Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce

Main Article Content

Dorota Kałuża-Kopias

Abstract

The purpose of this study is to identify regularities in internal migration of elderly people in Poland. In the analysis we focus mainly on directions of migration (urban, rural), demographic structure of migrants, and spatial distribution (at voivodeship level) of senior migrants. The study is based on results of the 2002 and 2011 National Population and Housing Censuses and current reports of the Statistical Central Office.


The results show that an increase in average life expectancy in good health leads to postponement of decisions to migrate to a later stage of life. It is reflected in a rise in the number of married persons amongst seniors changing a domicile. In case of persons in advanced age, who are usually single, less educated and of poor health, the migration is often a result of necessity rather than choice. The results of the 2011census indicate that current senior migrants are relatively younger than those who migrated a decade earlier. This suggests that the existing pattern of forced migration of seniors has changed to voluntary moves in Poland.

Article Details

How to Cite
Kałuża-Kopias, D. (2014). Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce. Studia Demograficzne, (2(166), pp. 97-120. https://doi.org/10.33119/SD.2014.2.5
Section
Original research papers & review papers

References

[1] Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A., 2009, Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 9–13.
[2] Bojanowska E., 2008, Opieka nad ludźmi starszymi, w: P. Szukalski, I. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda-Lewandowska (red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, ISP, Warszawa, s. 137–161.
[3] Breuer T., 2005, Retirement Migration or Second-home Tourism? German Senior Citizens on the Canary Islands, „Die Erde”, 136(3), s. 313–333.
[4] Colsher P. L., Wallach R.B., 1990, Health and social antecedents of relocation in rural elderly persons, „Journal of Gerontology”, 45(1), s. 32–38.
[5] Cuba L., Hummon D.M., 1993, A place to call home: Identification with dwelling, community and religion, „The Sociological Quarterly”, 34, s. 111–131.
[6] Domański H., 1987, Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
[7] GUS, 2014, Migracje wewnętrzne ludności, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
[8] Haas W.H., Serow W.J., 1993, Amenity retirement migration process: A model and preliminary evidence, “The Gerontologist”, 33, s. 212–220.
[9] Kałuża D., 2006, Migracje seniorów w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 151–172.
[10] Kałuża D., 2008, Migracje seniorów, [w:] T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71–89.
[11] Kałuża-Kopias D., 2011, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] T.J. Kowaleski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczyny etapy następstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69–107.
[12] Kotowska I.E., Wóycicka I., 2008, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
[13] Krzyżowski Ł., 2012, Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny”, 38(1(143)), s. 125–142.
[14] La Parra D., Mateo M.A., 2008, Health status and access to health care of British nationals living on the Costa Blance, Spain, “Ageing and Society”, 28 (1), s. 85–102.
[15] Latuch M., 1977, Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 50, s. 51–69.
[16] Longino C.F., Bradley D.E., 2001, Geographical distribution and migration, [w:] R.H. Binstock, L.K. Georg (eds.), Aging and the Social Sciences, Oxford University Press, Oxford, s. 103–213.
[17] Longino, C.F., 1987, Migration patterns among the elderly: A developmental perspective, “The Gerontologist”, 27, s. 266–272.
[18] Niezabitowski M., 2011, Rrelacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania – aspekty teoretyczne i empiryczne, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, nr 38, s. 13–31.
[19] Ptak E., 2012, Migracje międzynarodowe seniorów, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 21–26.
[20] Quandango J., 2002, Aging and the life course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University.
[21] Rogers A., 1990, Return migration to region of birth among retirement –age persons in the United States, “Journal of Gerontology: Social Sciences”, 5, s. 128–134.
[22] Schiamberg L.B., McKinney K.G., 2003, Factors Influencing Expectations to Move or Age in Place at Retirement Among 40- to 65-Year-Olds, “The Journal of Applied Gerontology”, 22, s. 19–41.
[23] Steinnes D.N., Hogan T.D., 1992, Take the money and sun, Elderly migration as a consequence of gains in unaffordable housing market, “Journal of Gerontology”, 47 (4), s. 197–203.
[24] Stolarczyk K., 1985, Społeczno–ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.
[25] Stolarczyk K., 1986, Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] J. Witkowski (red.), Społeczno–demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGPiS, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa, s. 106–123.
[26] Strawiński P., 2006, Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, „Ekonomista”, nr 6, s. 805–821.
[27] Surdej A., Brzozowski J., 2012, Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski, „Polityka Społeczna”, nr 1/2012, s. 8–13.
[28] Synak B. (red.), 2000, Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 135.
[29] Szukalski P., 2004, Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do 2030 r., [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 106–113.
[30] Szukalski P., 2011, Polacy 2050. Granice postępu społecznego – perspektywa demografii rodziny, [w:] J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizje przyszłości Polski. Analizy i Studia, t. 1., Społeczeństwo i Państwo, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, s. 57–71, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4095/Wizja_przysz%C5%82o%C5%9Bci_Polski_Polacy_2050.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[31] Szweda-Lewandowska Z., 2009, Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 231, s. 243–254.
[32] Uren Z., Goldring S., 2007, Migration trends at older ages in England and Wales, “Population Trends”, nr 130, s. 31–41.
[33] Walters W.H., 2002, Later-life migration in the United States: A review of recent research, „Journal of Planning Literature”, 17(1), 37–66, http://www.pineforge.com/ballantinestudy/articles/Chapter14_Article04.pdf
[34] Wiseman R.F., 1980, Why older people move: Theoretical issues, „Research on Aging”, 2(2), s. 141–154.