ZMIANY W CHARAKTERZE PRACY ZESPOŁOWEJ I ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM WYMUSZONE PRZEZ COVID-19

Main Article Content

Piotr Buła
Anna Klecha
Agnieszka Żak

Abstrakt

Pandemia COVID-19 dotknęła organizacje na całym świecie; zarówno firmy krajowe, jak i ponadnarodowe musiały przemyśleć swoje działania i sposób pracy, często reorganizując i zarządzając zespołami w trybie całkowicie zdalnym lub hybrydowym. W artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego w rozproszonym geograficznie zespole ekspertów w globalnej korporacji, by zaobserwować zmiany w pracy zespołowej i zarządzaniu zespołem wymuszone przez pandemię COVID-19.Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja najważniejszych zmian wymuszonych przez COVID-19 w pracy zespołowej oraz wyzwania i problemy, z którymi musi zmierzyć się menedżer w zarządzaniu zespołem w warunkach kryzysu (pandemii). Aby zrealizować założony cel, przeprowadzono analizę literatury oraz zastosowano jakościowe badanie o charakterze eksploracyjnym, które miało na celu sprawdzenie w skali mikro, jak w sytuacji pracy zdalnej odnalazł się dany zespół i menedżer. Badania przeprowadzono na przełomie grudnia 2021 roku i stycznia 2022 roku. Dobór próby był celowy. Dane były analizowane za pomocą analizy treści. Wyniki pokazały, że mimo wielu trudności, w badanym zespole ogromną rolę odgrywało przywództwo wspierające, praca zespołowa, dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu oraz empatyczne i indywidualne podejście do pracownika.

Słowa kluczowe: praca zespołowa, przywództwo wspierające, praca zdalna/hybrydowa, COVID-19

Kody klasyfikacji JEL: J21, M12, M54

Article Details

Jak cytować
Buła, P., Klecha, A., & Żak, A. (2022). ZMIANY W CHARAKTERZE PRACY ZESPOŁOWEJ I ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM WYMUSZONE PRZEZ COVID-19. Organizacja I Kierowanie, (1 (190), 159–176. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4025
Dział
Artykuły