Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barbara Kryk

Abstrakt

The concept of green jobs began to spread with the development of the theory of green economy, which is conceptually linked to the idea of sustainable development. Its introduction requires structural changes, including the creation of green jobs. Green jobs (colloquially referred to as green-collar jobs) exist in various sections and sectors. Their creation is important from an economic, ecological and social point of view. Hence, the aim of this article is to evaluate the development of green jobs in Poland in the years 2010–2015 against the EU, with an emphasis on renewable energy. In the study the author used desk research and indicator analysis for changes in the number, structure and dynamics of green jobs to demonstrate progress in their creation and in meeting Poland’s commitments under the Europe 2020 strategy. Although the study has shown positive changes in green employment, they are insufficient.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kryk, B. (2018). Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (1), 131-143. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką w subregionie płockim, Płock, listopad 2012. 
Badanie potencjału zielonych miejsc pracy na Mazowszu, WUP, Warszawa 2015.
Energia odnawialna dla Polski, Materiały z Konferencji Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013. 
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010. 
Fura B., Fura M., Zielone miejsca pracy w krajach Unii Europejskiej – studium empiryczne, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 2 (319), 2016, s. 40, http://dx.doi. org/10.18778/0208–6018.319.03 
Hofman C., Van der Ree, Green Jobs and the skillsneeded for them, ILO, Geneva, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skills, Trento, June 9–10, 2010, http:// www.oecd.org/cfe/leed/4546771.pdf 
http://www.mr.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Zielona+gospodarka
The jobs potential of a shift towards a low carbon economy, OECD 2012. 
Kassenberg A., Śniegocki A., W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014. 
Kryk B., Czas na zielone kołnierzyki, „Ekonomia i Środowisko” nr 3 (50), 2014, s. 19. 
Kryk B., Green jobs – the good practice, [w:]  Towards a Green Economy, red. M.  Burchard- -Dziubińska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 107–124. 
Martinez-Fernandez C., Hinojosa C., Miranda G., Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change, February 8, 2010, workingdocument, CFE/LEED, OECD, www.oecd.org/dataoecd/54/43/44683169.pdf?conte ntId=44683170 
Pająk K., Mazurkiewicz J., Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach’’ nr 166, 2014. 
Pakiet Zimowy, https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
[Raport]  Green Jobs: Towards decent working a sustainable low-carbon word, UNEP, ILO, IOE, ITUC 2008, www.unep.org/labour_environment/ pdf 
[Raport]  Zielone miejsca pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy: Przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z najnowszymi technologiami w perspektywie do roku 2020, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, streszczenie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2013 [wersja pdf]. 
Rola badań i innowacji w budowaniu zielonej gospodarki: Moduł III Programu doskonalenia prak tycznego, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., Łódź 2013, https:// zasobyip2. ore.edu.pl/pl/publications/download/3052 
Ryszawska B., Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013. 
The State of Renewable Energis in Europe edition 2011 (2011), EuroObserv’Er Report, Paris, Observ’er,
The State of Renewable Energis in Europe edition 2013  (2013), EuroObserv’Er Report, Paris, Observ’er,  
The State of Renewable Energis in Europe edition 2016  (2016), EuroObserv’Er Report, Paris, Observ’er,  
Stoevska V., Hunter D., Proposals for the statistical definition and measurement of green jobs, International Labour Office, Geneva 2012. 
Stoyanova Z., Harizanova H., Perspectives of development of greenjobs in Bulgaria, „Economics of Agriculture” No. 2, 2015, UDC: 712.27:005.51 (497.2) 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tekst jednolity, DzU 2017, poz. 1148.