Martyna Wronka-Pośpiech, Marta Tutko

--------------------------------------------------
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Streszczenie
W opracowaniu podjęto problem konstruowania modeli badawczych w naukach o zarządzaniu. W szczególności skoncentrowano się na wyjaśnieniu istoty modelu badawczego oraz zasad jego konstrukcji. Rozważania zawężono do ilościowego podejścia badawczego i związanych z tym założeń hipotetyczno-dedukcyjnych. Ilustracją prowadzonego wywodu są przykładowe modele badawcze spotykane w praktyce badawczej z zakresu nauk o zarządzaniu.
Słowa kluczowe: model badawczy, badania ilościowe, podejście hipotetyczno-dedukcyjne, nauki o zarządzaniu
 
RESEARCH MODELS IN MANAGEMENT SCIENCE 
Abstract
The paper discusses the problem of constructing research models in management sciences. In particular, an explanation of the research model’s nature was made and the principles of its construction. Discussion was narrowed to the quantitative research approach and related to hypothetical-deductive assumptions. The exemplary research models applied in research practice, in the field of management sciences, are an illustration of the conducted arguments.
Key words: research model, quantitative research, hypothetical-deductive approach, management science
--------------------------------------------------
Marek Szarucki
Streszczenie
Metodologia nauk o zarządzaniu stanowi ważną subdyscyplinę nauk o zarządzaniu. Jednak kompleksowe opracowania literaturowe z tego zakresu należą do rzadkości. Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarządzaniu. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę strukturalną. Na początku zaprezentowano istotę metodologii nauk o zarządzaniu. W części drugiej zaprezentowano specyfikę metodologii nauk o zarządzaniu jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu. Następnie dokonano analizy strukturalnej wspomnianej subdyscypliny według trzech zakresów tematycznych wyodrębnionych na podstawie klasyfikatora subdyscyplin nauk o zarządzaniu, mianowicie: przedmiotu, metod badawczych oraz paradygmatów. W zakończeniu sformułowano wnioski końcowe oraz wskazano kierunki przyszłych badań.
Słowa kluczowe: metodologia nauk o zarządzaniu, zakresy tematyczne, paradygmaty, metody badawcze
 
ANALYSIS OF THEMATIC AREAS OF THEORETICAL CONSIDERATIONS IN THE SUBDISCIPLINE OF METHODOLOGY OF MANAGEMENT SCIENCES 
Abstract
The methodology of management sciences is an important subdiscipline of management sciences. However, comprehensive literature studies in this field are rare. The aim of this study is to analyse the thematic areas of theoretical considerations of the methodology of management sciences. The following research methods were used: literature review and structural analysis. First, the essence of the methodology of management sciences was presented. The second part presents the specifics of the methodology of management sciences as a subdiscipline of management sciences. Then, a structural analysis of the subdiscipline was carried out according to three thematic areas, separated on the basis of a classifier of subdisciplines of management sciences, namely: subject, research methods and paradigms. In the last part, final conclusions were formulated and directions for future research were indicated.
Key words: methodology of management sciences, thematic areas, paradigms, research methods
--------------------------------------------------
Jarosław Domański
Streszczenie
Artykuł rozważa pojęcie tożsamości nauk o zarządzaniu, traktując ją jako pakiet poglądów na kulturę, społeczeństwo, naukę, człowieka i filozofię, które są współdzielone przez badaczy. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy postmodernizm jest istotnym składnikiem tak rozumianej tożsamości? Artykuł prezentuje niektóre założenia myśli ponowoczesnej, zwłaszcza te odnoszące się do wiedzy, nauki, poznania i prawdy. Rozpatruje rezultaty zaprezentowanych poglądów, które są widoczne we współczesnych naukach o zarządzaniu, by uznać, że można mówić o silnym wpływie postmodernizmu na przedmiotową tożsamość. Poddaje ją pod refleksję przez prezentację niektórych kierunków krytyki postmodernizmu.
Słowa kluczowe: tożsamość nauk, nauki o zarządzaniu, postmodernizm, tożsamość kulturowa, postmodernizm w zarządzaniu, organizacja
 
POSTMODERN IDENTITY OF MANAGEMENT SCIENCES 
Abstract
The article considers the concept of the identity of management sciences as a package of views on culture, society, science, man and philosophy, which are shared by researchers. The goal is to answer the question whether postmodernism is an essential component of the identity of management sciences. The article presents some assumptions of postmodern thought, especially those relating to knowledge, science and truth. This paper considers the results of presented views, which are visible in contemporary management sciences, in order to recognize that one can speak about the strong influence of postmodernism on the subject identity. The article reflects on it by presenting some directions of criticism of postmodernism.
Key words: identity of sciences, management sciences, postmodernism, cultural identity, postmodernism in management, organization
--------------------------------------------------
Joanna Samul
Streszczenie
Celem artykułu jest określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem rygoru metodologicznego. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury oraz analizę treści dwóch wiodących czasopism: „Human Resources Management” i „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Wyniki badań wskazują, że temat ten wymaga intensywnej eksploracji ze względu na niewielką liczbę istniejących publikacji w tym zakresie, a także wskazuje na potrzebę jakościowej poprawy opisów metodyki badań w publikacjach krajowych. Wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie może przyczynić się do rozwoju metodologii zarządzania zasobami ludzkimi, wskazując sposoby rozwiązywania konkretnych problemów naukowych, stanowiąc podstawę dla zapewnienia rzetelności i wiarygodności badań.
Słowa kluczowe: rygor metodologiczny, kryteria rygoru, ocena jakości badań, metodologia, zarządzanie zasobami ludzkimi
 
SELECTED ISSUES OF METHODOLOGICAL RIGOR IN HRM 
Abstract
The aim is to identify the existing achievements in the field of methodological issues undertaken in the field of human resource management, with particular emphasis on research rigor. A systematic review of literature and content analysis of two prestigious magazines: “Human Resources Management” and “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” was conducted. The research results indicate that this topic requires intensive exploration due to the small number of existing publications in this area, and indicates the need for a qualitative improvement in the descriptions of research methodology in national publications. Good practices in this area may contribute to the development of methodologies in human resources management, indicating ways to solve specific scientific problems, providing also the basis for ensuring the reliability and credibility of research.
Key words: rigor criteria, research quality, human resource management
--------------------------------------------------
Iwona Staniec
Streszczenie
Modelowanie równań strukturalnych (SEM) pozwala na wielowymiarowe i wielozmiennowe empiryczne potwierdzenie modeli badawczych z uwzględnieniem problemu przyczynowości. Celem artykułu jest przybliżenie sposobów opracowania wyników badań przy użyciu współczesnych, zaawansowanych narzędzi statystycznych, jakimi są modele równań strukturalnych. W pracy wskazano wady i zalety prezentowanej metody, uwarunkowania jej wykorzystania oraz najczęściej cytowane przykłady jej zastosowania.
Słowa kluczowe: modelowanie równań strukturalnych (SEM), PLS SEM, CB SEM, nauki o zarządzaniu, techniki badawcze
 
USE OF STRUCTURAL EQUATION MODELING IN MANAGEMENT RESEARCH 
Abstract
SEM allows for multidimensional and multivariate precise empirical verification of research models taking the problem of causality into consideration. The aim of the paper is to present methods of developing research results with the use of modern advanced statistical tools such as structural equation modeling. Due to the research, the advantages and disadvantages of the presented method as well as the most frequently quoted examples of its use, were indicated in the work.
Key words: structural equation modeling, PLS SEM, CB SEM, management science, research techniques
--------------------------------------------------
Justyna Światowiec-Szczepańska, Arkadiusz Kawa
Streszczenie
Wraz ze wzrostem popularności podejścia sieciowego w zarządzaniu zauważa się pewien chaos pojęciowy, który może stanowić istotną barierę w rozwoju teorii sieci. Celem artykułu jest wskazanie głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. Podjęto próbę odpowiedzi na dwa następujące pytania: Jakie są różnice w stosowanych w zarządzaniu podejściach badawczych do sieci? Czy w naukach o zarządzaniu istnieje powszechne akceptowalna baza koncepcyjna, którą badacze sieci mogą wykorzystać do badań w różnych kontekstach? Do identyfikacji typów badań sieci przyjęto trzy główne kryteria: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz pochodzenie sieci. Artykuł ma charakter koncepcyjny, wykorzystujący podejście analityczno-syntetyczne zmierzające do uporządkowania pojęć i typologii badań sieci w zarządzaniu.
Słowa kluczowe: sieci, modele sieci, teorie sieci, typologia sieci
 
METAPHORS, MODELS AND THEORIES OF THE NETWORK IN MANAGEMENT SCIENCES 
Abstract
With the increasing popularity of a network approach in management one can note a certain conceptual confusion, which can be a significant barrier to the development of network theory. The aim of the article is to indicate the main definitional dilemmas and approaches in network research in management. An attempt has been made to answer the following two questions: is there a widely acceptable conceptual framework in management science that network researchers can use for research in different contexts?; what are the differences in research approaches to networks in management science? Three main criteria were adopted to identify the types of network research: a mechanism explaining the functioning of the network, the main purpose of network research and the origin of the network. The article is of a conceptual nature, using an analytical and synthetic approach aimed at organizing the concepts and typologies of network research in management.
Key words: networks, network models, network theories, network Typology
--------------------------------------------------
Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik, Anna Oleszkiewicz
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań poświęconych identyfikacji współzależności między intensywnością powiązań sieciowych a elastycznością uczestników sieci w obszarze strategii i struktury organizacyjnej. Przyjęto, że większej intensywności powiązań sieciowych powinien towarzyszyć większy poziom elastyczności strategii (H1) i wyższy poziom organiczności struktury organizacyjnej (H2). Prezentowane badania empiryczne obejmują badania ankietowe i pogłębione badania terenowe z wykorzystaniem przekrojowego studium przypadków (cross case study research design). Na podstawie uzyskanych wyników poczyniono konstatację, że współpraca sieciowa może prowadzić do częściowego zwiększenia elastyczności strategii i struktury organizacyjnej (w ramach wybranych wymiarów). Jednocześnie w ramach innych wymiarów występuje usztywnianie strategii i struktury organizacyjnej.
Słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, relacje sieciowe, elastyczność, strategia, struktura organizacyjna
 
THE FLEXIBILITY OF ORGANIZATIONAL STRATEGY AND STRUCTURE: NETWORK
Abstract
The aim of the paper is to present the research results with regard to associations between network relationships intensity and the flexibility of organizational strategy and structure of the entities embedded in the inter-organizational network. It has been assumed that the higher intensity of inter-organizational relationships, the higher flexibility of organizational strategy (H1) and structure (H2) of the entities encompassed in the networks. As for the research methods, the survey and cross case study research designs have been incorporated. On the basis of the research results it has been concluded that inter-organizational cooperation may lead, on one hand, to partial flexibility of organizational strategy and structure (within some dimensions) and on the other hand to rigidify those core organizational elements. 
Key words: inter-organizational networks, flexibility, organizational strategy, organizational structure
--------------------------------------------------
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Streszczenie
Zwinność posiada kluczowe znaczenie w procesie koordynowania przedsięwzięć w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym ze względu na potrzebę konsolidacji sił i środków wielu organizacji, które realizują działania w ramach swoich możliwości, w określonych warunkach i na podstawie informacji uzyskanych z różnych źródeł. Od organizacji tej sieci wymaga się adaptacyjności, elastyczności i szybkości działania. Jednakże problematyka zwinności koordynacji jest rzadkim przedmiotem badań. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki badawczej przez identyfikację determinantów zwinności koordynacji w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Cel ten został osiągnięty na podstawie analizy literatury przedmiotu, badań ankietowych oraz dyskusji w gronie ekspertów.
Słowa kluczowe: zwinność, determinanty zwinności, koordynacja, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, sieci publiczne.
 
COORDINATION AGILITY IN THE PUBLIC SAFETY MANAGEMENT NETWORKS
Abstract
Agility is crucial in the process of coordinating operations in the public safety management networks due to the need to consolidate the forces and resources of many organizations carrying out activities within their capabilities, under specific conditions and based on the information obtained from various sources. Organizations in these networks are required to be adaptable, flexible and fast. However, the issue of coordination agility is a rare research subject. This article is an attempt to fill this research gap by identifying determinants of coordination agility in the public safety management networks. This goal was achieved based on the analysis of the subject literature, questionnaire surveys and discussions among experts.
Key words: agility, determinants of agility, coordination, public safety management, public networks.
--------------------------------------------------
Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Streszczenie
Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależności między uwarunkowaniami makrootoczenia a innowacyjnością polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Makrootoczenie opisano za pomocą czynników przypisanych do sześciu grup uwarunkowań: ekonomicznych, polityczno-prawnych, socjokulturowych i demograficznych, międzynarodowych, technicznych i geograficznych. Innowacyjność utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 250 MŚP. Weryfikacji hipotez dokonano przez analizy korelacji. Wyniki wskazują na istnienie pozytywnej, lecz słabej zależności między uwarunkowaniami technicznymi a innowacyjnością MŚP.
Słowa kluczowe: makrootoczenie, małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjność, innowacje, produktowe, innowacje procesowe, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe
 
MACRO ENVIRONMENT OF POLISH SMES IN THE CONTEXT OF THEIR INNOVATIVENES
Abstract
The aim of these considerations is to examine the relationship between the conditions of macro environment and the innovativeness of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs). Macro environment is described by a factors assigned to six groups of conditions: economic, political and legal, socio-cultural and demographic, international, technical and geographical. Innovativeness was identified as the introduction of product, process, organizational and marketing innovations. The research was carried out on a representative sample of 250 SMEs. Verification of the hypotheses was made by correlation analyzes. The results indicate the existence of a positive, but weak, dependence between technical conditions and innovativeness of SMEs.
Key words: macro environment, small and medium-sized enterprises, innovativeness, product innovations, process innovations, organizational innovations, marketing innovations
--------------------------------------------------
Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Streszczenie
Artykuł wpisuje się treścią w przedmiotową koniunkcję problemów wyborów strategicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, ścieżki zależności oraz kreatywności. Upatruje się przewodniej roli kreatywności w ograniczaniu stagnacji w rozwoju i bezwładności przedsiębiorstw. W przedmiotowym zakresie istnieje luka poznawcza wynikająca z faktu ograniczania rozważań do postaw i zachowań pracowników. Treść artykułu powstała na podstawie analizy ustaleń teoretycznych.
Słowa kluczowe: rozwój, strategie, ścieżka zależności, kreatywność w przedsiębiorstwach
 
CONDITIONS FOR CORPORATE CREATIVITY FROM A STRATEGIC PERSPECTIVE
Abstract
The article combines the topics of strategic choice, development strategy, path dependence, as well as creativity. Creativity is assumed to be the key factor in reducing developmental stagnation and inertia in companies. There is a cognitive gap in the area, stemming from the fact that research investigations are limited to the attitudes and the behavior of the employees. The article constitutes a theoretical analysis.
Key words: development, strategies, path dependence, corporate Creativity
--------------------------------------------------
Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski
Streszczenie
Celem artykułu jest opracowanie autorskiej klasyfikacji modelowych strategii współpracy przedsiębiorstw w otwartych innowacjach oraz ich empiryczna weryfikacja na rynku polskim. Autorzy zastosowali wnioskowanie dedukcyjne, natomiast badania ilościowe przeprowadzono metodą standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze wspomaganiem komputerowym. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło stwierdzić, że innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej stosują strategię zachowawczą lub strategię ograniczonego zaufania. Wykorzystanie pozostałych strategii (pełnego zaufania i nowatorskiej) było znikome. Zbadane przedsiębiorstwa wyraźnie nie różnicowały stosowanych strategii – w większości stosowały jedną z powyższych strategii lub obie strategie równocześnie.
Słowa kluczowe: otwarte innowacje, współpraca, formy współpracy, partnerzy, strategie współpracy
 
COLLABORATION STRATEGIES IN OPEN INNOVATION IN POLAND 
Abstract
The paper is aimed to develop authors’ collaboration strategies in open innovation based on origin of partners and forms of collaboration and their empirical verification in Poland. Authors applied a deductive approach, while quantitative research was conducted using a computer-assisted telephone interviewing (CATI). The conducted research revealed that innovative enterprises in Poland most often apply the conservative strategy and strategy of limited trust. Other strategies (strategy of full trust and innovatory strategy) were applied seldomly. Enterprises in Poland do not differentiate applied strategies; most of them apply one or two of indicated cooperation strategies simultaneously.
Key words: open innovation, collaboration, forms of collaboration, partners, collaboration strategies
--------------------------------------------------
Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska
Streszczenie
Celem artykułu było wskazanie pożądanych kierunków ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym oraz koniecznych zmian kontekstowych, warunkujących ową ewolucję czy koewolucję. Motywem podjęcia tematu badawczego była wstępna identyfikacja rzeczywistego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii. Identyfikację modelu współpracy przeprowadzono na podstawie wyników badań polskich politechnik w 2017 r. Przeprowadzone badania jakościowe stanu współpracy nauki z biznesem opierały się na analizie, syntezie i projekcji zmian. W wyniku przeprowadzonych badań określono, iż główny kierunek zmian powinien dotyczyć transformacji obecnego modelu działania polskich uniwersytetów technicznych. Podstawę zmian ewolucyjnych stanowi przekształcenie tradycyjnego modelu uniwersytetu w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego, opartego na transferze wiedzy i komercjalizacji innowacji technicznych. Zmian wymaga również stosowany obecnie w polskich uczelniach technicznych model biznesowy (operator edukacyjno-badawczy), jak również dominujący model tworzenia innowacji. Powinien on ewoluować w kierunku modelu sieciowego, opartego na koncepcji „otwartych innowacji”.
Słowa kluczowe: transfer technologii, innowacje, współpraca nauka–biznes, modele tworzenia innowacji, sieci współpracy
 
MODEL OF COLLABORATION AT POLISH TECHNICAL UNIVERSITIES AND ENTERPRISES – IDENTYFICATION AND DIRECTIONS OF IT’S DEVELOPMENT 
Abstract
The purpose of the article was indication of the desired directions in the evolution of the present model of collaboration at Polish technical universities with the business ecosystem and necessary contextual changes conditioning that evolution, or coevolution as well. A preliminary identification of the real model of collaboration at Polish technical universities and enterprises in the technology transfer process was a main motive for taking the research topic. The identification was based on reasearch conducted in 2017 at Polish technical universities. Research results which alow to describe proper changes of the cooperation between technical universities and business were based on analysis, synthesis and projection of evolution directions. The general transformation relay on changes in the current traditional model of the university towards to the model which is based on the transfer of knowledge and the commercialization of technical innovations. New approach also requires changes in currant business model used by Polish technical universities (Education & Research Operator). A dominating model of creating the innovation require changes as well as. It should evolve towards the network model, based on the concept of “Open Innovations”.
Key words: technology transfer, innovation, collaboration between science & business, models of innovation process, business model, business networks
--------------------------------------------------
Agata Austen, Izabela Marzec, Grzegorz Polok
Streszczenie
Zaufanie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na nastawienie pracowników do wykonywanej pracy i na ich zachowania. Istnieje luka badawcza w analizie związków między komunikowaniem, jakością relacji między podwładnym a przełożonym oraz zaufaniem. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych wyjaśniające relacje między jakością komunikowania się, zaufaniem organizacyjnym a wymianą między przełożonym a podwładnym. Badania przeprowadzono na grupie 135 pracowników 62 sądów powszechnych. Umożliwiły one potwierdzenie występowania umiarkowanych bądź silnych zależności między wszystkimi konstruktami, a także pozwoliły na potwierdzenie wpływu systemu komunikacji na zaufanie w organizacji oraz jakości komunikowania się z przełożonym na LMX. Zaobserwowano także występowanie kowariancji między systemem komunikowania a jakością komunikowania się z przełożonym.
Słowa kluczowe: sądownictwo, zaufanie, komunikowanie, LMX
 
TOWARDS ORGANIZATIONAL TRUST. COMMUNICATION AND LEADER-MEMBER EXCHANGE IN COMMON COURTS 
Abstract
Trust is one of the key factors affecting the attitude of employees towards their job and their behaviors. There is a research gap in the analysis of relationships between communication, leader-member exchange, and trust. The article presents the results of surveys explaining the relationship between communication, organizational trust and leader-member exchange. The survey research was conducted on a group of 135 employees of 62 common courts. Results of the research confirmed the existence of moderate or strong dependencies between all constructs, and also confirmed the impact of the communication system on the trust in the organization and the quality of communication with supervisor with LMX. The covariance between the communication system and the quality of communication with the supervisor was also found.
Key words: courts, trust, communication, LMX
--------------------------------------------------
Barbara A. Sypniewska, Małgorzata Baran
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki anomii pracowniczej w odniesieniu do występowania mentoringu w organizacji. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badania własnego autorek przeprowadzonego w 2017 r. na grupie 1027 respondentów. Badanie miało na celu identyfikację zależności procesów mentoringowych i zachowań anomijnych, a w szczególności uzasadnień takich zachowań. Na podstawie uzyskanych wyników badania można stwierdzić, że występuje różnorodność zachowań anomijnych oraz stosowanych uzasadnień, będących podstawą racjonalizacji tych zachowań. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie zależności między wspieraniem udziału pracowników w procesach mentoringowych przez przełożonego, postrzeganiem przełożonego w roli mentora przez jego podwładnych oraz występowaniem pracowników w roli mentora a stosowanymi uzasadnieniami anomijnych zachowani pracowników w organizacji.
Słowa kluczowe: mentoring w organizacji, mentor, mentorowany, anomia pracownicza, zachowania anomijne
 
MENTORING AS A TOOL FOR ELIMINATING THE RISK OF ANOMIE 
Abstract
The objective of this article is to analyse employee anomie in relation to the presence of mentoring in an organisation. The article presents the findings of authors' own study carried out in 2017 on a group of 1027 respondents. The study was intended to identify mentoring processes and anomic behaviours as well as and especially justifications for such behaviours. The results obtained in the study allow to conclude that there are various anomic behaviours and justifications serving to rationalize them. Statistically significant correlations have been found among superior's support for employee participation in mentoring processes, employees seeing the superior as a mentor, employees acting as mentors and justifications for anomic behaviours among employees of an organisation.
Key words: mentoring in an organisation, mentor, mentee, employee anomie, anomic behaviours
--------------------------------------------------​
Maciej Mitręga, Anna Dewalska-Opitek
Streszczenie
W artykule przedstawiono dzielenie się opiniami z innymi konsumentami (WOM) jako wymiar zachowań obywatelskich konsumentów (CCB). Celem artykułu było zaprezentowanie WOM i jego stymulant w oparciu o studia literaturowe oraz przeprowadzone badania własne. Analiza czynnikowa oraz metoda regresji pozwoliły na wskazanie potrzeb społecznych, konsumenckiej innowacyjności oraz okazywanej przez firmy wdzięczności, jako stymulatorów CCB.
Słowa kluczowe: word-of-mouth, zachowania obywatelskie
 
WORD-OF-MOUTH AS FORM OF CUSTOMER CITIZENSHIP BEHAVIOUR – AN EMPIRICAL APPROACH  COOPERATION PERSPECTIVE 
Abstract
The paper presents word-of-mouth as a type of customer citozenship behaviour (CCB), an emerging and dynamic area of research in management science. The main objective of the
paper is to depict WOM and its general stimulants based on literture studies, as well as to identify factors determining customers’ word-of-mouth inclination on the basis of exploratory research. Factor analysis and regression methods enabled identyfying social needs, cutomers’ innovation and gratitude demonstrated by companies as relevant stimulants of customers’ word-of-mouth.
Key words: word-of-mouth, customer citizenship behaviour

Opublikowane: 2018-05-06