Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Jerszow

Abstrakt

Artykuł przedstawia proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających system pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej, w Polsce. W pierwszej części omówione są aspekty prawne zagadnienia, następnie przedstawiona została skala zjawiska w Polsce. W dalszej części artykułu opisany jest przebieg procesu usamodzielnienia, najważniejsze elementy, dostępna pomoc ze strony państwa. Część końcowa zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące efektywności procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Polsce.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Jerszow, M. (2019). Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 77-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2269
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2007.
2. Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa (i kilku drobniejszych sprawach), w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, red. D. Trawkowska, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.
3. Badora S., Rodziny i instytucje w opiece zastępczej, w: Rodzina polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologie, red. J. Żebrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 314–320.
4. Biehal N., Clayden J., Stein M., Wade W., Moving On: Young People and Leaving Care Schemes, HMSO, London 1995.
5. Bieńko M., Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia, w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, red. A. Kwak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
6. Chrzanowska P., Proces usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – wybrane aspekty, „Studia BAS” 2017, nr 2 (50), s. 147–168.
7. Kwak A., Kreatorzy procesu usamodzielnienia, w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, red. A. Kwak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
8. Morgan R., Young People’s Views on Leaving Care: What Young People In, and Formerly In, Residential and Foster Care Think About Leaving Care, Commission for Social Care Inspection, Newcastle 2006.
9. Pitcher D., When Grandparents Care, Plymouth City Council Social Service, Plymouth 1999.
10. Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
11. Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, red. A. Żukiewicz, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.
12. Rostowska T., Miłkowska A., Specyfika wychowania w rodzinie zastępczej, w: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, red. H. Marzec, M. Pindera, t. 2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2007, s. 35–43.
13. Winogrodzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
14. Zmysłowska M., Nie (kochane) dzieci w rodzinach zastępczych, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności: szanse, zagrożenia, patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 236–247.
15. Zmysłowska M., Proces usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej w powiecie olsztyńskim, w: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia: obrazy dzieciństwa, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, s. 315–327.
16. Z opieki zastępczej w dorosłe życie: założenia a rzeczywistość, red. A. Kwak, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.