MILENIALSI, SENS PRACY I HYBRYDOWE KARIERY – POLSKIE STUDIUM PRZYPADKU

Main Article Content

Małgorzata Pawlak

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zjawiska hybrydowych karier wśród osób, którzy łączą pracę zarobkową z dodatkową działalnością związaną z aktywizmem, twórczością artystyczną, wolontariatem albo pracą na rzecz organizacji pozarządowej. Analizie podlegało pięć aspek¬tów: praktyczny wymiar karier hybrydowych, motywacja do podjęcia działalności dodatkowej, uzyskiwane korzyści, ponoszone koszty oraz sytuacje, w jakich respondenci doświadczali stanu flow. Badanie miało charakter jakościowy – wywiady swobodne przeprowadzono w pierwszym kwartale 2021 r. z czterema osobami dobranymi metodą kuli śnieżnej. Respondentami były osoby urodzone w latach 1984–1995 (milenialsi). Wyniki wskazują na zróżnicowanie spo¬sobów i nastawienia do podejmowania hybrydowych karier. Do najciekawszych zaobserwo¬wanych zjawisk należało wzajemne przenikanie się poszczególnych ról i aktywności, związki między karierami hybrydowymi a wypaleniem zawodowym oraz zróżnicowane motywacje
do podejmowania działań związanych z realizacją misji społecznej. W dyskusji omówiono uzyskane wyniki w kontekście dotychczasowych badań wraz z propozycją rozszerzenia ich o komponent ilościowy i jakościowy.
Słowa kluczowe: zaangażowanie, sens pracy, flow, kariery hybrydowe
Kod klasyfikacji JEL: M54

Article Details

Jak cytować
Pawlak, M. (2021). MILENIALSI, SENS PRACY I HYBRYDOWE KARIERY – POLSKIE STUDIUM PRZYPADKU. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 11–25. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4026
Dział
Artykuły