Partnerstwo lokalne w ekonomii społecznej jako nowy paradygmat budowania spójności społecznej ​

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Majka Łojko

Abstrakt

The social economy has been trying to recognize its partnering role by the public and business sectors over recent years. The results are visible in the increasing use of its instruments in policy implemented by both the government and the regional authorities. The essence of local partnership is one of the key issues inherent in the new paradigm of building social cohesion and is a tool for a new economic and social order. The task of local partnership, understood as a kind of relationship between public entities, business and non-governmental organizations based on the principles of dialogue, reciprocity and equivalence, is to combine knowledge, experience and initiatives of various people and institutions in solving social problems.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łojko, M. (2018). Partnerstwo lokalne w ekonomii społecznej jako nowy paradygmat budowania spójności społecznej ​. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 39-57. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.2.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Baron-Wieczorek M., Grzanka I., Partnerstwo społeczno-publiczne we wspólnotach terytorialnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej’’ nr 76, 2014. 
Borkowska S., Partnerstwa międzysektorowe według koncepcji naukowych i ram formalno-prawnych, [w:] Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, red. S. Borkowska, E. Zielińska, ResPublica Nova, Warszawa 2014
Brinkerhoff J. M., Government-Nonprofit partnership: A defining framework, „Public Administration and Development” Vol. 22, 2002. 
Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2 (24), 2006. 
Furmankiewicz M., Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1 (51), 2013. 
Gądecki J., Roczne programy współpracy. Co z nich wynika dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Raport podsumowujący badania Barometr Współpracy 2007, „Ekonomia Społeczna. Teksty” nr 10, 2007. 
Hudson B., Exworthy M., Peckham S., The Integration of Localised and Collaborative Purchasing: a Review of the Literature and Framework for Analysis, Nuffield Institute for Health, University of Leeds, University of Southampton 1998. 
Jabłońska A., Drażba M., Partnerstwo publiczno-społeczne jako „przystępna” forma partnerstwa międzysektorowego, [w:] Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja, red. M. Perkowski, Wydawnictwo Prawo i Partnerstwo, Białystok 2009. 
Jegorow D., Strategia partnerstwa lokalnego, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009.
John P., Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001
Juros A., Biały A., Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki, Lubelska Spółdzielnia Socjalna Koziołek, Lublin 2011.
 Kalisiak-Mędelska M., Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania, „Biblioteka Regionalisty” nr 13, 2013. 
Kaliszewska M., Partnerstwo międzysektorowe w ekonomii społecznej – współpraca z administracją publiczną i biznesem, [w:] Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, red. A. Handzlik, J. Głowacki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
Kotarba B., Zasady partnerstwa w wybranych działaniach samorządów gminnych, [w:] Partnerstwo w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Scholar, Warszawa 2014. 
Kozłowski T., Partnerskie pryncypia, [w:] Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, red. W. Misztal, A. Zybała, Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG, Warszawa 2008. 
Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na Lata 2006–2008, MPiPS, Warszawa 2006. 
Lewandowska M., Droga do partnerstwa – kilka ważnych pytań, FISE, Warszawa 2013. 
Local Partnership for Rural Development, OECD, Paris 1990. 
Lukesch R., The LAG – handbook. A guide through the stunning world of local actions groups, LEANDER+ OBSERVATORY CONTACT POINT, Brussels 2007. 
Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, red. A. Jarzębska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków–Toruń 2010. 
Projekt „Potencjał – Działanie – Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych”, Procedura tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Gmina – Miasto Płock, Płock 2014. 
Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, red. A. Sobolewski, MPiPS, Warszawa 2007. 
Roffiaen Ch., Rethinking the principle of subsidiarity, „Brussels Report” 2003. 
Rudolf W., Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” nr 18, 2011. 
Ruszewski J., Współpraca sektora administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej, [w:] Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, red. A. Grzybowska, J. Ruszewski, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwałki 2010. 
Schimanek T., E jak EQUAL. P jak Partnerstwo, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. 
Tkaczuk M., Partnerstwo publiczno-społeczne jako etap ewolucji podmiotów polityki społecznej w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia 42, 2008. 
Tennyson R., Wilde L., The guiding hand. Brokering partnerships for sutainable development, United Nations Department of Public Information, New York 2000.
Waligóra A., Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016. 
Wejcman Z., Dialog i partnerstwo a ekonomia społeczna, „Ekonomia Społeczna. Teksty” nr 9, 2007. 
Woźniczka J., Partnerstwo jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/partnerstwo-jako-narzadzie-spolecznej odpowiedzialnosci-biznesu 
 Wygnański J., Skuteczne animowanie kultury współpracy, [w:] Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, red. A. Handzlik, K. Głowacki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012. 
Wygnański J., Skuteczne animowanie kultury współpracy – czynniki sukcesu w procesie budowy partnerstw, [w:] Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, red. A. Handzlik J. Głowacki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
 http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,25024, partnerstwo-na-rzecz-ekonomii-.html 
 http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/cenne-partnerstwo-takze-spoleczno-prywatne,20950.html