​-------------------------------------------------- 
 
Jacek Szołtysek
PUŁAPKI PRACY NAUKOWEJ – REFLEKSJE METODYCZNE
Streszczenie
Pojawiająca się (szczególnie w obszarze logistyki i transportu) publikacyjna moda na tworzenie nowych pojęć, definiowanie ich, poddawanie klasyfikacjom, bez wyraźnej potrzeby często powoduje, że konstrukcja teorii staje się zagmatwana, niespójna, a to prowadzi do wielu nieporozumień. Jest to prawdopodobnie skutek natężonych wysiłków habilitacyjnych, w których dążenie do ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny niekiedy przeważa nad zdrowym rozsądkiem. Świadczy to często o brakach metodycznych, a zatem o nieekonomicznym podejściu do uprawiania nauki. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pułapki, na jakie mogą natknąć się osoby postępujące według takiego schematu.
Słowa kluczowe: wiedza naukowa, antropologizacja pojęć, brzytwa Ockhama, interusbiektywna komunikowalność
 
TRAPS OF THE SCIENTIFIC WORK – METHODOLOGICAL REFLECTION
Abstract
A publishing fashion to create new notions, to define such notions and to classify them without any apparent need, that is being observed nowadays (especially in the context of logistics and transportation), frequently results in generation of unnecessarily complex and inconsistent theories, which leads to numerous misunderstandings. This probably stems from intensive post-PhD efforts that are characterised by some domination of the will to develop a particular scientific domain over common sense. It often proves methodological gaps, that can also be understood to be a non-economic approach to science. The article aims at providing readers with some insights into different traps that may be encountered by individuals who follow the above-mentioned pattern.
Key words: scientific knowledge, anthropologization of notions, Ockham’s razor, inter-subjective communicability
 
​-------------------------------------------------- 
 
Jarosław Karpacz
AUTONOMIA W KONTEKŚCIE ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ: WYMIAR ORGANIZACYJNY I INDYWIDUALNY
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za tym, czy autonomię należy traktować jako jeden z wymiarów orientacji przedsiębiorczej, czy też jako jej antecedencję. Rozważania były prowadzone na dwóch poziomach: organizacyjnym i indywidualnym. Studia literatury odsłoniły alternatywną rolę autonomii w badaniach orientacji przedsiębiorczej. Z jednej strony jest ona zaliczana do komponentów tej orientacji organizacji. Z drugiej zaś – uznawana jest za antecedencję orientacji przedsiębiorczej. Przedstawione rozważania otwierają pole do dalszych dyskusji.
Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, autonomia, przedsiębiorczość
 
THE AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ORGANIZATIONAL AND INDIVIDUAL DIMENSION
Abstract
The aim of the article is to present the arguments whether the autonomy should be regarded as one of the dimensions of the entrepreneurial orientation or rather as its antecedence. There were two levels of considerations: individual and organizational. The specialist literature showed alternative role of the autonomy in the researches on entrepreneurial orientation. On the one hand, it is treated as one of the components of the orientation of the organization. On the other hand, it is recognized as the antecedence of entrepreneurial orientation. The presented considerations serve as a basis for further discussion.
Key words: entrepreneurial orientation, autonomy, Entrepreneurship
 
​-------------------------------------------------- 
 
Andrzej Kozina
RODZAJE NEGOCJACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Streszczenie
Celem artykułu jest wyodrębnienie i omówienie rodzajów negocjacji występujących w dziedzinie zarządzania projektami w firmie. Najpierw scharakteryzowano tę dziedzinę jako obszar (kontekst) negocjacji. Następnie zaprezentowano ogólne definicje negocjacji i ich interpretacje w zarządzaniu projektami. Potem przedstawiono założenia i kryteria typologii negocjacji projektowych. W kolejnych częściach artykułu scharakteryzowano poszczególne ich rodzaje. Podsumowanie zawiera syntezę proponowanej typologii negocjacji projektowych i wskazanie kierunków dalszych badań.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, negocjacje w przedsiębiorstwie, negocjacje w zarządzaniu projektami, rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami
 
THE TYPES OF NEGOTIATIONS WITHIN PROJECT MANAGEMENT
Abstract
The objective of the paper is to distinguish and describe the types of negotiations occurring within the field of project management in a company. First of all that field as a negotiations area (context) is characterized. Then the general definitions of negotiations are presented as well as their interpretation within project management. Afterwards the assumptions and criteria for the typology of project negotiations are addressed. In the subsequent parts of the paper their particular types are characterized. The closing section contains the synthesis of the suggested typology of project negotiations and the directions of further studies on them.
Key words: project management, negotiations in a company, negotiations within project management, the types of negotiations within project management
 
​-------------------------------------------------- 
 
Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec
PARADOKS RENTOWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie
Problematyka rozwoju przedsiębiorstwa jest niezbywalnym elementem badań w zakresie zarządzania strategicznego. W większości przypadków jest rozpatrywana sekwencja działań i zdarzeń w układzie etapów rozwoju. Jednakże dotychczas pomijano wpływ paradoksów strategicznych na procesy rozwojowe. W celu rozpoznania roli paradoksów strategicznych przeanalizowano, jak zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności rentowność – konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw. W niniejszym studium teoretycznym położono nacisk na zjawiska występujące wewnątrz granic przedsiębiorstwa, a w szczególności poddano analizie związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem paradoksami strategicznymi. Takie ogólne zamierzenie badawcze odniesiono do przypadku sprzeczności rentowność–konkurencyjność. Zastosowane podejście łączy odrębne zazwyczaj dwa obszary badawcze, czyli rozwój przedsiębiorstwa oraz zarządzanie paradoksami, a zarazem identyfikuje rolę zespołu zarządzającego w napędzaniu rozwoju przedsiębiorstwa. W zakończeniu wskazano na kierunki przyszłych badań.
Słowa kluczowe: rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie paradoksami, rentowność przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstwa
 
PROFITABILITY VERSUS COMPETITIVENESS IN MANAGING STRATEGIC FIRM GROWTH
Abstract
Growth is inherently present in strategic management research – most studies sequence actions and events across stages of development over time. Yet, research has overlooked how strategic paradoxes shape growth processes. To unpack the role of strategic paradoxes I examine how top management teams, which is how they reconcile profitability – competitiveness contradiction in their attempts to develop firms. In this theoretical study I focus on firm growth research inside organizational boundaries by examining its relationship with managing strategic paradoxes. To do so, I draw on the case of profitability-competitiveness contradiction. This approach blends the typically distinct, but related literature on firm growth and managing paradoxes and suggests the role that top management plays in circumventing the momentum for firm growth. I discuss the implications of my approach as they relate to future research opportunities across the strategic management and firm growth literatures.
Key words: firm growth, managing paradoxes, firm profitability, firm competitiveness
 
​-------------------------------------------------- 
 
Piotr Tarka
ORIENTACJA RYNKOWA I KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ A SKUTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH – PRÓBA ZDEFINIOWANIA
ZALEŻNOŚCI
Streszczenie
W niniejszym artykule autor przedstawia model teoretyczny związków w zakresie konstruktów wyznaczających w firmach: orientację rynkową, koncepcje organizacji uczącej się oraz skuteczności badań marketingowych. Ten obszar badań naukowych jest ważny nie tylko ze względu na prawidłowe zrozumienie w firmach „polityki” informacyjnej (w świetle której są one zobowiązane do gromadzenia, przy użyciu sprawnych metod i technik badawczych, odpowiednich zasobów informacyjnych), lecz także z uwagi na właściwe uchwycenie roli informacji i wiedzy generowanej w świetle dwóch koncepcji: organizacji uczącej się i orientacji rynkowej. Warto nadmienić, że w literaturze przedmiotu związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zakładanymi konstruktami nie były jak dotąd przedmiotem dyskusji naukowej. W sposób szczególny brakuje informacji ugruntowanej teoretycznie w odniesieniu do problematyki skuteczności badań marketingowych, powiązanej bezpośrednio z orientacją rynkową i koncepcją organizacji uczącej się. Mając na uwadze powyższe przesłanki, autor na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, dokonuje diagnozy teoretycznej relacji pomiędzy wyróżnionymi konstruktami. W pierwszej części artykułu omawiane są kluczowe założenia dotyczące wpływu orientacji rynkowej na podejście do zarządzania strategicznego w firmach, dopiero w kolejnych punktach pracy prezentowany jest model związków z uwzględnieniem obszaru: skuteczności badań marketingowych, orientacji rynkowej oraz koncepcji organizacji uczącej się w firmach.
Słowa kluczowe: orientacja rynkowa, koncepcja organizacji uczącej się, skuteczność badań marketingowych, organizacje biznesowe
 
THEORETICAL MODEL OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSTRUCTS FORMING IN THE COMPANIES: MARKET ORIENTATION, ORGANIZATIONAL LEARNING AND MARKETING RESEARCH EFFECTIVENESS
Abstract
In this article, the author examines theoretical model of the relationships in the range of constructs indicating the companies: market orientation, the concepts of organizational learning as well as marketing research effectiveness. This area of research is important not only due to correct understanding of the firms’ informational policy (in the light of which they are obliged to collect data by using efficient methods and techniques), but also due to correct capturing the role of knowledge generated from perspective of organizational learning and market orientation. It is also worth mentioning that in the literature, causal relationships between the assumed constructs have not yet been the subject of scientific discussion. In particular, there is no information regarding the issue of marketing research effectiveness related directly with the market orientation and the concept of organizational learning. Considering the above reasons, the author on the basis of extensive literature studies, diagnoses the relationships between above constructs. In the first part of the article, key assumptions concerning the impact of market orientation on the approach to strategic management in companies are discussed. In subsequent operating points, the theoretical model of relationships is presented in regarding the area of marketing research effectiveness, market orientation and the concept of organizational learning in companies.
Key words: market orientation, strategic concept of organizational learning, marketing research effectiveness
 
​-------------------------------------------------- 
 
Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik
W STRONĘ POSTMODERNISTYCZNYCH METODOLOGII BADANIA BYTÓW PUSTYCH W BIZNESIE
Streszczenie
Pustość rozumiana jako potencjalność jest naturą nieograniczonego manifestowania się oraz anihilowania niesubstancjalnych zjawisk organizacyjnych. Cechy te sprawiają, że prowadzenie badań w tak odrealnionym i nieuchwytnym polu percepcji badawczej jest problematyczne ex definitione. Bowiem jak naukowo potwierdzać, że byt istnieje i ma określone właściwości, skoro ich przejawy są tylko „iluzją” postrzegającego i bez której nie mogą się jawić. W artykule zaprezentowano więc esencję „niedualności” postrzegania współczesnych organizacji, które w coraz większym stopniu bazują na grze „wirtualnego” odurzania. Dla postmodernistycznego, „zlęknionego” obywatela świata bycie w strumieniu komunikowania się jest istotniejsze aniżeli dokonywanie i zapominanie o jednorazowych lub nawet powtarzalnych zakupach (po zakupach okazuje się, że wciąż poszukuje znaczeń). Aby trafniej i precyzyjniej identyfikować grę bytów pustych, należy więc „oswoić się” z koniecznością odejścia od klasycznych metodologii poznania na rzecz metodologii postmodernistycznych. Należy je jednak traktować znacznie szerzej aniżeli „tylko” metodologię badań, ponieważ ich ugruntowanie jest powiązane z aspektami widzenia świata w ogóle, tzn. zarówno ze strony badającego – postrzegającego i projektującego badane zjawiska, jak i tych, którzy jawią sią jako jego emanacje.
Słowa kluczowe: puste byty w biznesie, posmodernistyczna metodologia badań, niedualna percepcja badawcza
 
IN A SEARCH OF THE BUSINESS EMPTY BEINGS IN THE POSTMODERN METHODOLOGY
Abstract
Organizational potentiality can be understood as the nature of manifesting and annihilating processes of endless events (organizational entity). However, their appearances are directly correlated with and depend on the interpreting process. According to the postmodernism methodology in any research game, a crucial role plays the degree of watchfulness, mindfulness and awareness of participating interpreter (also observer and researcher). In the article was emphasized that the classical researching methodology and methods are not any more adequate for investigating highly virtualizing, digitalizing and dematerializing organizational events and products. In order to do so, the research field perception has to be reunified (liberate) from fallowing relations that classically are present within it: perceived object, perceived subject and researching process. In that way can be understood the state of non-dual perception, adequate for detecting “empty beings”. The ontological fundamental of this methodological approach is based on the emptiness philosophy, that according to authors point of view, is promising for reflecting such intangible, abstractive, imaginative and momentary nature of modern organizational phenomena.
Key words: empty beings in business, postmodern methodology, nondual research percepction
 
​-------------------------------------------------- 
 
Bronisław Bombała
PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNO-FENOMENOLOGICZNEJ
Streszczenie
W artykule dokonuje się analizy porównawczej różnych teorii przywództwa przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, tj. „soczewki fenomenologicznej”. Spójność ontologiczno-ontyczna to podstawowa dyrektywa proponowanej metody. Zgodnie z dyrektywą dla zapewnienia wysokiej efektywności i etyczności przywództwa niezbędne jest zachowanie spójności ontologiczno-ontycznej podejmowanych działań. Przeprowadzona w artykule analiza ma dać odpowiedź na pytanie, która koncepcja przywództwa pozwala na uzyskanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania i może być uznana za przywództwo wzorcowe.
Słowa kluczowe: dobre przywództwo, przywództwo transformacyjne, przywództwo personalistyczne, przywództwo służebne
LEADERSHIP IN PERSONALISTIC-PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE
Abstract
The main aim of this article is to conduct a critical analysis of the concept of leadership in the aspect of ethics by the use of the method of phenomenological praxeology, ie. the phenomenological lens. Phenomenological lens, through combining the ontological with the ontic, allows thorough research of the analyzed subject: an “insight” into the subject both from the philosophical (ontological) perspective, as well as the perspective of the particular sciences (ontic perspective). Ontological-ontic coherence is the basic directive of the proposed method. Coherence (comprehensibility, manageability, meaningfulness) between actions taken by managers in an organization and its stakeholders’ expectations is needed for the effective and ethical leadership. The purpose of the analysis performed in the article is to answer the question: which concepts of leadership serve the human person and help in its development?
Key words: good leadership, transformational leadership, personalistic leadership, servant leadership
​-------------------------------------------------- 
 
Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz
WPŁYW ZAUFANIA NA WYNIKI FIRMY W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH
Streszczenie
Celem badań było ukazanie wpływu typów zaufania interpersonalnego i organizacyjnego w organizacji na osiąganie wyników we współpracy gospodarczej. W konceptualizacji zaufania przyjęto interdyscyplinarną perspektywę, która wyróżnia badania na tle innych. Badano zaufanie interpersonalne (zmienna psychologiczna) menedżerów odpowiedzialnych za współpracę międzyorganizacyjną i członków ich zespołów oraz zaufanie organizacyjne – kalkulowane i relacyjne (zmienna ekonomiczna), które składa się na kompetencję relacyjną przedsiębiorstwa. Zbadano 210 średnich i dużych firm polskich oraz 1196 ich pracowników (w tym 210 kierowników i 986 podległych im członków zespołów kooperujących). Rezultaty potwierdziły słabe i umiarkowane pozytywne związki wyników firmy w relacjach kooperacyjnych z zaufaniem interpersonalnym, szczególnie zaufaniem interpersonalnym członków zespołów. Zaufanie interpersonalne kierowników okazało się być katalizatorem zaufania członków zespołów. Jednocześnie przeprowadzone analizy mediacji i analizy ścieżek potwierdziły statystycznie istotny pośredni wpływ zaufania interpersonalnego na skuteczność i wydajność firmy w relacjach kooperacyjnych poprzez zaufanie organizacyjne, które okazało się być mediatorem tego związku.
Słowa kluczowe: zaufanie organizacyjne, zaufanie interpersonalne, kooperacja międzyorganizacyjna, wyniki firmy w relacjach, modelowanie strukturalne
 
THE IMPACT OF INTERPERSONAL TRUST ON THE OUTCOMES OF A FIRM IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS
Abstract
The aim of the research was to show the influence of trust in organizations on inter-organizational relationships’ (IORs) outcomes. We use interdisciplinary perspective in trust conceptualization, which is quite rare approach. We researched interpersonal trust (psychological variable) of managers responsible for IORs and their teams and also organizational trust – calculative and relational (economic variable), which builds relational competence of a company. The sample was 210 medium and big Polish companies and their 1196 employees. The results show weak and moderate, but relevant relations of IORs outcomes and interpersonal trust, especially teams’ trust. Managers’ trust appears to be a catalyst of teams’ trust. Mediation and path analyses confirmed statistically relevant mediation of organizational trust in relation of interpersonal trust and IORs’ outcomes.
Key words: organizational trust, interpersonal trust, interorganizational cooperation, inter-organizational relations’ outcomes, structural equations modeling
 
​-------------------------------------------------- 
 
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański
ZNACZENIE KOKPITU MENEDŻERSKIEGO W SYSTEMIE WCZESNEGO OSTRZEGANIA W PODMIOTACH LECZNICZYCH
Streszczenie
Celem opracowania jest zaprezentowanie kokpitów menedżerskich oraz możliwości ich wykorzystania w systemach wczesnego ostrzegania w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi. Autorzy zdefiniowali podmiot leczniczy w oparciu o przepisy polskiego prawa, a także scharakteryzowali systemy wczesnego ostrzegania na podstawie przeglądu literatury. Dokonano analizy kokpitów menedżerskich i przedstawiono ich zalety w zakresie wizualizacji danych i udostępniania informacji w systemie wczesnego ostrzegania. Na podstawie badań systemów wyszczególniono obszary zastosowań kokpitów menedżerskich w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i omówiono przykłady kokpitów menedżerskich w podmiotach leczniczych dla potrzeb administracji (w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie pacjentami, marketing), epidemiologii, a także w obszarze operacyjnym i monitorowania stanu pacjenta.
Słowa kluczowe: podmiot leczniczy, kokpit menedżerski, system wczesnego ostrzegania, wizualizacja danych
 
THE ROLE OF PERFORMANCE DASHBOARDS IN EARLY WARNING SYSTEM FOR HEALTH UNIT
Abstract
The aim of article is to present performance dashboard and its usage in early warning systems for health unit. Authors defined health unit in the context of Polish law and characterized early warning systems based on literature review. Performances dashboard and its advantages in data visualisation and information communication have been described. Examples of usage performance dashboard in health care units management system have been presented in areas like: administration (includes human resources, finance management, patient management, marketing), epidemiology, operational and patient status monitoring area.
Key words: data visualising, early warning system, health care unit, performance dashboard
 
​-------------------------------------------------- 
 
Ulyana Dzyuma-Zaremba
POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE
Streszczenie
Upadłości przedsiębiorstw niosą za sobą wiele skutków negatywnych dla gospodarki i społeczeństwa, wymagają ciągłych i szczegółowych badań. Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy poziomem przedsiębiorczości a natężeniem upadłości w Polsce w latach 2010–2015 w przekroju regionalnym. Wskaźnik przedsiębiorczości określono przez podanie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Województwa zakwalifikowano do jednej z czterech grup opisujących poziom przedsiębiorczości od bardzo niskiego do wysokiego. Natężenie upadłości zbadano, wykorzystując współczynnik lokalizacji. Zidentyfikowano województwa o nadmiernej, przeciętnej lub poniżej przeciętnej koncentracji procesów upadłościowych. Zaobserwowano silną zależność liniową między liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych a liczbą ogłoszonych upadłości. Umiarkowany związek wykazano między wskaźnikiem przedsiębiorczości a liczbą upadłości. Z kolei zależność między poziomem przedsiębiorczości a natężeniem upadłości w danym województwie była bardzo słaba.
Słowa kluczowe: upadłość przedsiębiorstw, współczynnik lokalizacji upadłości, przedsiębiorczość, analiza regionalna
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ENTREPRENEURSHIP AND THE INTENSITY OF THE BANKRUPTCY OF COMPANIES IN POLAND
Abstract
Bankruptcy of enterprises have negative consequences for the economy and society. They require continuous and detailed research. The paper aims at examining the relationship between the level of entrepreneurship and the intensity of bankruptcy processes across Polish regions (voivodships) in 2010–2015. Entrepreneurship level was measured by the number of business entities registered in the National Official Register of the National Economy Entities (REGON) system per 1000 people of working age. The voivodships were classified into one of four groups describing the level of entrepreneurial activity from very low to high. The intensity of bankruptcy processes was determined using location quotient methodology. The author identified the regions of excessive, average or below average concentration of analysed phenomenon. A strong linear relationship is observed between the rate of newly established enterprises and the scale of bankruptcy processes. A moderate relationship was demonstrated between the level of entrepreneurship and the number of bankruptcies. On the other hand, a weak relationship was observed between the level of entrepreneurial activity and the intensity of bankruptcy processes on a regional basis.
Key words: bankruptcy of enterprises, insolvency, location quotient coefficient, entrepreneurship, Poland

Opublikowane: 2016-12-20