Maciej Urbaniak

 
-------------------------------------------------- 
 
Zbigniew Malara, Radosław Ryńca, Al-Sefou Sayf
Streszczenie
Wskutek gwałtownego wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach nadzór IT stał się istotnym tematem zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce organizacyjnej. Skutkuje to zwiększeniem presji regulacyjnej, nieustannymi zmianami strategii biznesu przedsiębiorstwa oraz koniecznością podejmowania decyzji dopasowanych do technologii informacyjnych. Niemniej jednak wiedza, która identyfikuje czynniki sukcesu i środki do jego osiągnięcia w przedsiębiorstwach, pozostaje ograniczona. Wprawdzie niektóre badania analizują pojedyncze podejście do nadzoru IT, to żadne z nich nie uwzględniają zasad zarówno konwencjonalnego, jak i zwinnego (agile) nadzoru IT oraz wynikających z nich czynników sukcesu w sposób zintegrowany i komplementarny. Aby wypełnić tę lukę badawczą, opracowanie dąży, z jednej strony, do określenia odpowiednich kategorii sukcesu biznesowego, a z drugiej zaś – do wyznaczenia czynników sukcesu i środków do jego osiągnięcia w ładzie informacyjnym. Wyniki wskazują, że ład informacyjny korzystnie wpływa na sukces gospodarczy (poziom udziałowców, poziom klienta, poziom zasobów ludzkich i poziom procesów wewnętrznych) przez czynniki umożliwiające osiągnięcie sukcesu na poziomie strukturalnym, procesowym i relacyjnym. W badaniu argumentowano, że czynniki umożliwiające odniesienie sukcesu są komplementarne w tym sensie, że zwiększają sukces gospodarczy nie tylko samodzielnie, lecz także dodatkowo, jeżeli są przestrzegane w tym samym czasie.
Słowa kluczowe: zwinny (agile) nadzór IT, sukces gospodarczy, czynniki sukcesu IT
 
INNOVATIVE MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SEARCH FOR FACTORS OF ECONOMIC SUCCESS IN THE IT INDUSTRY 
Abstract
IT governance has become an important topic in both academic research and organizational practice, due to the rapid growth of IT use both within and across enterprises, increasing regulatory pressure, continuously changing enterprise’s business strategy, and the need for aligned IT decisions. However, knowledge that identifies the success factors and success measures for enterprises remains limited. Although some studies investigate single approaches to IT governance, none of these consider both conventional and agile IT governance principles and their success factors in an integrated and complementary way. To address this research gap, the paper aims to identify the relevant categories for business success on the one hand, and the success factors and success measures of IT governance on the other hand. The results suggest that IT governance is beneficial in relation to business success at shareholder level, customer level, human resource level and internal process level through success enablers at structural, process and relational mechanism levels. The study argues that success enablers are complementary in the sense that they not only increase business success when applied independently, but even more so if utilized simultaneously.
Key words: agile IT governance, business success, IT success factors
 
--------------------------------------------------
 
Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek
Streszczenie
Wybór problemu badawczego wynikał z faktu, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, permanentny rozwój i absorpcja innowacji w ramach szeroko rozumianego procesu innowacyjnego stanowią zarówno fundament gospodarki opartej na wiedzy, jak i polityki spójności społeczno-gospodarczej. Od lat 90. XX wieku niejednokrotnie wskazuje się, że niemal doskonałe warunki do rozwoju procesów innowacyjnych zapewniają klastry. Tym samym autorzy artykułu podjęli się próby charakterystyki innowacyjności polskich klastrów. W badaniach typu desk research skoncentrowano się na wybranych wynikach kilku edycji badań polskich klastrów, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Badania teoretyczne i syntetyczna analiza wtórnych źródeł informacji pozwoliły na sformułowanie konstatacji o charakterze zarówno deskrypcyjno-teoretycznym, jak i praktycznym. 
Słowa kluczowe: klaster, innowacyjność, rozwój
 
INNOVATIVENESS OF POLISH CLUSTERS – STRATEGIC CHALLENGE FOR CLUSTER MANAGEMENT 
Abstract
The present subject is chosen due to the fact that in Poland, like in other European Union countries, permanent development and absorption of innovation within the innovative process in its broadest sense, constitute the foundation of knowledge-based economy as well as the policy of social and economic consistency. Since 1900 s, it has been frequently emphasized that clusters provide almost perfect conditions for the development of innovative processes. Thus, the innovativeness of Polish clusters has been attempted to characterize. Desk research focuses on the selected results of a few series of research on Polish clusters, conducted by the Polish Agency for Enterprise Development. Theoretical study and a synthetic analysis of secondary sources of information has allowed the formulation of observations of descriptive theoretical, as well as practical nature.
Key words: cluster, innovativeness, development
 
--------------------------------------------------
 
Anna Wójcik-Karpacz
Streszczenie
Celem publikacji jest identyfikacja konceptualizacji i operacjonalizacji zaangażowania pracowniczego (employee engagement) oraz ich relacji. Przedsięwzięcia badawcze wyzwalają potrzebę konfrontowania ustaleń badawczych. To zaś każdorazowo wymaga określenia definicji i indykatorów przyjętych konstruktów, aby ustalenia badawcze mogły stanowić punkt odniesienia dla kolejnych. Wobec tego faktu, kiedy występuje brak spójności między konceptualizacjami i operacjonalizacjami zjawiska, rozpoznanie i wyjaśnienie różnic w sposobie pojmowania i interpretacji zjawiska jest konieczne ze względu na konsekwencje tych odmienności. Artykuł ten oferuje więc eksplorację kilku głównych interpretacji i miar zaangażowania pracowniczego oraz ich implikacje dla teorii i praktyki. Ustalono, że niejednolite pojmowanie tego konstruktu wynika z różnych perspektyw postrzegania zjawiska. Jednym z wyłonionych problemów jest konceptualne nakładanie zaangażowania w inne, uznane konstrukty, takie jak satysfakcja z pracy (job satisfaction) czy wypalenie w pracy (job burnout). Artykuł zawiera też propozycje dotyczące przyszłych badań, wpisujące się w potrzebę rozwiązania kluczowego problemu naukowców, którym jest znalezienie rzetelnej i uniwersalnej miary zaangażowania pracowniczego. Zastosowana metoda badawcza: krytyczna analiza literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: zaangażowanie pracownicze, satysfakcja z pracy, wypalenie w pracy, zaangażowanie, konceptualizacja, operacjonalizacja
 
EXPLORING CONCEPTUALIZATIONS AND OPERATIONALIZATIONS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT: IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE 
Abstract
The aim of this publication is to identification conceptualizations and operationalizations of employee engagement and their relationship. Researching attempts evoke the need to confront the research findings. This requires to set the definition and indicators of the constructs every time in order to have the research as the benchmark for another one. Consequently, when there is no integrity between conceptualization and operationalization of the phenomenon, the recognition and explanation of the differences in understanding and interpretation of the phenomenon is needed because of these diversities. Thus, this article offers explore of main interpretations and measures of employee engagement and their implications for theory and practice. It was established that inconsistent understanding of this construct is the result of different perspectives of perception of this behavior. One of the problems that appeared is a conceptual layering of engagement into other one, already known constructs such as job satisfaction or job burnout. This article also contains the proposals for future researches which fit in the need of key solutions of researchers, which is finding of a reliable and universal measure of employee engagement. The applied research method: the critical analysis of the scientific literature.
Key words: employee engagement, job satisfaction, job burnout, engagement, conceptualization, operationalization
 
--------------------------------------------------
 
Ewa Multan, Marzena Wójcik-Augustyniak
Streszczenie
W artykule zaprezentowano metodyczne usprawnienie metody map grup strategicznych, polegające na uwzględnieniu trzeciego wymiaru (czasu) do analizy i oceny sytuacji konkurencyjnej w sektorze. Celem artykułu jest przetestowanie i wykorzystanie metody map grup strategicznych 3D do wewnątrzsektorowej analizy i oceny otoczenia konkurencyjnego wybranych publicznych akademickich szkół wyższych w Polsce w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wypracowanie procedury postępowania służącej ich opracowywaniu. Problem badawczy sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze, w jakim zakresie mapa grup strategicznych 3D ma zastosowanie do analizy i oceny sytuacji konkurencyjnej wewnątrz sektora publicznych szkół wyższych w Polsce w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości oraz, po drugie, jaka jest procedura postępowania służąca do opracowywania map grup strategicznych 3D? Wynikiem przeprowadzonych badań oraz zastosowania wariantu 3D są: wnioski dotyczące sytuacji konkurencyjnej wybranych akademickich szkół wyższych w Polsce w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości w latach 2015 i 2016; opracowana procedura postępowania; rekomendacje dotyczące zastosowania metodycznego usprawnienia metody map grup strategicznych. 
Słowa kluczowe: analiza strategiczna, mapy grup strategicznych, uczelnie, przedsiębiorczość, innowacyjność
 
THE STRATEGIC GROUPS MAPS 3D–IDEA, PROCEDURE AND PRACTICAL APPLICATION 
Abstract
The article presents methodical improvement of the method of the strategic groups maps by taking into consideration the third dimension (time) to analyze and evaluate the competitive situation in the sector. The aim of this article is to test and apply the 3D strategic groups maps method in intra-sector analysis and evaluation of chosen public higher education institutions (HEIs) competitiveness in Poland in the area of innovativeness and entrepreneurship, and also to develop a procedure for its elaboration. The research problem is to determine, first of all, to which extent the 3D strategic groups maps method can be applied in analysis and evaluation of competitive situation of public higher education institutions (HEIs) in Poland, and secondly, to elaborate the procedure useful for preparing 3D strategic groups maps? The results of the research and the application of 3D variant present conclusions about competitive situation of selected higher education institutions (HEIs) in Poland in the area of innovativeness and entrepreneurship in 2015 and 2016, developed procedure of proceedings; recommendations on the application of methodical improvement of the method of the strategic groups maps. 
Key words: strategic analysis, strategic groups maps, higher education institutions, innovativeness, entrepreneurship
 
--------------------------------------------------
 
Monika Stelmaszczyk
Streszczenie
Celem niniejszych rozważań było zbadanie zależności występujących między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników, w obecności zmiennej mediującej (zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa) oraz przy uwzględnieniu moderatorów (otwartości pracowników na nowe poglądy oraz ich zaangażowaniu w uczenie się). Do weryfikacji hipotez przystąpiono drogą testowania efektu mediacyjnego, moderowanej mediacji oraz efektu moderacyjnego i w tym celu wykorzystano analizę regresji. Na wstępie stwierdzono występowanie bardzo silnej dodatniej zależności między transmisją i absorpcją wiedzy. Weryfikacja kolejnej hipotezy pokazała, że zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa nie jest mediatorem związku między transmisją i absorpcją wiedzy indywidualnych pracowników. Jednak z kolejnych analiz wynika, że zależność ta występuje po wprowadzeniu do modelu moderatora, tzn. tylko wtedy, kiedy otwartość pracowników na nowe poglądy kształtuje się na średnim lub wysokim poziomie. Zatem zdolność absorpcyjna przyjmuje rolę mediatora, tylko przy uwzględnieniu moderatora w postaci otwartości na nowe poglądy oraz w zależności od jego poziomu. Ponadto zaangażowanie w uczenie się okazuje się być istotnym statystycznie moderatorem związku między zmienną zależną a zmienną niezależną.
Słowa kluczowe: zdolność absorpcyjna, transmisja wiedzy, absorpcja wiedzy, dzielenie się wiedzą, otwartość na nowe poglądy, zaangażowanie w uczenie się, moderowana mediacja
 
MODERATORS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE DONATING AND KNOWLEDGE COLLECTING IN THE CONTEXT OF ABSORPTIVE CAPACITY 
Abstract
The aim of the deliberations was to examine the relationships between knowledge donating and knowledge collecting in the presence of a mediating variable (absorptive capacity) and with moderators taken into account (open-mindedness and commitment to learning). In order to verify the hypotheses the mediative effect testing, moderated mediation and moderative effect, using the regression analysis. A very strong positive relationship between knowledge donating and knowledge collecting was found at the beginning. The verification of the next hypothesis showed that absorptive capacity is not a mediator of a relationship between knowledge donating and knowledge collecting. However, the next analyses show that such a relationship occurs after the introduction of a mediator into a model, that is, only when open-mindedness is either on a medium or high level. Thus, absorptive capacity becomes a mediator only when a moderator is taken into account as open-mindedness and depending on its level. Moreover, commitment to learning proves to be a statistically important moderator of the relationship between a dependent variable and an independent variable.
Key words: absorptive capacity, knowledge donating, knowledge collecting, knowledge sharing, open-mindedness, commitment to learning, moderated mediation analysis
 
--------------------------------------------------
 
Robert Stanisławski
Streszczenie
Łączenie ze sobą różnych metod badawczych stało się dosyć „popularną” praktyką wśród współczesnych badaczy. Jest to efekt wzajemnego przenikania się poszczególnych dziedzin, a nawet dyscyplin nauki. Zjawisko to świadczy o pluralizmie i eklektyzmie badawczym. Triangulacja różnych metod dotyczy również różnych technik badawczych. Wymaga to jednak ze strony osób, które stosują podejście „mieszane”, ogromnej wiedzy dotyczącej zarówno jego zalet, jak i wad, w tym istniejących ograniczeń. Przykładem triangulacji technik jest stosowanie CATI i CAWI (Computer Assisted Telephone Interview i Computer-Assisted Web Interview). Techniki te posiadają dwoisty charakter, co przejawia się, z jednej strony, ich substytucyjnością, z drugiej zaś – ich komplementarnością. Wydaje się jednak, że ta druga cecha jest w przypadku łącznego ich wykorzystywania znacznie bardziej istotna. Badania wskazują, że najlepsze wyniki z ich połączenia uzyskuje się wówczas, gdy CATI stanowi zasadnicze narzędzie pozyskiwania danych, natomiast CAWI odgrywa rolę jego wsparcia. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie prezentacji głównych wad i zalet tych narzędzi oraz określenie roli, jaką pełni triangulacja tych technik w badaniach stosowanych w naukach o zarządzaniu. Źródłem danych do dokonanych porównań były badania przeprowadzone w trzech etapach w ramach grantu naukowego NCN.
Słowa kluczowe: techniki badawcze, CATI, CAWI, triangulacja, eklektyzm i pluralizm badawczy
 
TRIANGULATION OF RESEARCH TECHNIQUES IN MANAGEMENT SCIENCES 
Abstract
Combining different research methods has become quite “popular” practice among contemporary researches. This is the result of common interpenetration of the different fields and even scientific disciplines. This phenomenon demonstrates research pluralism and eclecticism. Triangulation of different methods, also applies to different research techniques. However, it requires vast knowledge among people who use the “mixed” approach deals with its advantages and disadvantages and existing restrictions. The use of CATI and CAWI is an example of triangulation these techniques. These techniques have a dual character, which manifests itself on the one hand their substitutability, on the other hand their complementarity. However, it seems that second feature is much more important in the case of combined techniques use. Research indicates that the best results from their connection are achieved if CATI is an essential tool for base data, and CAWI plays the role of its support. The purpose of this article is to present the main advantages and disadvantages of these tools and determine the role played by the triangulation of these techniques in the discipline of management sciences. The source of data for comparisons were research carried out in three stages in the framework of the project financed by NCN.
Key words: research techniques, CATI, CAWI, triangulation, eclecticism and research pluralism
 
--------------------------------------------------​
 
Wiesław Talik, Wiesław Poleszak
Streszczenie
Celem przygotowanego artykułu jest zaprezentowanie autorskiego narzędzia do pomiaru kompetencji menedżerów projektów. Metoda ComPM służy do pomiaru kompetencji poznawczych (osobistych), społecznych oraz profesjonalnych. W opracowaniu przedstawiono podstawy teoretyczne, zasady konstrukcji, właściwości psychometryczne i charakterystykę metody. Narzędzie przeszło proces standaryzacji zgodnie z zasadami psychometrii. Badania przeprowadzono w Polsce, Belgii, Portugalii, we Włoszech oraz w Słowenii. Łącznie w badaniach uczestniczyło ponad 500 menedżerów zarządzających projektami miękkimi, badawczymi, inwestycyjnymi i międzynarodowymi, finansowanymi ze środków UE. Opracowane narzędzie spełnia wszystkie standardy psychometryczne stawiane testom psychologicznym – jest obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane (posiada normy). Elektroniczna wersja narzędzia posiada wbudowane reguły obliczenia wartości mierzonych kompetencji. Stanowi więc wartościową propozycję kwestionariusza do pomiaru kompetencji miękkich menedżerów projektów. Metoda może być wykorzystywana przez działy HR, firmy szkoleniowe i konsultingowe do diagnozy potrzeb szkoleniowych menedżerów projektów europejskich, wspierania procesu planowania kariery zawodowej i oceny okresowej menedżerów, a także w procesie rekrutacji oraz selekcji.
Słowa kluczowe: kompetencje menedżerskie, pomiar kompetencji, zarządzanie projektem
 
IMPLEMENTATION OF THE COMPM AS A TOOL FOR MEASURING PROJECT MANAGER COMPETENCIES 
Abstract
The aim of the article is to present the new tool for measuring the competencies of project managers. The ComPM method is used to measure cognitive (individual) competencies, social and professional competencies. Theoretical background, construction principles, psychometric properties and tool characteristics are presented. The tool has been standardized according to the psychometric principles. The study was conducted in Poland, Belgium, Portugal, Italy and Slovenia, with over 500 managers of EU funded soft, research, investment and international projects. The ComPM method complies with all psychometric standards demanded of psychological tests, i.e. objectivity, standardisation, validity, reliability and normalization (meeting the norms). Electronic version of the tool has embedded formulas for calculating values of measured competences. It is therefore a valuable proposal for measuring the soft competencies of project managers. The method can be used by HR departments, training and consulting companies, it identifies training needs of European project managers, it supports the process of career planning and periodic assessment of managers, as well as the recruitment and selection processes. Key words: managerial competences, measure of competences, project management.

Opublikowane: 2017-11-07