Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joachim Osiński

Abstrakt

The 2007+ financial crisis, which also had an impact on real economy, paradoxically resulted in an increase of states’ activity in economy and in the growth of expectations of citizens towards states. The crisis makes them see the state as the only institution able to guarantee financial and social safety as well as orderly development of global economy in future. The article tries to answer the following question: is the state able to secure that feeling of safety and society’s ability to develop, and will the incoming crises influence the modification of horizontal and vertical extent of functions of the modern state? The question whether modern states modernize or not, disregarding economic, social, cultural and military crises, is also a subject of preliminary analysis. The 2007+ economic crisis caused an increase in state activities in fields both related to economic problems and providing social and financial safety for citizens. The modernization of state institutions (the state considered as ontological being, i.e. is not identified with any present day state) is not related to crises. The internal institutions of state, as parliaments and executive are also modernized to a certain extent. The analyses of Scandinavian, US and Canadian parliaments included in the article prove that the parliaments use the legislative possibilities and increase the scope of control activities performed during crisis. Occasionally this leads to constitution infringement (US Congress). On other occasions special parliamentary commissions and direct democracy institutions are used (Iceland). During a crisis a phenomenon of „financial world imperialism” emerges. It is something more than financialization of real economy (industrial, services and agriculture). It is a trend leading to the  subordination of all the other spheres of activity of states and societies, including politics, law and culture. It is observed in contemporary highly developed societies as well as in some countries of „peripheral capitalism”. This trend is visible when democracy is used, including parliamentary procedures and decision-making processes in executive, to advance special interests of the financial world, its continuity and its profits.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Osiński, J. (2012). Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (1), 43-72. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.1.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bieleń S., Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Jónsson A., Why Iceland? How one of the world’s smallest countries become the meltdown’s biggest casualty, McGraw-Hill, New York, San Francisco, London 2009
Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, przeł. A. Mincewicz, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku: przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009
Oręziak L., Strefa euro wobec kryzysu gospodarczego, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
Osiński J., Nauka o państwie wobec współczesnego kryzysu finansowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
Osiński J., Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
Osiński J., Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, nr 1(5), 2011
Osiński J., Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 1(5), Oficyna Wydawnicza SGH, 2011
Osiński J., Transformacja ustrojowa w Europie a struktura parlamentów: nowoczesność czy anachronizm?, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej: między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
Reinhard C.E., Rogoff K.S., Th is time is different: eight centuries of financial folly, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2009
Samojlik B., Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
Samojlik B., Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach
Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, nr 8-9, 2007
The emergency economic stabilization act of 2008, Public Law, 110–343, Div. A, enacted October 3, 2008

Inne teksty tego samego autora