JAK MYŚLĄ STRATEDZY? O ZBIEŻNYCH I ROZBIEŻNYCH ORIENTACJACH W MYŚLENIU STRATEGICZNYM

Main Article Content

Janusz Lichtarski
Katarzyna Piórkowska
Anna Witek-Crabb

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie możliwości łączenia przeciwstawnych orientacji w ramach stylu myślenia strategicznego. W artykule dokonano prezentacji wyników badań literaturowych i empirycznych. Na podstawie systematycznego przeglądu literatury został opracowany wielowymiarowy konstrukt opisujący styl myślenia strategicznego, który następnie wykorzystano jako podstawę w badaniach jakościowych. Badania te obejmowały indywidualne wywiady pogłębione (IDIs) (n = 18) z menedżerami najwyższego szczebla. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość łączenia przeciwstawnych orientacji w ramach wszystkich pięciu zidentyfikowanych wymiarów opisujących styl myślenia strategicznego, wpisując się tym samym w dorobek literaturowy z obszaru paradoksów i oburęczności strategicznej.

Słowa kluczowe: myślenie strategiczne, style myślenia strategicznego, paradoks, oburęczność strategiczna

Kody klasyfikacji JEL: L2, L20, L21, M12

Article Details

Jak cytować
Lichtarski, J., Piórkowska, K., & Witek-Crabb, A. (2022). JAK MYŚLĄ STRATEDZY? O ZBIEŻNYCH I ROZBIEŻNYCH ORIENTACJACH W MYŚLENIU STRATEGICZNYM. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 11–25. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4016
Dział
Artykuły