--------------------------------------------------

Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Agnieszka Preś-Perepeczo, Tomasz Wiśniewski
ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA ZARZĄDU NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM
Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była analiza skali zjawiska tzw. sukcesji na stanowisku prezesa zarządu na polskim rynku kapitałowym w kontekście cech, takich jak: wykształcenie, powiązanie ze spółką, doświadczenie sektorowe i funkcjonalne, płeć, a także charakterystyka okoliczności sukcesji oraz liczebność zarządu. Badaną populację stanowiły powołania prezesa w spółkach publicznych, których akcje były dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie SA w latach 2000–2015. W wyniku dokonanego przeglądu literatury nie zidentyfikowano jak dotąd tak szczegółowej analizy zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku kapitałowego. Populacja badawcza w liczbie 1904 powołań na stanowisko prezesa, w tym 886 nowych sukcesji, stanowi podstawę do odrzucenia hipotezy, że to skala zjawiska stanowiła w przeszłości czynnik mniejszego zainteresowania tym zagadnieniem wśród polskich badaczy. Na podstawie przeprowadzonej analizy w ramach statystyki opisowej populacji można zauważyć, że charakterystyka polskiego prezesa odbiega od opisu „typowego” prezesa na innych rynkach kapitałowych, co można uznać za przyczynek do dalszych rozważań nad zjawiskiem. Wyniki mogą mieć wpływ na proces podejmowania decyzji w odniesieniu do osób pełniących najwyższe stanowiska w spółkach oraz ułatwić wyjaśnienie związków między rotacją na stanowisku prezesa a wartością rynkową podmiotów notowanych na giełdzie. Rezultaty badań powinny zainteresować zarówno kadrę zarządzającą, organy nadzoru właścicielskiego, instytucje nadzorujące rynek finansowy, jak i ustawodawcę w kontekście parytetów płci w organach spółek kapitałowych. Analiza, obejmując pełen cykl giełdowy wraz z kryzysem finansowym oraz bańką internetową, wypełnia lukę badawczą dotyczącą rynków Europy Środkowej i Wschodniej.
Słowa kluczowe: prezes zarządu, CEO, sukcesja, zarządzanie, rynek kapitałowy

CEO TURNOVER IN THE POLISH CAPITAL MARKET
Abstract
The purpose of the research was to analyse the phenomenon of succession in the managing director position (CEO) in the Polish capital market in the context of such characteristics as education, association with the company, sectoral and functional experience, sex, as well as the characteristics of the succession and the size of the board. The researched opulation constituted the CEO’s appointments in public companies, whose shares were traded in the Warsaw Stock Exchange in 2000–2015. As a result of the literature review we identified that no such detailed analysis of the CEO successions has been performed in relation to the Polish capital market. A number of 1904 CEO appointments, including 886 new successions, are the basis for rejecting the hypothesis that the scale of the phenomenon has historically been a factor of less scientific interest in the issue among Polish researchers. Based on the analysis conducted within the descriptive statistics of the population, it can be noted that the characteristic of the Polish CEOs differs from the description of the “typical” CEO in other capital markets, which can be considered as a contribution to further research of the henomenon. The results may influence decision-making processes in companies and lead to a better understanding of how the CEO appointment process can impact market value. The findings can be used by both the owners and supervisory boards. They may influence the decisions to appoint top executives and contribute to a better understanding of how a CEO appointment impacts shareholder value creation. The results also provide important guidelines for institutions that oversee the financial system and legislator in the context of the gender parity. The study covers a full economic cycle of the capital market, including the financial crisis and bubble periods and fills a research gap regarding developing markets in Central and Eastern Europe.
Key words: ceo, succession, management, capital market
 
--------------------------------------------------

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Weronika Michałowska
KLIMAT ORGANIZACYJNY A ODKŁADANIE PRACY NA PÓŹNIEJ
Streszczenie
Zjawisko odkładania pracy na później nie dotyka wyłącznie pojedynczych pracowników, ale jest zachowaniem szeroko rozpowszechnionym, niemal wpisanym w ludzkie funkcjonowanie. Badania A. H. C. Chu i J. N. Choi [3] rzuciły nowe światło na to zagadnienie, koncentrując uwagę badaczy na dwóch różnych rodzajach zachowań prokrastynujących. W związku z tym celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie analizy związków między wzmiankowanymi rodzajami odkładania pracy na później (aktywnym vs biernym) a klimatem organizacyjnym danej firmy. W badaniu uczestniczyło 119 osób (71 kobiet i 48 mężczyzn), które zostały poproszone o wypełnienie trzech narzędzi badawczych: Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego, Skali Prokrastynacji Aktywnej i Ogólnej Skali Prokrastynacji. Otrzymane wyniki wskazują, że w klimacie autokratycznym pracownicy częściej mogą odwoływać się do biernego odkładania pracy na później, z kolei w klimacie wspierającym mogą częściej aktywnie odkładać pracę. Ponadto zaobserwowano związki między różnymi wymiarami klimatu organizacyjnego a aktywną i bierną prokrastynacją.
Słowa kluczowe: klimat organizacyjny, aktywne odkładanie pracy na później, bierne odkładanie pracy na później
 
ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PROCRASTINATION
Abstract
The phenomenon of procrastination does not only affect individual workers, but is a quite common behavior almost inscribed in human functioning. A. H. C. Chu and J. N. Choi [3] have shed a new light on this issue, focusing the attention of researchers on two different styles of procrastinating behavior. Consequently, the purpose of the research presented in this paper, is to analyze the relationship between the procrastination styles (active vs passive) and the organizational climate. The study involved 119 participants (71 women and 48 men) who were asked to complete three research tools such as: the Organizational Climate Questionnaire, the New Active Procrastination Scale and the General Active Procrastination Scale. The results revealed that, in an autocratic organizational climate employees are more likely to refer to passive procrastination, while in a supportive organizational climate they can more actively postpone their work. In addition, relationships between different dimensions of organizational climate and active and passive procrastination were observed.
Key words: organizational climate, active procrastination, passive procrastination
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zależności między efektami działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa a rodzajem relacji z kluczowymi klientami i dostawcami w zależności od ich krajowej lub zagranicznej lokalizacji. Dla realizacji celu przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. wśród 419 przedsiębiorstw z Polski i przeanalizowanych metodą skupień. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa cechujące się prawie takim samym poziomem innowacyjności, a wręcz nieznacznie niższym niż u konkurentów, tworzą relacje z kluczowymi klientami zlokalizowanymi zarówno zagranicą jak i w Polsce, a ich kluczowi dostawcy pochodzą z kraju. Z kolei wśród podmiotów cechujących się lepszym niż u konkurencji poziomem innowacyjności dominuje współpraca z zagranicznymi i polskimi kluczowymi dostawcami oraz kluczowymi klientami zlokalizowanymi na terenie kraju. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać tendencje w zakresie internacjonalizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, relacje, nabywcy, dostawcy, współpraca
 
INNOVATIONS IN DOMESTIC AND FOREIGN BUYER–SELLER RELATIONSHIPS
Abstract
The aim of the article is to analyze dependency between effects of companies’ innovation activity in terms of their relationships with key customers and suppliers according to their domestic or foreign location. In the article the results of the study conducted from November 2014 to June 2015 among 419 companies from Poland are presented and analyzed using cluster method. The analysis shows that companies which are characterized by almost the same level of innovation or even slightly lower than their competitors, create relationships mostly with key customers located both abroad and in Poland and with key domestic suppliers. And companies which assess their innovativeness as better than the one from competitors cooperate with foreign and Polish key suppliers and key domestic customers. The analysis allows you to identify trends in the internationalization of companies’ innovative activities.
Key words: innovation, innovativeness, relationship, buyer, supplier, cooperation
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
Autorzy niniejszego artykułu zwracają uwagę na zjawisko funkcjonujących w teorii i praktyce zarządzania dwóch typów modeli – dojrzałości oraz doskonałości organizacji oraz związany z tym problem ich współzależności. Mając to na względzie, formułowany jest cel artykułu, jakim jest określenie elementów wspólnych oraz różnicujących te dwa typy modeli. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę porównawczą na podstawie systematycznego przeglądu literaturowego. Na tej podstawie autorzy wskazują na elementy typowe dla konstrukcji wymienionych typów modeli, a następnie wskazują te elementy, które są dla nich wspólne oraz je różnicujące. Autorzy dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno skrócić czas i koszty. Dalsze kierunki badań w tym obszarze to przede wszystkim próba zidentyfikowania występujących współzależności między modelami zarówno w krótkim, jak i długim okresie funkcjonowania w organizacji. Takie badania wypełniłyby lukę, a jednocześnie byłyby odpowiedzią na krytykę tych koncepcji. Tym samym umożliwiłoby wzbogacenie o wymiar strategiczny, co ma fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji.
Słowa kluczowe: modele dojrzałości, modele doskonałości, współzależność, efektywność
 
MATURITY MODELS VS EXCELLENCE MODELS. INDEPENDENCE OR INTERDEPENDENCE ON THE WAY TO DEVELOP THE ORGANIZATION
Abstract
The authors of present article indicate the phenomenon of two types of models functioning in theory and practice of management – the maturity and excellence models of the organizations and related problem of their interdependence. The aim of the article is to define the elements that are common and differentiating these two types of models. A comparative analysis based on a systematic literature review was used as a research method. On this basis, the authors indicate elements typical for the construction of the aforementioned types of models and then indicate those elements that are common and differentiating them. The authors conclude that combining these models in organizational practice by identification the level of the organization's maturity using the maturity model and then developing it with the model of excellence, should reduce time and costs on the way to excellence. Further research directions in this area are primarily an attempt to identify interdependencies between models in both the short and long-term functioning in the organization. Such research would fill the gap and at the same time be a response to criticism of these concepts. Thus, it would enable enrichment by a strategic dimension, which is of fundamental importance to any organization.
Key words: maturity models, excellence models, interdependence, efficiency
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
Wielu praktyków zarządzania wobec dynamiki zmian zachodzących obecnie w otoczeniu gospodarczym zastanawia się, jaki jest przepis na sukces współczesnego przedsiębiorstwa. Odpowiedź częstokroć sprowadza się do jednego słowa – „innowacja”. Skuteczne zarządzanie procesem innowacyjnym wiąże się z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych i kapitału intelektualnego, umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans, czy wielopłaszczyznowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji. Obecnie podkreśla się jednak kluczową rolę czynnika ludzkiego w procesie generowania i adaptacji nowatorskich rozwiązań. Wobec powyższego celem artykułu jest próba dokonania oceny znaczenia kapitału ludzkiego (zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla) w rozwoju innowacyjności małych podmiotów gospodarczych. Artykuł zawiera fragment wyników badania empirycznego przeprowadzonego w 2015 r. na reprezentatywnej próbie polskich małych przedsiębiorstw. Znaczenie kapitału ludzkiego w procesie innowacyjnym małych firm jest wyraźnie obecne na trzech płaszczyznach: jako podstawowe źródło informacji dla działalności innowacyjnej, jako kluczowe elementy potencjału innowacyjnego podmiotu, a także jako czynnik mający bezpośrednie przełożenie na liczbę wdrażanych rozwiązań innowacyjnych oraz pozycję konkurencyjnąna rynku.
Słowa kluczowe: potencjał innowacyjny, kapitał ludzki, małe przedsiębiorstwa
 
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF CREATING AND IMPLEMENTING INNOVATIVE SOLUTIONS IN POLISH SMALL ENTERPRISES
Abstract
Many management practitioners in view of the dynamics of changes are currently in the business environment wonders “What is the recipe for the success of modern enterprise?”. The answer often comes down to one word – “innovation”. Effective management of the innovation process involves having adequate financial and intellectual capital resources, the ability to exploit emerging opportunities, and the multi-faceted look at the functioning of the organization. Today, however, the key role of the human factor in the generation and adaptation of innovative solutions is underline. In view of the above, the aim of this article is to try to evaluate the importance of human capital (both management and lower level staff) in the development of small business innovations. The paper presents a part of the results of an empirical study carried out in 2015 on a representative sample of Polish small enterprises. The importance of human capital in the innovative process of small businesses is clearly present in three areas: as the basic source of information for innovative activity, as the key elements of the entity innovative potential, and as a factor having a direct impact on the number of implemented innovative solutions and competitive position on the market.
Key words: innovative potential, human capital, small businesses
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę zarządzania wdrożeniowymi projektami informatycznymi w jednostkach ochrony zdrowia na przykładzie szpitali. Celem artykułu jest analiza cech członków zespołu projektowego wpływających na sukces projektu informatycznego w kontekście wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Pierwsza część artykułu została poświęcona wprowadzeniu i przybliżeniu ogólnej istoty projektu oraz zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi. Druga część zawiera rozważania na temat personalnego wymiaru zarządzania projektem informatycznym. W kolejnej części przedstawiono istotę wdrożeń systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia. W części badawczej zwrócono uwagę na cechy członków zespołów projektowych ze względu na ich role pełnione w projekcie oraz dokonano analizy czynników behawioralnych wpływających na sukces wdrożenia systemu informatycznego w szpitalu. W podsumowaniu, na podstawie przeprowadzonej analizy, dokonano zestawienia kluczowych kompetencji behawioralnych wpływających na sukces wdrożeń systemowa informatycznych oraz zaproponowano kierunki dalszych badań dotyczących obszaru informatyzacji jednostek ochrony zdrowia.
Słowa kluczowe: projekt informatyczny, zarządzanie projektem informatycznym, czynniki sukcesu, kluczowe kompetencje behawioralne
 
KEY BEHAVIORAL FACTORS IN THE MANAGEMENT OF IT PROJECTS IN THE HEALTHCARE
Abstract
The paper presents the essence of behavioral factors in the management of IT projects in the healthcare units. This article aims to analyze the characteristics of the project team members influence the success of an IT project in the context of the implementation of information systems in the healthcare units. The first part of the article was devoted to the introduction and approximately general nature of the project and issues related to the management of IT projects. The second part contains reflections on the personal dimension of the project management information technology. The next section presents the context of the implementation of information systems in the healthcare units. In the research highlighted the features of the project team members for their roles in the project and performed the analysis of behavioral factors influencing the success of the implementation of the system in medical care. In conclusion, on the basis of the analysis, juxtaposing the risks affecting the successful implementation of information systems in healthcare units and proposes directions for further research.
Key words: IT project management, IT project, success factors, behavioral key competences, healthcare units
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
Outsourcing, jako jedna z najpowszechniej stosowanych metod zarządzania, również w polskich przedsiębiorstwach, pozwala na uzyskanie szeregu wymiernych korzyści. Jednocześnie obecne wykorzystanie outsourcingu, jako metody umożliwiającej osiągnięcie celów strategicznych czy modyfikację modelu biznesu przedsiębiorstwa, czyni proces jego wdrożenia coraz bardziej wymagającym. Liczne przypadki niepowodzeń przy stosowaniu outsourcingu zdają się potwierdzać znaczenie decyzji podejmowanych w trakcie jego procesu wdrażania. Dlatego celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach w przekroju trzech zmiennych jakościowych: wielkości, poziomu dywersyfikacji oraz stopnia internacjonalizacji. Opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych na próbie 281 podmiotów i dotyczy dziesięciu charakterystyk outsourcingu zidentyfikowanych na etapie badań wstępnych. Do kontaktu z respondentami zostały wykorzystane cztery kanały komunikacji: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, kontakt bezpośredni oraz kontakt telefoniczny (z wykorzystaniem techniki CATI). Badane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko stosowały bardziej zaawansowane rozwiązania w obszarze outsourcingu, jak np. podział zysków czy ryzyka. Najwyższe wartości średnich zaobserwowano dla zmiennych dotyczących: długości trwania kontraktu, współdzielenia zasobów ludzkich oraz wymiany informacji i wiedzy o charakterze strategicznym. Rezultaty badań potwierdziły zależność między wielkością przedsiębiorstwa a poziomem większości zmiennych. Firmy zdywersyfikowane chętniej dzieliły się korzyściami oraz ryzykiem ze swymi partnerami outsourcingowymi, częściej również zawierały z nimi umowy długookresowe. Z kolei przedsiębiorstwa prowadzące działalność również poza granicami naszego kraju częściej stosowały outsourcing jako okazję do podziału ryzyka i korzyści, organizowały nieformalne spotkania z partnerami outsourcingu oraz wymieniały się z nimi informacjami o strategicznym znaczeniu. Odmienny sposób wykorzystania outsourcingu w małych i dużych firmach może świadczyć o różnicach dotyczących świadomości stosowania outsourcingu jako metody zarządzania; duże podmioty częściej formalizują proces outsourcingu, tworzą zespoły robocze odpowiedzialne za wdrożenie tej metody zarządzania, traktując przedsięwzięcie outsourcingowe jako projekt. Towarzyszy temu z reguły pogłębiona refleksja nad zagadnieniami, takimi jak: wpływ outsourcingu na realizację strategii oraz kształt modelu biznesu, zagadnienie kosztów outsourcingu (szczególnie w długim okresie), dopasowanie między outsourcingodawcą oraz outsourcingobiorcą czy wybór partnera outsourcingu. Refleksji takiej często brakuje małym podmiotom, które podejmują działania w obszarze wydzieleń w sposób niejednokrotnie nieprzemyślany, jeśli nie chaotyczny. Wnioski przedstawione w artykule sugerują konieczność podjęcia dalszych badań empirycznych poświęconych outsourcingowi traktowanemu nie tylko jako zjawisko, lecz także jako metoda zarządzania świadomie wykorzystywana w polskich przedsiębiorstwach. Coraz częstsze stosowanie w rodzimych firmach outsourcingu powinno skłonić do refleksji nad sposobem, w jaki metoda ta umożliwia osiągnięcie celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję jego modelu biznesu.
Słowa kluczowe: outsourcing, strategia, dywersyfikacja, internacjonalizacja, implementacja
 
THE WAYS OF IMPLEMENTING OUTSOURCING IN POLISH COMPANIES – RESEARCH RESULTS
Abstract
Outsourcing, being one of the most frequently used method of management also in Polish companies, enables to obtain various benefits. At the same time, the modern approach to outsourcing as a method of achieving strategic goals or modifying company’s business model, makes outsourcing implementation more and more frequently a challenging task. Numerous case studies describing failures when using outsourcing seem to prove the importance of decisions made during the implementation process. Therefore, the aim of the article is to present the research results on the ways of implementing outsourcing in Polish enterprises in the cross-section of three qualitative variables: size, level of diversification and internationalization degree. The findings presented in the article should enable to understand the approach of Polish companies to this method of management, as well as to specify the differences in this regard between companies differentiated by the aforementioned variables. The study includes a sample of 281 subjects and covers the ten outsourcing characteristics identified at the pilot research stage. In order to initiate contact with the respondents, four channels of communication were used: traditional mail, electronic mail, direct contact and via telephone (using the CATI technique). The research results show, that investigated companies have rarely used more sophisticated forms of outsourcing, such as profit or risk sharing. The highest average values were observed for variables related to: duration of the contract, sharing of human resources and exchange of information and strategic knowledge. The results of the study confirmed the relationship between the size of the enterprise and the level of most variables. Diversified companies were more likely to share the benefits and risks with their outsourcing partners, more often also included long-term contracts. On the other hand, companies operating outside of Poland also used outsourcing as an opportunity to share risks and benefits, organized informal meetings with outsourcing partners and exchanged information of strategic importance. A different way of using outsourcing in small and large companies may indicate differences in the awareness of outsourcing as a management method; large entities more often formalize the outsourcing process, create working teams responsible for implementing this management method, taking a project approach to outsourcing. This is usually accompanied by in-depth reflection on such issues as: the impact of outsourcing on the implementation of the strategy and the shape of the business model, outsourcing costs (especially in the long run), matching between the outsourcing provider and the outsourcer or the choice of outsourcing partner. Such reflection is often lacking for small entities that undertake outsourcing activities in a way often ill-conceived, if not chaotic. The conclusions presented in the article suggest the need to undertake further empirical research on outsourcing treated not only as a phenomenon, but also as a method of management consciously used in Polish enterprises. Increasing use of outsourcing in domestic companies should prompt reflection on the way in which outsourcing makes it possible to achieve the company's strategic goals and reconstruct its business model.
Key words: outsourcing, strategy, diversification, internalization, implementation
 
--------------------------------------------------
 
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zarządzanie innowacjami. A jego celem jest ustalenie głównych uwarunkowań zarządzania innowacjami w zakresie osiągania przez przedsiębiorstwo sukcesu. Obrana tematyka jest niezwykle ważna, bowiem koncentruje się na zwiększaniu budowanej przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją. Analiza wykazała, że zwiększona elastyczność działań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nowe rozwiązania dotyczące zarządzania nim, w tym m.in. wdrażanie innowacji, jest konieczne, aby utrzymać i polepszyć pozycję konkurencyjną danej organizacji na rynku.
Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, sukces Przedsiębiorstwa
 
CONDITIONS OF MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN SHAPING THE COMPANY SUCCESS
Abstract
The subject of this article is the management of innovation. The aim of this article is to identify the main determinants of innovation management in achieving by the enterprise the success. The chosen subject matter is very significant, because it concentrates on increasing the building competitive advantage of the enterprise. The analysis showed that the increased flexibility of activities of the enterprise, as well as new solutions concerning the management, including implementation of innovations, it is necessary to maintain and improve the competitive position of the organization on the market.
Key words: innovation, management innovation, business success

Opublikowane: 2018-04-02