„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” jest wydawnictwem naukowym funkcjonującym w ramach tej jednostki wchodzącej w skład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest zrzeszeniem instytutów i katedr, których zainteresowania naukowe obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza wąsko rozumiane granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Profil tematyczny Kwartalnika w znacznej mierze określony jest przez interdyscyplinarny zakres działalności naukowo-badawczej Instytutów i Katedr tego kolegium. Obejmuje on problematykę stricte ekonomiczną, społeczną, prawno-ustrojową, w tym w zakresie administracji i polityk publicznych oraz spraw międzynarodowych.

„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” jest forum wymiany i konfrontacji poglądów nt. szeroko rozumianych współczesnych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego w różnych, wzajemnie uzupełniających się (ale często skonfliktowanych wzajemnie) aspektach. Analizy te prowadzone są we współpracującym stale środowisku naukowym nie tylko w ramach macierzystego Kolegium i Uczelni, ale w ramach rozwijanych licznych powiązań naukowo-badawczych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” (numer ISSN 2082-0976) jest wydawany od 2010 roku. W latach 2001-2009, był to periodyk >>„Studia i Prace” Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH<<. Kwartalnik stanowi istotne forum prezentacji opinii naukowych i publikacji wyników badań z zakresu ekonomii i nauk społecznych  nie tylko w ramach macierzystej uczelni, ale w ramach rozwijanych licznych relacji naukowych tak w skali ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.  Profil Kwartalnika oddaje interdyscyplinarność środowiska naukowego KES. W roku 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Kwartalnikowi KES 9 punktów.