SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU: ZMIANY W POSTRZEGANIU KONCEPCJI W TEORII I PRAKTYCE

Main Article Content

Kamila Szproch-Dziopa

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie ewolucji pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu”. W celu jego realizacji dokonany zostanie przegląd istniejących definicji tego konstruktu w literaturze naukowej i innych materiałach źródłowych. Takie podejście pokaże,
jak społeczna odpowiedzialność biznesu jest rozumiana zarówno przez badaczy, jak i praktyków. W konsekwencji umożliwi to udzielenie odpowiedzi na istotne pytanie o to, jak zmiany w postrzeganiu CSR przez praktyków wpływają na jego definiowanie przez naukowców i odwrotnie – czy zmiany w naukowym ujęciu CSR generują ewolucję tego konstruktu w praktyce. Analiza dostępnych definicji ujawniła wspólną cechę wszystkich podejść, jaką jest konieczność nawiązania relacji między firmą a otoczeniem, w którym działa, a także fakt, że grupa interesariuszy zainteresowanych tematyką CSR stale się powiększa. Artykuł doprowadził również do wysnucia wniosku, że coraz łatwiejszy dostęp do informacji i rosnąca świadomość społeczna sprawią, że dialog prowadzony w ramach biznesu odpowiedzialnego społecznie będzie dotyczył coraz szerszego spektrum zagadnień.

Article Details

Jak cytować
Szproch-Dziopa, K. (2024). SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU: ZMIANY W POSTRZEGANIU KONCEPCJI W TEORII I PRAKTYCE. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 129–142. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4297
Dział
Artykuły