CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZAANGAŻOWANIE NAUKOWCÓW WE WSPÓŁPRACĘ Z PRZEMYSŁEM

Main Article Content

Urszula Kobylińska

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja czynników warunkujących zaangażowanie naukowców we współpracę z przemysłem dokonana na podstawie przeglądu literatury. Prekursorzy tematu, M. Perkmann i współpracownicy, wskazują, że zaangażowanie naukowców odnosi się do zorientowanych na wiedzę interakcji, jakie podejmują z organizacjami spoza sektora nauki, a są odrębne od nauczania i komercjalizacji [Perkmann i in., 2021]. Według cytowanych autorów interakcje te obejmują wspólne badania z przedsiębiorstwami, badania kontraktowe, doradztwo oraz działania bardziej nieformalne, takie jak doradztwo, szkolenia, networking z praktykami biznesu. Opracowanie koncepcji zaangażowania akademickiego wyszło naprzeciw podkreślanym w literaturze sugestiom, że większość uwagi badaczy skupiona jest na formalnych kanałach komercjalizacji, ignorując inne ważne formy relacji, jakie mogą zachodzić na styku tych dwóch ważnych sektorów [Azoulay i in., 2009; Thursday, Thursday, 2002]. W artykule zidentyfikowano indywidualne cechy współpracujących naukowców, a także dokonano analizy kontekstu organizacyjno-instytucjonalnego, prawnego i innych uwarunkowań warunkujących podejmowanie relacji z przedsiębiorstwami.

Article Details

Jak cytować
Kobylińska, U. (2024). CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZAANGAŻOWANIE NAUKOWCÓW WE WSPÓŁPRACĘ Z PRZEMYSŁEM. Organizacja I Kierowanie, 192(1), 143–160. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4298
Dział
Artykuły