ROLA WYBRANYCH STRATEGII W KSZTAŁTOWANIU WYNIKÓW MAŁYCH FIRM W RÓŻNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH

Main Article Content

Marcin Suder
Rafał Kusa

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie wpływu strategii organizacji na wyniki małych przedsiębiorstw w różnych warunkach rynkowych. W szczególności analizie poddano wpływ czterech wybranych strategii, tj.: penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji, na wyniki rynkowe, wyniki finansowe oraz rozwój przedsiębiorstw. W pracy skupiono się przede wszystkim na porównaniu siły wpływu poszczególnych strategii na określone wyniki w trzech okresach, tj.: w okresie przed kryzysem, w początkowej fazie kryzysu oraz w czasie trwania kryzysu. Podmiotem badań są małe drukarnie działające w Polsce. Do analizy wykorzystano podstawowe statystyki opisowe, analizę wariancji, analizę korelacji oraz uogólnione modele liniowe (GLM). Uzyskane wyniki potwierdzają, że trzy spośród badanych strategii (tj.: penetracja rynku, rozwój rynku i rozwój produktu) mają wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Co więcej, siła wpływu poszczególnych strategii jest różna dla różnych typów wyników (tj.: wyników rynkowych, wyników finansowych i rozwoju przedsiębiorstwa) i zmienia się w zależności od sytuacji na rynku. Uzyskane wyniki potwierdzają, że czynniki zewnętrzne muszą być na bieżąco analizowane i uwzględniane w procesie zarządzania strategicznego, przy czym w okresach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu wymagane mogą być częste zmiany zachowań strategicznych.

Słowa kluczowe: strategia, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), kryzys, uogólnione modele liniowe (GLM)

Kody klasyfikacji JEL: L10, L22, L25

Article Details

Jak cytować
Suder, M., & Kusa, R. (2022). ROLA WYBRANYCH STRATEGII W KSZTAŁTOWANIU WYNIKÓW MAŁYCH FIRM W RÓŻNYCH WARUNKACH RYNKOWYCH. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 83–96. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4020
Dział
Artykuły