Począwszy od 2013 r. Redakcja wprowadza nowe zasady recenzowania artykułów, dostosowane do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzja jest opracowywana w formie pisemnej według zunifikowanego formularza i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku jest publikowana na stronie internetowej lista recenzentów współpracujących z czasopismem.