonujących pracę zdalnie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management, 2 (992), pp. 91–101. DOI: 10.15678/ZNUEK.2021.0992.0206
47. Kryński, D. (2020). Raport z badania. Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Instytut Badawczy IPC. Retrieved from: http://www.dwup.pl/asset/images/files/Raport_20201016.pdf (accessed: 19.01.2022).
48. Kurkus-Rozowska, B., Konarska, M. (2002). Telepraca – szanse, korzyści, uciążliwości. Bezpieczeństwo pracy, 5, pp. 21–25.
49. Kwon, M., Cho, Y. J., Song, H. J. (2021). How do managerial, task, and individual factors influence flexible work arrangement participation and abandonment? Asia Pacific Journal of Human Resources, 59 (4), pp. 645–668. DOI: 10.1111/1744–7941.12251.
50. Lunde, L-K., Fløvik, L., Christensen, J. O., Johannessen, H. A., Finne, L. B., Jørgensen, I. L., Mohr, B., Vleeshouwers, J. (2022). The relationship between telework from home and employee health: a systematic review. BMC Public Health, 22 (1), pp. 1–14. DOI: 10.1186/s12889-021-12481–2
51. Lušňáková, Z., Dicsérová, S., Šajbidorová, M. (2021). Efficiency of Managerial Work and Performance of Managers: Time Management Point of View. Behavioral Sciences, 11 (12), pp. 1–16. DOI: 10.3390/bs11120166
52. Mączyńska, E. (2021). Praca zdalna. Dobrodziejstwa i wynaturzenia. Polityka Społeczna, 566–567 (5-6), pp. 10–18. DOI: 10.5604/01.3001.0015.2580
53. Majewska, M., Samol, S. (2016). Rozwój elastycznego rynku pracy uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
54. Makowiec, M., Bober, T. (2008). Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadach telepracy. In: A. Chodyński (Ed.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (pp. 61–70). Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
55. Manko, B. A., Rosiński, J. (2021). Success Factors in Managing Remote Work: a Global Perspective. Organization & Management Scientific Quarterly, 1 (53), pp. 41–56. DOI: 10.29119/1899–6116.2021.53.4
56. Marciniak, J. (2016). Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych. Warszwa: Wolters Kluwer.
57. Marszał, A. (2018). Proces zarządzania z wykorzystaniem innowacji społecznych w firmie – facylitacja. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 29, pp. 30–47.
58. Mas A., Pallais A. (2020). Alternative Work Arrangements. Annual Review of Economics, 12 (1), pp. 631–658. DOI: 10.1146/annurev-economics-022020–032512
59. Matisāne. L., Paegle, L., Akūlova, L., Vanadziņš, I. (2021). Challenges for Workplace Risk Assessment in Home Offices – Results from a Qualitative Descriptive Study on Working Life during the First Wave of the COVID-19 Pandemic in Latvia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (20), pp. 1–19. DOI: 10.3390/ijerph182010876
60. Mierzejewska, K., Chomicki, M. (2020). Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management, 3 (987), pp. 31–44. DOI: 10.15678/ZNUEK.2020.0987.0302
61. Mihaiu, D. M., Opreana, A., Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4, pp. 132–147.
62. Moczydłowska, J. (2021). Praca w systemie home office w opinii wybranej grupy menedżerów – słuchaczy studiów MBA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (991), pp. 37–50.
63. Mohammad, A., Abbas, B., Narges, H. (2019). Relationship between knowledge of ergonomics and workplace condition with musculoskeletal disorders among nurses. International Archives of Health Sciences, 6 (3), pp. 121–126. DOI: 10.4103/iahs.iahs_10_19.
64. Murray, S. A., Davis, J., Shuler, H. D., Spencer, E. C., Hinton, A. (2022). Time management for STEMM students during the continuing pandemic. Trends in Biochemical Sciences, S0968-0004 (21)00283–8, Advance online publication, pp. 1–5. DOI: 10.1016/j.tibs.2021.12.010
65. Ogorzelec, K. (2018). Wiedza o sobie jako czynnik sprzyjający zarządzaniu czasem pracy i kreowaniu własnego wizerunku w kontekście zarządzania operacyjnego. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 45 (1), pp. 121–140.
66. Okoye, H. I., Obi C. A. (2014). Time Management Techniques Required By Business Leaders in Enugu Metropolis. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16 (5), pp. 53–61. DOI: 10.9790/487X-16545361
67. Olejniczak, A. (2013). Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia. Marketing of Scientific and Research Organizations, 1 (7), pp. 123–141.
68. Otręba, M., Knop, K. (2019). Wykorzystanie zasady podwójnego Pareto i zasady SMART do wyznaczenia celów w zakresie doskonalenia jakości usług firmy z branży odzieżowej – studium przypadku. Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 4 (1), pp. 29–32.
69. Panayotova, S., Vasić, Ž., Yordanova, M. M. (2015). Time management – models and techniques for application. Infoteh-Jahorina, 14, pp. 393–396.
70. Piskorz, A., Ruchała, B., Nowacka, A. L., Wolfshaut-Wolak, R. (2019). Time management in the profession of nurse manager – a case study. Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa, 27 (3), pp. 189–196. DOI: 10.5114/ppiel.2019.92542
71. Popovici, V., Popovici, A.‑L. (2020). Remote Work Revolution: Current Opportunities and Challenges for Organizations. Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, no. 1, pp. 468–472.
72. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (2020). Księga Rekomendacji. Praca Zdalna 2.0. Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? Retrieved from: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/03/praca-zdalna-2-0‑rekomendacje-1.pdf (accessed: 19.01.2022).
73. Prasołek, Ł. i Kiełbratowska, A. (2020). Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO. Warszawa: C. H. Beck.
74. Pruchnik, M., Pruchnik, K. (2020). Stan wiedzy o telepracy jako Jeden Z Czynników Warunkujących Jej Rozwój i Popularyzację. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 64 (11), pp. 77–94. DOI: 10.15611/pn.2020.11.06
75. Pyszka, A. (2015). Istota efektywności. Definicje i wymiary. Studia Ekonomiczne, 230, pp. 13–25.
76. Radziukiewicz, M. (2021). Remote work in Poland and perspectives thereof. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 14 (4), pp. 409–427. DOI: 10.2478/ers-2021-0029
77. Rafke, H. D., Lestari Y. D. (2017). Simulating Fleet Procurement in an Indonesian Logistics Company. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33 (1), pp. 1–10. DOI: 10.1016/j.ajsl.2017.03.001
78. Rashed, A. K. (2019). Impact of Different Training and Development Programs on Employee Performance in Bangladesh Perspective. International Journal of Entrepreneurial Research, 2 (1), pp. 8–14. DOI: 10.31580/ijer.v2i1.497
79. Rezmer, K. (2020). Metody i techniki zarządzania czasem na przykładzie studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, pp. 193–206. DOI 10.5604/01.3001.0014.2881
80. Rybińska, K. (2015). Kreatywne zarządzanie własnym życiem – produktywne gospodarowanie osobistymi zasobami w życiu prywatnym i zawodowym. In: A. Rogozińska-Pawełczyk (Ed.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne (pp. 107–116). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/7969–890–5.09
81. Sasin, M. (2020). Checklisty dla biznesu. Narzędziownik do świadomego zarządzania firmą w roli przedsiębiorcy, managera, HR i konsultanta. Poznań: Akademia Rozwoju Kompetencji.
82. Sauter, S., Brightwell, W., Colligan, M. et al. (2002). The Changing Organization of Work and the Safety and Health of Working People. Cincinnati: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Retrieved from: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2002–116/pdfs/2002–116.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2002116 (accessed: 19.01.2022).
83. Sawicki, L. (2018). Determinanty kształtujące wydajność pracy pracowników wybranych przedsiębiorstw przemysłowych. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 120 (1), pp. 69–85.
84. Shah, S., Nogueras, D., van Woerden, H., Kiparoglou, V. (2020). The COVID-19 Pandemic: A Pandemic of Lockdown Loneliness and the Role of Digital Technology. Journal of Medical Internet Research, 22 (11), DOI: 10.2196/22287
85. Sidor-Rządkowska, M. (2021). Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna. Warszawa: Wolters Kluwer.
86. Skowron-Mielnik, B. (2009), Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, pp. 31–44.
87. Skryhun, N., Nyzhnyk, S. (2020). Time management as an important component of successful business activities. Middle European Scientific Bulletin, 2, pp. 13–15. DOI: 10.47494/mesb.2020.2.13.
88. Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. E-mentor, 3 (85), pp. 50–65. DOI: 10.15219/em85.1474
89. Smoder, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia. Polityka Społeczna, 48 (5-6), pp. 26–5. DOI: 10.5604/01.3001.0015.2582
90. Smoląg, K., Ślusarczyk, O. (2021). Communication Technologies and Internal Communication in an Organization during the COVID-19 Pandemic. Business Informatics/Informatyka Ekonomiczna, 2 (60), pp. 47–55. DOI: 10.15611/ie.2021.2.04
91. Staniec, I., Kaczorowska-Spychalska, D., Kalinska-Kula, M., Szczygiel, N. (2022). The Study of Emotional Effects of Digitalised Work: The Case of Higher Education in the Sustainable Development. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (1), pp. 1–17. DOI: 10.3390/ijerph19010576
92. Stoińska, J. (2019). Zarządzanie sobą w czasie i jego znaczenie dla osiągania celów zawodowych i osobistych. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 19, pp. 103–119. DOI: 10.26349/dnswsb.0019.06
93. Swanson, E., Kim, S., Lee, S. M., Yang, J. J., Lee, Y., (2020). The effect of leader competencies on knowledge sharing and job performance: Social capital theory. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, pp. 88–96. DOI: 10.1016/j.jhtm.2019.11.004
94. Świątek, M. (2018). Telepraca Jako Współczesna Forma Zatrudnienia Pracowników Generacji Y – Ujęcie Syntetyczne, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 117, pp. 623–632. DOI: 10.29119/1641–3466.2018.117.41
95. Szluz, B. (2013). Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie? Modern Management Review, 20 (4), pp. 253–266. DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.59
96. Tarczydło, B., Klimczak, J. (2021). Kampania wzmacniająca zaangażowanie pracowników w warunkach pandemii COVID-19. Studium przypadku. In: N. Iwaszczuk (Ed.), Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii (pp. 1–24). Kraków: Wydawnictwa AGH.
97. Trziszka, M (2017). Narzędzia komunikacji wykorzystywane w modelu pracy zdalnej w firmach rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (6), pp. 213–221.
98. Trziszka, M. (2020). Telepraca jako przejaw zmian rynkowych. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium.
99. Tuffaha, M. (2020). The Determinants of Employee’s Performance: A Literature Review. Journal of Economics and Management Sciences, 3 (3), pp. 14–24. DOI: 10.30560/jems.v3n3p14
100. Vargo, D., Zhu, L., Benwell, B., Yan, Z. (2021). Digital technology use during COVID-19 pandemic: A rapid review. Human Behaviour & Emerging Technologies, 3 (1), pp. 13–24.DOI: 10.1002/hbe2.242
101. Walentek, D. (2019). Koncepcja Work Life Balance a efektywność pracy. Archiwum wiedzy inżynierskiej, 4 (1), pp. 19–21.
102. Wang, B., Liu, Y., Qian, J., Parker, S. K. (2021). Achieving Effective Remote Working During the COVID‐19 Pandemic: A Work Design Perspective. Applied Psychology: An International Review, 70 (1), pp. 16–59. DOI: 10.1111/apps.12290
103. Waśniewski, J. (2018). Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej. Zarządzanie i Finanse, 16 (1), pp. 235–245.
104. Wiśniewski, J. (2014). Istota telepracy. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, 5, pp. 75–90.
105. Wöhrmann, A. M., Ebner, C. (2021). Understanding the bright side and the dark side of telework: An empirical analysis of working conditions and psychosomatic health complaints. New Technology. Work and Employment, 36 (3), pp. 348–370. DOI: 10.1111/ntwe.12208
106. Wolor, C.W., Solikhah, S., Fidhyallah, N. F., Lestari, D. P. (2020). Effectiveness of E-Training, E-Leadership, and Work Life Balance on Employee Performance during COVID-19. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (10), pp. 443–450, DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.443
107. Wszendybył-Skulska, E. (2019). Stosunek pracy w e-przedsiębiorstwie. In: M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka, S. Kopera (Eds.), E-przedsiębiorczość. Zasady i praktyka (pp. 195–213). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
108. Yeraguntla, A., Bhat, C. R. (2005). A Classification Taxonomy and Empirical Analysis of Work Arrangements. Transportation Research Record, 1926, pp. 233–224. DOI: 10.1177/0361198105192600127
109. Zalega, T. (2009). Praca zdalna – obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Central European Management Journal, 17 (4), pp. 35–45.
110. Zander-Zięcina, E. (2020). Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 27 (2), pp. 243–253. DOI: 10.34697/2451- 0807‑sp-2020-2-014
111. Ziębicki, B. (2010). Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – Próba Porównania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 144, pp. 632–642.

Press and occasional articles:
1. Cekuls, A., Malmane, E., Bluzmanis, J. (2017). The Impact of Remote Work Intensity on Perceived Work-Related Outcomes in ICT Sector in Latvia. Proceedings from the 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18–20, pp. 96–107.
2. Gresakova, E., Chlebikova, D. (2020). The importance of the management in non-profit organizations. Proceedings from the 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development – Rabat, March 26–27, pp. 594–600.
3. Langovska, L., Rozentale, S. (2021). Remote Work during the Covid-19 Pandemic: – Problems and Solutions on the Example of Vidzeme Region in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “Economic Science for Rural Development” – Jeglava, May 13, 333–344. DOI: 10.22616/ESRD.2021.55.033
4. Leskovsky, R., Kucera, E., Haffner, O., Matisak, J., Rosinova, D., Stark, E. (2019). A Contribution to Workplace Ergonomics Evaluation Using Multimedia Tools and Virtual Reality. Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. (Eds)., ACSIS, 18, pp. 317–326. DOI: 10.15439/2019F292
5. Parashakti, R. D., Fahlevi, M., Ekhsan, M. E., Hadinata, A. (2019). The Influence of Work Environment and Competence on Motivation and Its Impact on Employee Performance in Health Sector. Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference of Management and Business Science, Advances in Economics, Business and Management Research (AICMBS), 135, pp. 259–267.