--------------------------------------------------
 
Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio
DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MSP
Streszczenie
Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania pozwala wyodrębnić kontekst mikro oraz makro, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności sektora MSP. Potrzeba dyskursu nad rozwojem tego sektora, zarówno w ujęciu krajowym, jak i europejskim, wynika z potrzeby rozwoju gospodarki. Niewielka część autorów zauważa potrzebę odrodzenia sektora MSP, co pozwala im przypisać wrażliwość oraz większą świadomość trudnej sytuacji charakteryzującej sektor. Odrodzeniu sektora MSP mogą przysłużyć się działania ukierunkowane na poprawę jego innowacyjności. W trakcie prowadzenia polityki proinnowacyjnej wobec małych i średnich firm coraz większy nacisk jest kładziony na rolę sektora badawczo-rozwojowego. Celem artykułu jest przedstawienie syntezy rozważań determinant rozwoju innowacyjności sektora MSP. Artykuł przygotowano w oparciu o studia literatury krajowej i zagranicznej, w toku prowadzonych rozważań zastosowano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, MSP, komercjalizacja, rozwój gospodarczy
 
DETERMINANTS OF SME INNOVATION DEVELOPMENT
Abstract
The paper’s objective is to synthesize the considerations on the determinants of the development of the innovativeness of SME sector. The analysis of the national and international literature in the topics of SME sector allows to identify micro- and macro- contexts. The need for discourse on the development of this sector, both in national as well as European context, results from the need of the economy development. A small part of the Authors recognizes the need for the revival of the SME sector, which allows to assign these Authors with specific sensitivity and greater awareness of the difficulties met by this sector. Actions aimed at improving innovation of the sector may be helpful for its revival. In the course of pro-innovation policy towards small and medium-sized businesses, more and more emphasis is placed on the role of research and development sector.
Key words: innovativeness, competitiveness, SME, commercialization, economic development
 
--------------------------------------------------
 
Monika Stelmaszczyk
MEDIACYJNY EFEKT ZAUFANIA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ORGANIZACYJNYM UCZENIEM A INNOWACJAMI
Streszczenie
Celem przeprowadzonego badania jest identyfikacja zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami, z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania. Rozpoznanie zależności między wskazanymi zmiennymi przy wykorzystaniu efektu mediacji pozwala na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów tworzenia innowacji. Obiektem badań jest jedna z największych odlewni żeliwa szarego w Polsce. Okazało się, że wraz ze wzrostem wartości każdego z wymiarów organizacyjnego uczenia (uczenie na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym) rośnie również wartość innowacji. Co ciekawe, najsilniejsza zależność występuje jednak między uczeniem na poziomie organizacyjnym a innowacjami. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zaufanie pośredniczy w związku między uczeniem na poziomie indywidualnym a innowacjami. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obserwowany efekt mediacyjny jest stosunkowo słaby (mimo że jest istotny statystycznie). Dostrzeżono dużo silniejszy mediacyjny efekt zaufania w przypadku uczenia na poziomie zespołowym a innowacjami. Zaskakującym odkryciem jest jednak to, że zaufania nie można uznać za zmienną istotnie statystycznie pośredniczącą między uczeniem na poziomie organizacyjnym (tj. zmienną najsilniej powiązaną z innowacjami) a innowacjami.
Słowa kluczowe: organizacyjne uczenie, uczenie na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym, innowacje, zaufanie, mediacja, mediacyjny efekt zaufania
 
THE MEDIATING EFFECT OF TRUST ON RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND INNOVATIONS
Abstract
The aim of this research is to identify the relationship between organizational learning and innovations considering the mediative role of confidence. Distinguishing the relations between the indicated variables with the use of mediation effect helps to broaden the knowledge about the mechanisms of creating of innovations. The object of the research is one of the largest grey ironcast metalworks in Poland. It turned out that together with the increase of each of the dimensions of an independent variable (organizational, team and individual learning) the value of the independent variable increases. Interestingly however, the strongest relationships occur between organizational learning and innovations. On the basis of carried out analyses one can state that confidence mediates in the relation between individual learning and innovations. One should pay attention to the fact that the observed mediative effect is relatively weak (despite the fact that it is statistically significant). In case of team learning and innovations, a lot stronger mediative effect of confidence can be observed. However, an astonishing discovery is that confidence cannot be considered a variable that would be statistically significantly mediative between organizational learning (that is, the variable which would be linked to innovations the strongest) and the dependent variable.
Key words: organizational learning, team learning, individual learning, innovation, trust, mediation, mediating effect of trust
 
--------------------------------------------------
 
Wojciech Czakon
W KIERUNKU ROZWOJU BADAŃ ILOŚCIOWYCH W NAUKACH O ZARZĄDZANIU
Streszczenie
Debata metodologiczna ogniskuje się nazbyt często wokół napięć pomiędzy paradygmatami, sprowadzając metodologię do zajmowania stanowiska na rzecz paradygmatu pozytywistycznego lub interpretatywnego. Tymczasem wewnątrz tych paradygmatów także występują wyzwania ogniskujące uwagę badaczy. Artykuł skupia się na sześciu wybranych problemach występujących w badaniach nauk o zarządzaniu realizowanych metodami ilościowymi. Dotyczą one kolejno: 1) gromadzenia danych dostępnych kosztem dedykowanych; 2) rosnącego wyrafinowania technik analizy danych; 3) nadmiernej koncentracji na mocy testów statystycznych osiąganej wzrostem wielkości prób; 4) preferencją rygoru formalnego względem znaczenia praktycznego; 5) niedocenienia efektów nadmiaru badanych czynników oraz 6) manipulowania hipotezami ze względu na faktycznie uzyskane wyniki empiryczne. Wymienione problemy otwierają pole do doskonalenia dotychczasowej praktyki stosowania metod ilościowych w naukach o zarządzaniu, a także wzrostu zainteresowania tworzeniem teorii.
Słowa kluczowe: metodologia, ilościowe, testowanie, harking
 
TOWARDS THE ENHANCEMENT OF QUANTITATIVE METHODS IN MANAGEMENT RESEARCH
Abstract
The methodological debate in management field revolves around positivist versus interpretivist paradigms, bringing it down to arguing for or against each one. However, a number of concerns are discussed within those paradigms. This paper focuses on six issues which attract concern in academia: 1) data gathering from available rather than dedicated databases; 2) increasing sophistication of data analysis techniques; 3) insisting on statistical power through sample size; 4) preference of formal rigor over relevance; 5) overlooking the toomuch-of-a-good-thing effect and 6) formulating hypotheses after results are known. Those concerns open ways to develop the practice of quantitative research in management, as well as foster theory building.
Key words: methodology, quantitative, testing, harking
 
--------------------------------------------------
 
Patrycja Klimas
ANALIZA SIECIOWA I ZMIENNE STRUKTURALNE W BADANIACH SIECI DOSTAW
Streszczenie
W świetle coraz głośniejszej dyskusji naukowej jednym z głównych wyzwań badań sieci międzyorganizacyjnych jest dobór odpowiednich metod badawczych, gdyż w większości przypadków aplikacja metod stosowanych w badaniach pojedynczych organizacji nie jest metodologicznie zasadna. Jedną z rekomendowanych, ale póki co rzadko wykorzystywanych – zwłaszcza w badaniach z zakresu logistyki – metod badawczych pozwalających dotrzymać warunków rygoru metodologicznego jest analiza sieciowa. Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania analizy sieciowej oraz miar strukturalnych w badaniach sieci dostaw, a także korzyści płynących z jej aplikacji w badaniach z zakresu logistyki. Możliwości empirycznego wykorzystania zmiennych strukturalnych przedstawiono w przekroju trzech poziomów analizy sieci dostaw, tj.: sieci, jej subsieci oraz tworzących ją węzłów i relacji. Dodatkowo w artykule zaprezentowano przegląd dotychczasowych, ale wciąż deficytowych – zwłaszcza w odniesieniu do logistyki – badań wykorzystujących analizę sieciową, a także sformułowano pewne rekomendacje odnośnie do możliwości wykorzystania zmiennych strukturalnych w przyszłych tego typu badaniach, w tym głównie w badaniach nad sieciami dostaw.
Słowa kluczowe: analiza sieciowa, analiza sieci społecznych, sieci dostaw, sieci międzyorganizacyjne, zmienne strukturalne
 
NETWORK ANALYSIS AND STRUCTURAL VARIABLES IN RESEARCH ON SUPPLY NETWORKS
Abstract
Among significant challenges in case of research on business networks there is the selection of an appropriate methodological approach including justified research methods. In the light of modern scientific discussion about methodological issues related to networks it becomes clear that most of prior methods and techniques which have been used in case of research on companies is not adequate and is not justified in research on networks of companies. One of the recommended, however rather rarely used in empirical practice, research method it is network analysis (structural analysis, social network analysis) being described as a method which meets all of the methodological requirements specific for inter-organizational networks. This paper aims at presentation of the possibilities of application of network analysis in research on supply networks, focusing on identification of the most important advantages from the logistics point of view. The applicability of network analysis and different structural variables in particular, are presented in a cross-section of three different levels of the supply network analysis, namely: network level, sub-group level, and node/relationship level. Furthermore, in this paper the review of prior however scarce research on networks run in the context of logistics and using network analysis is presented, as well as some suggestions about the possible and promising application of structural variables in future studies on supply networks are included.
Key words: network analysis, social network analysis, structural analysis, structural variables, interorganizational networks
 
--------------------------------------------------
 
Marek Ćwiklicki
LUTHER H. GULICK III (1892–1993) – PIONIER ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i analiza dorobku Luthera H. Gulicka III (1892–1993), którego zasługą jest rozwój naukowego zarządzania w administracji publicznej w latach 20. XX w. L. H. Gulick w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. W tekście przedstawiono życiorys tego klasyka, następnie scharakteryzowano dorobek piśmienniczy i omówiono poszczególne wątki tworzące główne tematy jego zainteresowań. Zaliczono do nich: autorskie rozwinięcie Fayolowskiej klasyfikacji funkcji zarządzania, znane pod akronimem POSDCORB, podział i koordynację pracy, rozpiętość kierowania oraz rolę naukowego zarządzania w administracji publicznej. Artykuł kończy stwierdzenie o aktualności zagadnień będących w centrum zainteresowania L. H. Gulicka.
Słowa kluczowe: Luther H. Gulick, naukowe zarządzanie, administracja publiczna, historia zarządzania
 
LUTHER H. GULICK III (1892–1993) – PIONEER OF PUBLIC MANAGEMENT
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i analiza dorobku Luthera H. Gulicka III (1892–1993), którego zasługą jest rozwój naukowego zarządzania w administracji publicznej w latach 20. XX w. L. H. Gulick w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. W tekście przedstawiono życiorys tego klasyka, następnie scharakteryzowano dorobek piśmienniczy i omówiono poszczególne wątki tworzące główne tematy jego zainteresowań. Zaliczono do nich: autorskie rozwinięcie Fayolowskiej klasyfikacji funkcji zarządzania, znane pod akronimem POSDCORB, podział i koordynację pracy, rozpiętość kierowania oraz rolę naukowego zarządzania w administracji publicznej. Artykuł kończy stwierdzenie o aktualności zagadnień będących w centrum zainteresowania L. H. Gulicka.
Słowa kluczowe: Luther H. Gulick, naukowe zarządzanie, administracja publiczna, historia zarządzania
 
--------------------------------------------------
 
Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak
FORMY ZATRUDNIENIA – ANALIZA ELASTYCZNOŚCI PRACOWNIKÓW
Streszczenie
Zapotrzebowanie organizacji na pracowników nieetatowych zauważalnie rośnie, ale rośnie też zainteresowanie pracobiorców różnorodnymi formami zatrudnienia. Problem badawczy podjęty w tym artykule określono następująco: jaki jest zakres elastyczności po stronie pracowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne zmienić formę zatrudnienia? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości uelastycznienia zatrudnienia, będących po stronie pracowników. Badania przeprowadzono metodą badań ankietowych na niereprezentatywnej próbie 160 osób, a wyniki badań są osadzone w aktualnych uwarunkowaniach prawnych obowiązujących w Polsce. W efekcie wskazano sytuacje związane z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej.
Słowa kluczowe: elastyczność zatrudnienia, forma zatrudnienia, preferencje pracowników
 
FORMS OF EMPLOYMENT – ANALYSIS OF EMPLOYEES’ FLEXIBILITY
Abstract
The demand for non-permanent/temporary employees is visibly increasing, but in the same time the employers are apparently more and more interested in a variety of forms of employment. The research problem raised in the article has been defined as follows: what is the flexibility potential of employees and whether some characteristics and situations can be defined which may persuade the employees to change the form of employment? The aim of the article is therefore to indicate the possibilities to make employment flexible, which are available for employees. The research has been conducted based on the questionnaires filled by the non-representative sample group of 160 people, the results are positioned in the current legal environment in Poland. The obtained data make it hard to build an unambiguous profile of a flexible employee considering the form of employment, which would be expected by the employers. Nevertheless the situations which are related to demographical characteristics and working conditions have been presented, those can be favorable to increased employees’ flexibility.
Key words: flexibility of employment, form of employment, employees’ preferences
 
--------------------------------------------------
 
Marzena Stor, Adam Suchodolski
KOMPETENCJE KADRY MENEDŻERSKIEJ W OBSZARZE ZZL Z PERSPEKTYWY WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKIE I ZAGRANICZNE W POLSCE
Streszczenie
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, które są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez kadrę menedżerską ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce gospodarczej wartościowane są takie kompetencje w relacji do konkretnych wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa oraz w relacji do istotności konkretnych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), jakie im towarzyszą? Realizacji tego celu ma służyć przyjęta struktura artykułu. Na wstępie autorzy wyjaśniają przedmiot zainteresowania i cel pracy. Następnie są prezentowane główne założenia o charakterze teoretycznym i terminologicznym, które przyjęto w przeprowadzonych badaniach empirycznych. W dalszej części zostaje opisana metodyka, jaką zastosowano w tych badaniach, jak również są prezentowane wybrane wyniki wspomnianych badań. Natomiast ostatnia część to podsumowanie i wnioski końcowe. Ogólnie można powiedzieć, że w próbie przedsiębiorstw zagranicznych szczególnie ważne zdają się być kompetencje, jakie posiadają menedżerowie w zakresie zarządzania talentami, natomiast w badanej próbie polskich przedsiębiorstw najważniejsze wydają się te kompetencje, które odpowiadają subfunkcjonalnym obszarom ZZL, takim jak: ocenianie, wynagradzanie i zarządzanie talentami.
Słowa kluczowe: kompetencje w ZZL, kadra menedżerska, wyniki przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa polskie, przedsiębiorstwa zagraniczne
 
COMPETENCIES OF MANAGERIAL STAFF IN HRM FROM THE PERSPECTIVE OF THE PERFORMANCE RESULTS GAINED BY POLISH AND FOREIGN COMPANIES IN POLAND
Abstract
The main subject of interest in the article make those competencies which are associated with the realization of personnel function in a company and which are critical to the tasks performed by managerial staff with regard to their company’s performance results. In this context the main goal of the paper is to answer the following question: In business practice, how are these competencies weighted in relation to the concrete performance results gained by the companies and in relation to the concrete HRM issues that accompanied them? To realize this goal the article is structured as follows. The main subject of interest and the goal of the article are explained in the introductory part. Next the authors present the basic theoretical and terminological principles that were assumed in the empirical research. In the further part the research methodics applied in the study and selected research findings are discussed. And the final summary and conclusions make the last part of the article. Generally, the competencies of managerial staff within talent management appear to be highly weighted in the sample of international companies whereas in the sample of Polish companies the most important competencies are those which correspond with such HRM subfunctions as employee performance appraisal, compensation and talent management.
Key words: competencies in HRM, managerial staff, company’s performance results, Polish and foreign enterprises
 
--------------------------------------------------
 
Marek Kunasz
WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA A CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SZANSE NA SZKOLENIE W ORGANIZACJI
Streszczenie
W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji w zróżnicowanych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Oszacowano 5 logitowych modeli ekonometrycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w gronie istotnych statystycznie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji znalazły się głownie charakterystyki systemów zarządzania przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów, mniej silnie analizowane szanse determinują indywidualne charakterystyki respondentów.
Słowa kluczowe: szkolenie, zarządzanie kapitałem ludzkim, modele logitowe
 
THE SIZE OF AN ENTERPRISE AND FACTORS DETERMINING CHANCES FOR THE TRAINING IN AN ORGANIZATION
Abstract
The paper includes identification of factors determining chances for training in an organization in differentiated groups of enterprises distinguished on the basis of their size. Empirical material from research on the human resource management system in enterprises of the West Pomeranian Voivodeship was analyzed. 5 logit econometric models were estimated. Conducted research let draw conclusions that the most important factors determining chances for training in organization are mainly characteristics of management systems of enterprises represented by respondents, weaker analyzed chances determine individual characteristics of respondents.
Key words: training, human capital management, logit models
 
--------------------------------------------------
 
Monika Woźniak
SUKCES PROJEKTU IT W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ASPEKTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Streszczenie
Artykuł wpisuje się w obecny trend badań dotyczący postrzegania sukcesu projektu oraz konieczności zmian paradygmatów zarządzania. Powstał on na bazie kilkuletnich badań autorki w obszarze przyczyn niepowodzeń projektów IT, obejmujących zarówno badania własne, jaki i systematyczny przegląd raportów oraz literatury przedmiotu. Wciąż obserwowany niski odsetek sukcesu projektów IT skłania do wielokierunkowego poszukiwania przyczyn tego zjawiska. W niniejszym artykule zaproponowano wkomponowanie projektu IT w model diagnozy efektywności organizacji. Pozwoliło to zwrócić uwagę na istotne obszary nieporuszane w kontekście sukcesu projektu IT w literaturze dotyczącej zarządzania projektami IT. Analiza literatury i wyniki prowadzonych badań wskazują na implikacje pomiędzy sukcesem projektu IT a kulturą organizacyjną i związanymi z nią obszarami wpływu władzy, tożsamością zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Zarówno podjęte badania, jak również artykuł mają na celu wypełnienie istotnej luki w obszarze zarządzania projektami IT oraz wskazanie na pożądane kierunki zmian.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, czynniki sukcesu, kultura organizacyjna, tożsamość zawodowa, pracownicy wiedzy
 
IT PROJECT SUCCESS IN THE CONTEXT OF SELECTED ORGANIZATIONAL CULTURE ASPECTS
Abstract
This article fits into the current trend of research on the perception of project success and the need to change the paradigms of management. It is based on several years of research of IT project failure causes, including both own research and systematic reports and literature review. Low success rate of IT projects which is continuously observed leads to multidirectional search for the causes of this phenomenon. This article proposes incorporating IT project to model of diagnosis organizational efficiency. This made it possible draw attention to important areas, which has not been raised in the context of IT project success in the IT projects management literature. The obtained results indicate the implications between IT project success and organizational culture and related areas of authorities impact, professional identity of IT staff and other behavioral aspects. The aim of my research, and this article is to fill an important gap in the area of IT project management and to indicate the desirable direction of change.
Key words: project management, success factors, organizational culture, professional identity, knowledge workers
 
--------------------------------------------------
 
Dorota Kanafa-Chmielewska, Irina Piróg-Nabokowa, Natalia Bartosz
POSTAWY W BUDOWANIU PROGRAMÓW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH – IMPLIKACJE PRAKTYCZNE
Streszczenie
Każda organizacja, bez względu na to, czy jej kierownictwo jest tego świadome, czy też nie jest, kształtuje postawy swoich pracowników. Taka jest dynamika relacji interpersonalnych i nie da się jej uniknąć. Wiedza na temat ludzkich zachowań jest podstawowym warunkiem efektywnej pracy i dobrej kondycji firmy. Pozycja rynkowa zależy przede wszystkim od zachowań pracowników, które nie mają żadnych substytutów mogących zniwelować ich pozytywny lub negatywny wpływ. Praktycznych wskazówek, jak zachęcić pracowników, by zachowywali się w sposób korzystny dla firmy, dostarcza psychologia postaw. Warto oddziaływać na postawy w przemyślany i korzystny dla przedsiębiorstwa sposób. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zostało opisane znaczenie postaw. Druga cześć dotyczy praktycznych zastosowań wiedzy o postawach w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa w organizacjach górniczych.
Słowa kluczowe: postawy, zmiana postaw pracowniczych, zachowania organizacyjne, programy bezpieczeństwa
 
ATTITUDES IN DESIGN OF SAFETY IMPROVEMENT PROGRAMMES IN MINING COMPANIES – PRACTICAL IMPLICATIONS
Abstract
Each organization, regardless of its management awareness, shapes the employees’ attitudes. This is how dynamics of interpersonal relations works and it is unavoidable. Knowledge of human behaviour is the prerequisite of effective work and good financial standing of a company. The market position depends mostly on employees’ beahaviour, which has no substitutes that could neutralize its positive or negative impact. Psychology of attitudes provides the practical hints on how to encourage employees to behave in a way favourable for a company. It is worth influencing the attitudes in thoughtful way that is beneficial for the company. The article consist of two main parts. The first part describes the meaning of attitudes. The second part refers to practical implementations of knowledge about attitudes for design of organizational work safety improvement programmes in mining companies.
Key words: attitudes, employee attitudes change, organizational behaviours, health and safety programmes

Opublikowane: 2016-08-30