PRACOWNICZY WYMIAR ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO W SEKTORZE PUBLICZNYM

Main Article Content

Magdalena Chałupczak

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia wymiaru pracowniczego zaangażowania orga-nizacyjnego w sektorze publicznym. Zwrócono uwagę na różnorodność podejść pracowników i specyfikę pracy w sektorze publicznym. Komponent pracowniczy stanowi o ponadprze¬ciętnym działaniu oraz o ekonomicznej relacji zachodzącej w organizacji. Celem artykułu jest ukazanie wartości zaangażowania pracowniczego jako decydującego o autentyczności i identyfikacji z organizacją w sektorze publicznym. Zastosowanie metody obserwacyjnej pozwoliło na ujęcie faktów we wzajemnych związkach i zależnościach. W nawiązaniu do funkcjonujących w literaturze przedmiotu trendów w naukach o zarządzaniu i jakości, jak również publikacji edukacyjnych zostały zebrane i uściślone rekomendacje dla kadry zarzą¬dzającej w sektorze publicznym.
Słowa kluczowe: zaangażowanie organizacyjne, wymiary zaangażowania, zaangażowanie pracowników, instytucje publiczne, edukacja
Kody klasyfikacji JEL: D73, H54, Z18

Article Details

Jak cytować
Chałupczak, M. (2021). PRACOWNICZY WYMIAR ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO W SEKTORZE PUBLICZNYM. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 53–65. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4030
Dział
Artykuły