STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ

Main Article Content

Marcin Nowak

Abstrakt

Problematyka niniejszego artykułu mieści się w filozofii nauk o zarządzaniu. Celem artykułu jest określenie statusu epistemologicznego prognozowania w naukach o zarządzaniu na gruncie ontologii deterministycznej. Zważywszy, że cel opracowania ma charakter systematyzująco- poznawczy, posłużono się metodą logicznej analizy oraz konstrukcji pojęciowej. Efektem artykułu jest sformułowanie definicji pojęć, takich jak: dane, informacje, wiedza, prognoza oraz prognozowanie. Skonstatowano, że w odróżnieniu od nauk przyrodoznawczych status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu ma charakter negatywny. Opisano oraz wyjaśniono przyczyny takiego stanu rzeczy.
Słowa kluczowe: prognoza, prognozowanie, epistemologia, wiedza

Article Details

Jak cytować
Nowak, M. (2018). STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ. Organizacja I Kierowanie, (4 (183), 117–128. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4058
Dział
Artykuły