Starzenie sie populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza

Main Article Content

Jerzy T. Kowaleski
Anna Majdzińska
https://orcid.org/0000-0003-1323-2786

Abstract

The aim of this paper is to describe population ageing in member countries of the European Union and its dynamics in the period 1990–2030. Furthermore, we show chosen social consequences and challenges caused by demographic ageing.


In the introduction, we present definition of the population ageing and describe measures used in the paper. The analytical part consists of three sections. The first one is about growth of older population (at the age of 65 and over, and 80 and over) in the years 1990–2030. The next one comprises an evaluation of progress in demographic change in the EU countries, which is based on chosen measures of population structure – aging index (population 65 and over to population 0–14), and potential support ratio (population 15–64 years to population 65 and over). In the analysis, we use also positional measures.


The last part focuses on explaining regional differences in progress of demographic ageing of particular countries. The last section of the paper focuses on chosen socioeconomic consequences of ageing in the EU countries. One of them is an expected increase in number of disabled people. Another one is growth in the number of single person households of the elderly, who need familial and extra-familial care.

Article Details

How to Cite
Kowaleski, J. T., & Majdzińska, A. (2012). Starzenie sie populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza . Studia Demograficzne, (1(161), 57–80. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2557
Section
Original research papers & review papers

References

Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, nr 1/159, 3–22.

Carr D., Bodnar-Deren S., 2009, Gender, Ageing and Widowhood, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 705–728), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

Cieślak M., 2004, Pomiar procesu starzenia się, „Studia Demograficzne”, nr 2/146, 3–16.

Długosz Z., 1998, Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, 15–27.

EUROSTAT, 2012, Statistics Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 15.03.2012).

EUROSTAT, GISCO : Geographical Information and maps, (data dostępu: 15.03.2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_maps/popups/references/administrative_units_statistical_units_1

Gavrilova N.S., Gavrilov L.A., 2009, Rapidly Ageing Populations: Russia/Eastern Europe, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 113–131), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

GUS, 2008, Prognoza ludności na lata 2008–2035, (data dostępu: 10.07.2012) http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm

Kałuża D., Szukalski P., (red.), 2010, Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.

Kot M., Kurkiewicz J., 2004, The new measures of the population ageing, „Studia Demograficzne”, nr 2/146, 17–29.

Kowaleski J.T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci), [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski. Miedzy demografią a gerontologią społeczną (s. 11–25), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowaleski J.T., 2011, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności w województwach (stan aktualny i prognozy do roku 2030), [w]: Kowaleski J.T. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa (s. 9–33), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowaleski J.T., Majdzińska A., 2011, Starzenie się ludności – aspekt krajowy i regionalny, [w]: Organiściak-Krzykowska A. (red.), Regionalne aspekty rynku pracy (s. 247–267), IPISS , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawa–Olsztyn.

Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), 2006, Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.

Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.) Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Kurkiewicz J. (red.), 2007, Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Kurkiewicz J., 2008, Teoria drugiego przejścia demograficznego jako koncepcja wyjaśniająca przemiany zachowań demograficznych społeczeństwa rozwiniętego, [w:] Kurkiewicz J., Podolec B. (red), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Prace z zakresu statystyki i demografii, nr 1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM , Kraków.

Lynch S.M., Brown J.S., Taylor M.G., 2009, Demography of disability, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 567–582), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

Okólski M. (red), 1990, Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.

Okólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.

Rix S.E., 2009, Employment at Older Ages, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 445–470), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności, PWE, Warszawa.

Rosset E., 1967, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa.

Rosset E., 1971, Człowiek stary a społeczeństwo, [w:] „Studia Demograficzne”, nr 25, PAN, Warszawa.

Sundbärg G., 1900, Sur la répartition de la population par âge et sur les taux de la mortalité, “Bulletin de l’Institut International de Statistique, t. XII .

Sundstr&m G., 2009, Demography of ageing in the Nordic Countries, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 91–111), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

Tomassini C., Lamura G., 2009, Population ageing in Italy and Southern Europe, [w:] Uhlenberg P. (red.), International Handbook of Population Aging (s. 69–89), International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

Uhlenberg P., 2005, Demography of aging, [w:] Poston D.L., Micklin M. (red.), Handbook of Population (s. 143–167), Kluwer/Academic/Plenum Publishers, New York.

Uhlenberg P. (red.), 2009, International Handbook of Population Aging, International Handbooks of Population, vol. 1, Springer.

UN, 2011, World Population Prospects, The 2010 Revision http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm (data dostępu: 10.03.2012).2008, Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Komitet Nauk Demograficznych PAN, PTG, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.