Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 1. Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism wydawanych w języku polskim lub innych językach kongresowych (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim rosyjskim, włoskim).
 2. Autor zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy oraz stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.
 3. Złożona praca powinna odpowiadać standardom określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH - Wytyczne_bibliografia i przypisy_OW_SGH (003).pdfWytyczne_bibliografia i przypisy_OW_SGH (003).pdf
 4. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe o objętości tekstu do 15 stron znormalizowanego maszynopisu łącznie z bibliografią ​w następującym układzie:
   • tytuł artykułu,
   • imię i nazwisko,
   • afiliacja Autora, 
   • tekst artykułu,
   • bibliografia,
   • słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenie w językach: polskim i angielskim (maksymalnie po 1200 znaków ze spacjami).
       5. Opracowanie powinno zawierać wyodrębnione części składowe, w tym: 
   • wstęp z jasno sformułowanym celem,
   • część główna,
   • podsumowanie lub wnioski końcowe.
       6. Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem niniejszej platformy opartej na OJS
       7. Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku.
       8. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo: 
   • poddania złożonej pracy edycji,
   • stosowania skrótów,
   • wprowadzania poprawek lub ich odrzucenia. 

       9. W Kwartalniku KES „Studia i Prace” publikowane są wyłączenie teksty, które pozytywnie przeszły procedurę recenzji.