WPŁYW DUCHOWEGO DOBROSTANU NA WYNIKI WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW STUDENTÓW

Main Article Content

Joanna Samul

Abstrakt

Wirtualne zespoły stanowią obecnie podstawową jednostkę funkcjonalną w wielu orga¬nizacjach. Ich szybki rozwój został dodatkowo wymuszony przez globalną pandemię. Celem niniejszego badania jest określenie wpływu duchowego dobrostanu rozumianego jako powo¬łanie i członkostwo na wyniki wirtualnych zespołów. Badania przeprowadzono wśród 185 studentów pracujących w wirtualnych zespołach z wykorzystaniem kwestionariusza ankieto¬wego. Wyniki badań wskazują, że istnieje pozytywna korelacja między dobrostanem ducho¬wym a wynikami zespołów wirtualnych. Niniejsze badanie może stanowić punkt wyjścia do rozważań aspektów duchowości w kontekście wirtualnej pracy zespołowej.
Słowa kluczowe: dobre samopoczucie, powołanie, członkostwo, wyniki, wirtualny zespół, praca zespołowa
Kody klasyfikacji JEL: M12, L20

Article Details

Jak cytować
Samul, J. (2021). WPŁYW DUCHOWEGO DOBROSTANU NA WYNIKI WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW STUDENTÓW. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 27–38. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4028
Dział
Artykuły