Szymon Cyfert
OD REDAKTORA NACZELNEGO

​-------------------------------------------------- 

Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska
OD TEORII DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?
Streszczenie
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie wymaga talentu i specjalnych umiejętności podpartych odpowiednimi kwalifikacjami. Według Tatarkiewicza zarządzanie można uznać za sztukę, którą można interpretować jako „(…) świadomy wytwór człowieka, [który] jest dziełem sztuki zawsze tylko wtedy, gdy odtwarza rzeczywistość, bądź kształtuje formy, bądź wyraża przeżycie, a zarazem jest zdolny bądź zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać” [41, s. 36]. Z drugiej strony zarządzanie przedsiębiorstwem – rozumiane jako ciągły proces podejmowania decyzji bazujących na rzetelnej wiedzy, obserwacjach i doświadczeniach – jest więc nauką, a współcześni menadżerowie stają się nie tylko biernymi konsumentami wiedzy badawczej, lecz także jej twórcami. Współczesne teorie skupiają uwagę na konstruowaniu odpowiednich modeli, które wspomagają decyzje menadżerów, pozwalając im niejako „podglądać” efekty ich decyzji. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań określonych problemów jest tak stare jak historia cywilizacji. Znajduje ono swoje uzasadnienie w dążeniu człowieka do perfekcji. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest pokazanie, że we współczesnym świecie konstrukcja modeli wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwem jest nauką wykorzystującą osiągnięcia innych nauk, twórcze adaptowanie tych osiągnięć w modelowaniu zjawisk obecnych w świecie gospodarki. Autorzy przedstawiają w artykule modele matematyczne, modele informatyczne (wykorzystywane w tych sytuacjach, w których analityczne modele nie potrafią znaleźć najlepszego rozwiązania), a w szczególności algorytmy sztucznej inteligencji – algorytmy genetyczne i sieci neuronowe, modele agentowe oraz wybrane modele dynamicznego systemu zarządzania organizacją. Autorzy mają nadzieję, że te wybrane modele będą argumentem, że nauki o zarządzaniu są coraz bardziej nauką, a nie sztuką.
Słowa kluczowe: zarządzanie, modele, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, modele dynamiczne

FROM THEORY TO MANAGEMENT PRACTICE. IS MANAGEMENT A SCIENCE OR AN ART?
Abstract
Decision-making in the enterprise requires talent and special skills supported by the right qualifications. According to Tatarkiewicz, management can be considered as an art, which can be interpreted as (...) aware of the man creation is a work of art always when recreates reality, or shape forms, or expresses experience, yet is capable of either delight or fascinate or touch or shake up [41, s. 36]. On the other hand, the company management is understood as a continuous process of making decisions based on reliable knowledge, observations and experiences – is therefore a science, and modern managers are not just passive consumers of research knowledge, but also its creators. Contemporary theories focus attention on onstructing appropriate models, which support the decisions of managers allowing them to somehow "spy" and observe the effects of their decisions. This article is a review. Its aim is to show that in the modern economy design models to support the management of the enterprise is the science that uses the achievements of other sciences, creative adaptation of these achievements in modeling phenomena present in the world economy. The authors present in the article mathematical models, computer models (used in situations where the analytical models cannot find the best solution), and in particular artificial intelligence algorithms – genetic algorithms and neural networks, agent-based models and selected models of dynamic system for managing the organization. The authors hope that these selected models will be the argument that management science is becoming more and more science and not an art.
Key words: management, models, artificial intelligence, neural networks, dynamic models
 
​-------------------------------------------------- 
 
Anna Wójcik-Karpacz
ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE VERSUS ZDOLNOŚCI OPERACYJNE
Streszczenie
Celem opracowania jest identyfikacja cech różnicujących zdolności dynamiczne od zdolności operacyjnych. W pierwszej kolejności wyjaśniono, czym są zdolności organizacyjne. Następnie rozpoznano pakiet zdolności organizacyjnych, przyjmując za kryterium rolę zdolności w rozwoju organizacji. Zakładając, iż istniejące w literaturze definicje konstruktów – zdolność dynamiczna i zdolność operacyjna są wyrazem rozumienia przez badaczy tych konstruktów, dokonano przeglądu istniejących ich (konstruktów) konceptualizacji. Dzięki temu odsłonięto poglądy wybranych badaczy odnośnie znaczenia nadawanego przez nich tym konstruktom do celów badań. Ustalenia w zakresie wyróżników obu typów zdolności nie wyczerpały tematu wytyczania granicy między tymi zdolnościami. Wręcz przeciwnie, ujawniły, że granice między tymi zdolnościami są rozmyte i warto kontynuować badania nad ustaleniem tego, co konstytuuje te dwa typy zdolności organizacyjnych, i wytyczeniem cech odróżniających je od siebie.
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, zdolności operacyjne, przewaga konkurencyjna, dynamizm środowiska
 
DYNAMIC CAPABILITIES VERSUS OPERATIONAL CAPABILITIES
Abstract
The aim of the research paper is the identification of the characteristics which differentiate dynamic capabilities from operational capabilities. First, it was explained what operational capabilities are. Next, the set of the operational capabilities was recognized with the use of the criteria of the role of capabilities in the development of the organization. Assuming that the specialist literature definitions of the constructs – dynamic capability and operational capability, are the expression of the constructs’ understanding by the researchers, the existing (constructs) conceptualizations were reviewed. It helped to present the views of the selected researchers on the meaning given by them to these constructs for research purposes. The arrangements in the domain of characteristics in both types of capabilities did not exhausted all subjects of demarcation between these capabilities. On the contrary, they showed that the bounds between these capabilities are indistinct and it is worth continuing researches on finding out what constitutes these two types of organizational capabilities as well as marking their distinguishing features.
Key words: dynamic capabilities, operational capabilities, competitive advantage, dynamism environment
 
​-------------------------------------------------- 
 
Robert Kudłak
O PRZYSZŁOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU – WYNIKI BADAŃ EUROPEJSKICH

Streszczenie
Zainteresowania badaczy społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) sięgają lat 40. Minionego wieku. Jak dotąd badacze przedstawili wiele różnych teorii oraz dowodów empirycznych dotyczących narodzin i rozwoju CSR oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstw. Niewiele jednak wiemy o tym, jak będzie kształtować się przyszłość CSR. Pewne procesy społeczno-gospodarcze i polityczne, takie jak: postępująca globalizacja, liberalizacja handlu, słabnąca rola państw, zdają się sugerować, że przedsiębiorstwa będą odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie. W szczególności będą one coraz częściej angażować się w dobrowolne działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnej i środowiska przyrodniczego. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie: jaka będzie przyszłość CSR w Europie? Aby ocenić przyszłą rolę CSR, została zastosowana metoda delficka, w ramach której odbyły się trzy rundy badania wśród ponad 500 ekspertów z całej Europy. W artykule zaprezentowano również znaczenie różnych grup interesariuszy oraz polityk i instrumentów CSR dla wzrostu znaczenia społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw w przyszłości. Wreszcie są wskazane przyszłe trendy, które zdaniem ekspertów będą miały wpływ na wzrost znaczenia CSR w wybranych sektorach gospodarki, tj. przemyśle samochodowym, budownictwie, sektorze informacji i komunikacji, handlu detalicznym oraz przemyśle tekstylnym.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, Corporate Social Responsibility, CSR, przyszłość CSR, metoda delficka, Europa
 
EXPLORING THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – FINDINGS FROM THE EUROPE-WIDE DELPHI STUDY
Abstract
The academic interest in Corporate Social Responsibility (CSR) reaches back to the 1940s. of the twentieth century. So far researchers have developed numerous theories and revealed empirical evidence that highlights the emergence and development of CSR and its influence on the corporate performance. However, we know rather little about the future of CSR. Some socio-economic processes which occurred during last decades such as ubiquitous globalization, trade liberalization as well as constantly weakening role of the nation states seem to suggest that corporations will play bigger and bigger role in society. In particular, there is an expectation that corporations will increasingly engage in voluntary actions targeting their employees, local community and the natural environment. The purpose of this article is to answer the following question: what will be the future of CSR in Europe? In order to answer this question the Delphi study has been carried out among more than 500 experts representing numerous European countries. The article also presents the importance of different groups of stakeholders as well as CSR policies in stimulating the future role of socially responsible corporate behavior. Finally, the paper reveals the future trends that – according to experts – will affect the growth of the CSR importance in the selected sectors, i.e. automotive, construction, IT, retail and textile.
Key words: Corporate Social Responsibility, CSR, future, Delphi study, Europe
 
​-------------------------------------------------- 
 
Maciej Czarnecki
POMIAR ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD PROPOZYCJI WYBRANYCH AUTORÓW I EMPIRYCZNA WERYFIKACJA REKOMENDOWANEGO NARZĘDZIA
Streszczenie
Badacze planujący przeprowadzenie badań związków między zmiennymi organizacyjnymi stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wybór metody pomiaru tych zmiennych. Organizacyjnemu uczeniu się, jako umiejętności niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa, uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz efektywności poświęcono dużo uwagi w literaturze dotyczącej zarządzania. Dużo uwagi poświęcono także opracowaniu narzędzi do pomiaru zjawisk z nim związanych. Jednak zamiast empirycznie weryfikować i systematycznego doskonalić istniejące narzędzia, badacze przedstawiają coraz to nowe propozycje. Skutkuje to problemem wyboru spośród wielu istotnie różniących się od siebie, niezweryfikowanych bądź słabo zweryfikowanych skal. Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie tego wyboru osobom planującym ujęcie organizacyjnego uczenia się w swoich modelach badawczych. Artykuł zawiera opis propozycji wybranych autorów, przedstawienie argumentów skłaniających autora do zarekomendowania skali Jerez-Gomez i in. oraz opis wyników przeprowadzonego dwukrotnie testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości. W załączniku do artykułu przedstawiono tłumaczenie skali na język polski.
Słowa kluczowe: organizacyjne uczenie się; skala pomiarowa; narzędzie pomiarowe
 
ORGANIZATIONAL LEARNING MEASUREMENT: LITERATURE REVIEW AND EMPIRICAL VERIFICATION OF THE RECOMMENDED MEASUREMENT TOOL
Abstract
In order to test relationships between organization learning and other variables using quantitative methods, we need to measure them. In subject literature a number of instruments have been proposed to measure phenomena connected with organization learning, however, almost every time researchers try out different instruments that differ significantly from previous ones, or attempt to build brand new scales. This results in a wide variety of measurement tools whose empirical verification tends to be reduced to a single use. The paper contains a description of more interesting measurement instruments in the Author's selection, arguments in favour and in recommendation of the Jerez-Gomez et al. scale, as well as a description of experiments carried out on two samples of Polish companies of medium size tested twice with the scale. A translation of the scale from the English language is presented, and results of testing with Cronbach's alpha, where both for the scale and for its four dimensions satisfactory reliability indices were obtained.
Key words: organizational learning, measurement scale, measurement tool, measurement instrument
 
​-------------------------------------------------- 
 
Maria Aluchna, Anna Krejner-Nowecka, Emilia Tomczyk
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA A OBECNOŚĆ KOBIET W RADACH NADZORCZYCH. BADANIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE
Streszczenie
W artykule podjęto próbę określenia trendów dynamiki obecności kobiet w organach polskich spółek giełdowych oraz identyfikacji, czy pewnego typu właściciele zwracają większą uwagę na różnorodność w radach niż inni. Artykuł przybliża wyniki badań przeprowadzonych na próbie 100 spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie na przestrzeni siedmiu lat (2008–2014). Uzyskane wyniki wskazują, że w badanym okresie udział kobiet w radach nadzorczych kształtował się na stałym poziomie 10–11%, przy obecności co najmniej jednej kobiety w połowie rad nadzorczych. Analizy statystyczne wskazują, że obecność kobiet i udział w radach nadzorczych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie współwystępuje z udziałem Skarbu Państwa w strukturze własności, natomiast nie współwystępuje z udziałem innych typów akcjonariuszy (inwestor indywidualny, instytucjonalny, finansowy).
Słowa kluczowe: kobiety, rada nadzorcza, własność Skarbu Państwa, spółki giełdowe, Polska
 
GOVERNMENT OWNERSHIP AND FEMALE PRESENCE ON CORPORATE BOARDS. EVIDENCE FROM POLISH LISTED COMPANIES
Abstract
Results of a survey carried out on a sample of 100 largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange during seven years (2008-2014) prove that the share of women in supervisory boards in that period was on a fixed level of 10–11%, with at least one woman in half of supervisory boards. Statistical analyses show that presence and participation of women in supervisory boards of joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange coincides with the participation of the state in ownership structure, and does not coincide with participation of other types of shareholders (individual investor, institutional investor, financial investor).
Key words: women, supervisory board, state ownership, listed companies, Poland
 
​-------------------------------------------------- 
 
Agnieszka Leszczyńska
CZY STRATEGIA ŚRODOWISKA WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?
Streszczenie
Na działalność eksportową przedsiębiorstw wpływa wiele czynników, takich jak: specyfika produktu, zasoby przedsiębiorstwa, dotychczasowa obecność na rynkach zagranicznych, regulacje prawne, kursy walut itp. Równocześnie coraz częściej możliwość sprzedaży na określonych rynkach oraz zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców zależą do spełniania wymagań ekologicznych. Zachodzi zatem pytanie o związek między ekologizacją działalności przedsiębiorstwa a wielkością jego eksportu. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki badania zależności strategii środowiskowej przedsiębiorstwa i intensywności eksportu. Wskazują one, że zależność taka występuje, przy czym jej siła zależy od restrykcyjności regulacji środowiskowych w kraju importującym.
Słowa kluczowe: eksport, strategia środowiskowa
 
DOES THE ENVIRONMENTAL STRATEGY AFFECT THE EXPORT OF ORGANIZATIONS?
Abstract
Many factors (specificity of the product, regulation, exchange rates) affect on the export activities of enterprises. At the same time more and more opportunities to sell in certain markets and interest from potential buyers are associated with the level of “greening” product. Therefore, there is the question about the relationship between the pro-ecological activities of the company and the size of its export. In the article the results of a research based on the company's environmental strategy and intensity of exports was presented. They indicate that the relationship exists. Its strength depends on the stringency of environmental regulations in the importing country.
Key words: export, environmental strategy
​-------------------------------------------------- 
 
Elżbieta Kowalczyk
WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny, a jego przedmiotem są zagadnienia związane z etyką negocjacji. Za cel pracy przyjęto ukazanie manipulacyjnych technik negocjacyjnych na tle stylów negocjacyjnych oraz trójstronnego modelu komunikacji, a także identyfikację kluczowych uwarunkowań postrzegania i wykorzystania tychże technik. W prowadzonych badaniach ustalono, że style negocjowania, sposób komunikowania się oraz uwarunkowania, takie jak m.in.: kultura narodowa, doświadczenie, wiek, wykonywany zawód, orientacja społeczna typu proself, wiara w dystrybutywny charakter sporów, mają swoje odzwierciedlenie w podejściu do etycznie dwuznacznych technik negocjacyjnych. W konkluzji autorka podkreśla obecność relatywizmu etycznego w negocjacjach, a negocjacyjne fair play toczy się w ramach zdefiniowanych reguł i ustalonych granic, które częstokroć dopuszczają odwoływanie się do manipulacji.
Słowa kluczowe: etyka biznesu, negocjacje, psychomanipulacje, techniki negocjacyjne
 
THE APPLICATION AND THE PERCEPTION OF ETHICALLY AMBIGUOUS NEGOTIATION TECHNIQUES
Abstract
This paper has theoretical character and its issues are related with ethics of negotiations. The aim of the article is to present manipulative techniques in negotiations on the ground of negotiation’s styles and three-sided model of interpersonal communication, as well as identification chosen conditions of perception and application of those techniques. In her research the Author founded that negotiating styles, circumstances and way of communication and such conditions as culture, experience, age, profession, pro-self orientation, belief in distributive character of disputes have been reflected in the approach to ethical ambiguous techniques. In conclusion she underline presence of ethical relativism in negotiations. The fair play negotiation take place in the frame of defined rules and borders, which often allow the use of manipulation.
Key words: business ethic, negotiation, psychological manipulation, negotiations techniques
 
​-------------------------------------------------- 
 
Aleksandra Zaleśna, Barbara Wyrzykowska
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi oraz dokonanie – w świetle tej koncepcji – oceny praktyk w obszarze ZZL w przedsiębiorstwach w Polsce. Źródłami informacji były: literatura przedmiotu, dane statystyczne GUS-u i Eurostatu, baza danych Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP, raporty badawcze. Jako technikę badawczą wykorzystano analizę danych zastanych (desk research). Wnioski są następujące: ocena praktyki przedsiębiorstw w świetle koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi jest niejednoznaczna. Obserwuje się zarówno trendy pozytywne, jak i negatywne.
Słowa kluczowe: zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważone przedsiębiorstwo, zrównoważony rozwój
 
SUSTAINABLE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN COMPANIES: THE POLISH CASE
Abstract
The aim of the article is to present the concept of sustainable human resource management as well as to answer the question to what extent this concept is applied in practices of medium- sized and large companies in Poland. We employ desk research method using secondary sources such as: statistical data, data from PARP’s Bilans Kapitału Ludzkiego (Human Capital Balance), published research, and scientific papers. Our findings reveal mixed results. The conclusions are as follows: the assessment of company practices in the light of the concept of sustainable human resource management is ambiguous. We observed both positive and negative trends. We conclude by saying that large size enterprises apply sustainable HRM more often than medium sized enterprises.
Key words: sustainable human resource management, sustainable enterprise, sustainable development
 
​-------------------------------------------------- 
 
Paweł Brzustewicz, Iwona Escher, Joanna Petrykowska
ICT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA RELACJI BIZNESOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI
Streszczenie
W artykule podjęto temat wykorzystania narzędzi ICT w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych. Zaprezentowano w nim wyniki studiów literaturowych oraz wyniki badania jakościowego zrealizowanego metodą indywidualnego niestandaryzowanego wywiadu pogłębionego z 16 menadżerami reprezentującymi cztery przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku. Przeprowadzone badanie pozwoliło na ustalenie, w jakim zakresie w badanych przedsiębiorstwach wykorzystuje się narzędzia ICT do budowania i utrzymywania relacji biznesowych, jaką rolę przypisuje się im w tych procesach oraz jak rola tych narzędzi i ich postrzeganie zmieniały się na przestrzeni lat funkcjonowania tych organizacji. Uzyskane wyniki wskazały, iż w badanych podmiotach (w procesach budowania i utrzymywania relacji biznesowych) z różnym nasileniem wykorzystuje się narzędzia z obszaru ICT. Wraz z upływem czasu jest jednak widoczne coraz większe angażowanie tych narzędzi w rozważanych procesach. W przeszłości ich zastosowanie było znacznie mniejsze. Ówczesne bariery technologiczne oraz wiele innych ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności powodowały, że komunikacja bezpośrednia była wówczas dominującą formą kontaktu z partnerami biznesowymi (na wszystkich etapach budowania i utrzymywania relacji).
Słowa kluczowe: relacje biznesowe, ICT, komunikacja na rynku B2B
 
ICT AS A TOOL TO BUILD AND MAINTAIN BUSINESS RELATIONSHIPS IN COMPANIES OPERATING IN POLAND
Abstract
The paper considers the topic of the use of ICT in building and maintaining business relationships. The authors present the results of the literature review and findings of the qualitative research conducted in the form of 16 individual in-depth semi-structured interviews in four companies operating in Poland. The study enables the determination of the extent to which the surveyed companies use ICT tools to build and maintain business relationships, the role assigned to them in these processes and the way the role of these tools and their perception have evolved over the years. The obtained results indicated that the surveyed companies use ICT tools in the process of building and maintaining business relationships with varying intensity. However, the increasing involvement of these tools in dealing with business partners is evident. In the past, the use of such tools was considerably smaller. Yesterday the technological barriers and many other limitations related to running a business caused that direct communication was the dominant form of contact with business partners (at all stages of building and maintaining business relationships).
Key words: ICT, business relationships, B2B communication
 
​-------------------------------------------------- 
 
Jacek Lipiec
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ
Streszczenie
Celem artykułu jest synteza oraz porównanie programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, a także analiza doświadczeń zagranicznych oraz krajowych. Artykuł szczegółowo omawia rozwój oferty edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej. Przedstawiono w nim trzy podstawowe modele kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej: 1) model popytowy, 2) model naukowo-badawczy oraz 3) model holistyczny oraz przykłady ośrodków akademickich, które funkcjonują według tych modeli. Dla charakterystyki ilościowej wykorzystano dane Family Firm Institute z USA, które pokazały, że dominujący model kształcenia przedsiębiorczości rodzinnej jest kształtowany przez ośrodki akademickie. Na koniec zaprezentowano polskie doświadczenia w kształceniu firm rodzinnych, które wynikają z projektów uruchomionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, kształcenie, wartości rodzinne,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
UNIVERSITY-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR FAMILY BUSINESSES
Abstract
The aim of the article is to synthetize and compare education on family entrepreneurship. It
also analyzes the experience from abroad and Poland. This article presents closely the development
of family business training and education. The article refers to three basic family
business education models: 1) the demand-driven model, 2) the research model and 3) the
holistic model. Some representatives of these models were provided. The Family Firm Institute
data was used to quantify educational centers and draw conclusions. The data proved that
the research model implemented at universities is dominant. Finally, the experiences from
Poland in meeting family business educational needs were addressed and developed by the
Polish Agency for Enterprise Development under two projects.
Key words: family firms, education, family values, Polish Agency for Enterprise Development
 
​-------------------------------------------------- 
 
Bartłomiej Marona
NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUK O ZARZĄDZANIU
Streszczenie
W artykule zaprezentowano problematykę nieruchomości publicznych jako interdyscyplinarny obszar badawczy w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, wskazując zagadnienia, które są podejmowane z perspektywy nauk o zarządzaniu, oraz zidentyfikowano główne problemy, które z tym się wiążą. Badania są oparte na analizie literatury przedmiotu; przeanalizowano wystąpienia konferencyjne z lat 2010–2015 na największej tematycznej europejskiej konferencji naukowej European Real Estate Society, a także artykuły naukowe publikowane w latach 2010–2015 w dwóch krajowych kwartalnikach naukowych o zasięgu międzynarodowym („Real Estate Management and Valuation” oraz „Świat Nieruchomości”). Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że nieruchomości publiczne nie należą do głównego nurtu badawczego w ramach badań ekonomicznych związanych z nieruchomościami (dominuje problematyka nieruchomości w sektorze prywatnym), a jeśli pojawiają się badania w tym obszarze, to najczęściej dotyczą nieruchomości komunalnych. Ponadto w artykule wrócono uwagę na szereg problemów metodycznych w ramach realizowanych badań w przedmiotowym obszarze, głównie związanych z nazewnictwem – w tym prawidłowego rozróżnienia podstawowych pojęć, takich jak zarządzanie nieruchomościami i gospodarowanie nieruchomościami – oraz przy realizacji badań empirycznych, głównie związanych z właściwym wykorzystaniem metody studium przypadku.
Słowa kluczowe: nieruchomościami, nieruchomości publiczne, zarządzanie, nauki o zarządzaniu, zarządzanie publiczne
 
PUBLIC REAL ESTATE AS A FIELD OF MANAGEMENT RESEARCH
Abstract
The aim of this paper is to present the problem of the real estate as an interdisciplinary area of research within the field of economics and management. Because of the author's research interests, range of studies has been limited to public property (property of the State Treasury and local government). The article presents the literature review based on 40 papers published in two Polish real estate journals (“Real Estate Management and Valuation” and “World of Real Estate Journal”) and 13 papers presented during European Real Estate Society conferences from 2010 to 2015. According to this research we can conclude that public property management is a new and developing sub-discipline with separate methodological issues. The paper closes with suggestions for future research in this field.
Key words: real estate management, public real estate, management, management science, public management

Opublikowane: 2017-03-03