WIRTUALNE ZESPOŁY: W POTRZEBIE ATENCJI

Main Article Content

Dominika Miliszkiewicz

Abstrakt

W związku z implikacjami po COVID-19 wiele osób pracuje w zespołach zdalnych. W opracowaniu zweryfikowano popularność domeny oraz to, czy jest ona wystarczająco zgłębiona. Porównano zespoły zdalne z inną dyscypliną i omówiono trendy w postcovidowej rzeczywistości. Autorka posłużyła się analizą literatury w celu przeanalizowania dotychczasowych opracowań.  Odwołała się do zewnętrznych badań ilościowych (np. badań rynkowych) i analizy porównawczej, aby ocenić naukowy i społeczny charakter domeny. Na podstawie wniosków stwierdzono, że dyscyplina jest popularna, a przełom nastąpił wraz z wybuchem
pandemii COVID-19. Pomimo swojej uniwersalności, dyscyplina wydaje się być mniej rozwinięta w porównaniu z zarządzaniem projektami IT. Powołując się na prognozy uznano, że praca zdalna pozostanie popularnym stylem pracy. Autorka zarazem wskazała na potrzebę prowadzenia pogłębionych badań jakościowych i empirycznych w zaproponowanych przez nią obszarach. Badania te wspomogą praktyków dyscypliny.

Article Details

Jak cytować
Miliszkiewicz, D. (2024). WIRTUALNE ZESPOŁY: W POTRZEBIE ATENCJI. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 7–91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4295
Dział
Artykuły