Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirosław Henryk Kowalski

Abstrakt

The paper analyses the situation of disabled students in Polish public schools. The author stresses the necessity of providing disabled students with high quality education. To achieve that aim a broad spectrum of measures and regulation is necessary, including national and international regulations. Appropriate funding and support also need to be provided by local, regional and central governments. However, what is the most difficult is to gain the acceptance of inclusive education on the part of local communities.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kowalski, M. H. (2014). Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (3), 91-107. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 87–88
 K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 21
 J. Osiński, Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 15–81
Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian, red. W. Żłobicki, B. Maj, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s. 9
W. Gasik, Ewolucja edukacji specjalnej, w: Edukacja osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, Upowszechnianie Nauki – Oświata U-NO, Warszawa 1993
 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 15
 T. Gałkowski, Wokół definicji pojęcia „osoba niepełnosprawna” – doświadczenia europejskie, http://www. idn.org.pl/sonnszz/def_on.htm [dostęp 9.03.2014]
R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1982, s. 664
 J. Osiecka, Kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, http://biurose. sejm.gov.pl/teksty/i-635.htm [dostęp 9.03.2014]
A. Paszkiewicz, M. Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Difin, Warszawa 2013, s. 207
B. Balcerzak -Paradowska, Osoby niepełnosprawne i ich rodziny – charakterystyka demograficzna i społeczno -ekonomiczna, w: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, red. B. Balcerzak -Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002, s. 19–25
http:// www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ [dostęp 11.03.2014]
 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/ [dostęp 11.03.2014]
 http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp 11.03.2014]
 http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich [dostęp 11.03.2014]
 http://www.zsa.tcz.pl/unia/stand.html [dostęp 11.03.2014]
 http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:deklaracja-z-salamanki-oraz-wytyczne-dla-dziaa-w-zakresie-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych&catid=23:akty-prawne&Itemid=2 [dostęp 11.03.2014]
 G. Ciura, J. Osiecka- Chojnacka, Edukacja włączająca w szkolnictwie obowiązkowym w Polsce, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, 2013, nr 9 (146), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/658D90082C4B5755C1257B64002755E3/$file/Infos_146.pdf [dostęp 12.03.2014]
 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_ HTML.htm [dostęp 10.03.2014]
 P. Boryszewski, Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2007, s. 9
 K. Błeszyńska, Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 25