Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • W tekście nie ma informacji o autorach

Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Tekst powinien być napisany w programie Word w formacie DOC, tekst podstawowy czcionką Times New Roman 12 p., odstęp 1,5 wiersza.

PREFEROWANA OBJĘTOŚĆ
– artykuły naukowe i komunikaty z badań – do 15 stron;

STRUKTURA ARTYKUŁU
Tytuł (w języku polskim i angielskim).
Wprowadzenie zawierające wyjaśnienie powodów, dlaczego trzeba było przeprowadzić badania, oraz na jakie szczegółowe pytanie szukano odpowiedzi.
Główna część artykułu powinna być podzielona na części (strukturyzacja).
Podsumowanie – zawierające kluczowe wyniki i ustalenia.
Bibliografia – ograniczona do maksymalnie 25 pozycji naukowych.

Streszczenie w języku polskim i angielskim, do 1000 znaków, powinno zawierać:
– uzasadnienie celowości przeprowadzenia badań lub podjęcia dyskusji,
– zarysowanie problemu badawczego i zdefiniowanie celu,
– określenie sposobu przeprowadzenia postępowania badawczego lub rozwiązania problemu teoretycznego,
– syntetyczną prezentację wyników.

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – najważniejsze terminy naukowe związane z tematyką artykułu.

PRZYPISY
Przypisy bezpośrednio w tekście w formacie: [liczba wskazująca, do jakiej pozycji z bibliografii następuje odwołanie, numer strony poprzedzony skrótem s.].

Przykłady:

 • J.B. McGuire believes that enterprises have both economic and legal responsibilities as well as obligations towards society [Wachowiak, 2013: 78];
 • “Niewątpliwie wiedza jest kluczowym zasobem współczesnej organizacji” [Wachowiak, Gregorczyk, 2018];
 • Urbaniak M. [2018a; 2018b];
 • “How top managers construct the meaning of sustainable human resource management (HRM)” [Järlström et al., 2018].

Spis bibliografii alfabetycznie: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka), ewentualnie inicjał drugiego imienia (kropka, przecinek), tytuł pozycji kursywą (przecinek), wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się, zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.

Przykłady:

 • Dworzecki Z., Jarosiński M. (eds.) [2014], Within and beyond boundaries of management, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Gregorczyk S. [2014], Business models of Polish enterprises during the economic crisis, Journal of Management and Financial Sciences 18(4): 63–89.
 • Järlström M., Saru E., Vanhala S. [2018], Sustainable human resource management with salience of stakeholders: A top management perspective, Journal of Business Ethics 152: 703–724.
 • Skowronek-Mielczarek A. [2013], Innovations in resources management of enterprises, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Sopińska A., Wachowiak P. [2016], Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, Przegląd Organizacji 5: 17–23.
 • Trocki M. [2016], Designing project organization, in: Trocki M., Bukłaha E. (eds.), Project management – challenges and research results, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Urbaniak M. [2018a], The role of process improvements tools in building relationship between suppliers and industrial clients, in: Studzieniecki T., Kozina M., Alilovic D.S. (eds.), Economic and social development. 33rd International scientific conference on economic and social development – "Managerial Issues in Modern Business", Warsaw, 26-27 September: 127–134.
 • Urbaniak M. [2018b], The role of the requirements of quality, environmental and safety management systems in the relationship with suppliers, in: Urbaniak M. (ed.), Book of proceedings ICoM 2018 8th International conference on management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Wachowiak P. [2013], Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: Analiza i pomiar, SGH Publishing House, Warsaw.

TABELE I RYSUNKI
Prosimy o sporządzanie rysunków w stosowanych programach graficznych, np. CorelDraw, Illustrator, Excel, ewentualnie Word. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nanoszenia poprawek.
Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.