Faktoring na tle innych form finansowania przedsiębiorstw

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Szymon Bielawa

Abstrakt

Podmioty gospodarcze prowadząc działalność, wykorzystują szerokie spectrum rozwiązań opartych na faktoringu. W przypadku procesu sprzedaży instrument dyskonta gwarantuje otrzymanie zapłaty już po potwierdzeniu istnienia wierzytelności, tym samym pozwala na uzyskanie środków przed terminem wymagalności wskazanym na fakturze. W artykule przedstawiono zewnętrzne źródła finansowania działalności, porównując podstawowy produkt bankowy w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do rozwiązań faktoringowych opartych na mechanizmach cesji i subrogacji w finasowaniu przedsiębiorstw.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bielawa , S. (2019). Faktoring na tle innych form finansowania przedsiębiorstw . Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2(38), 107-126. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/2271
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
2. Bielawska A., Faktoring międzynarodowy małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 540.
3. Bielawska A., Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 752.
4. Bothra N., Guide to Factoring: A Comprehensive Guide to Factoring and Assignment of Receivables, Academy of Financial Services, Kalkuta 2015.
5. Callender J., Factoring Fundamentals, How You Can Make a Large Returns in a Small Receivables, Dash Point Publishing, Wirginia, USA, 2010.
6. Callender J., Factoring: Sell Your Invoices Today, Get Cash Tomorrow: How to Get Unlimited Funds without a Loan, Dash Point Publishing, Wirgina, USA, 2012.
7. Chakraborty Partho H., Sonmale A., Factoring. A Powerful Tool in the World of Finance, Notionpress, 2015.
8. Cicirko T., Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
9. Frąckiewicz K., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Wyd. Promotor, Warszawa 2008.
10. Gostomski E., Bednarz J., Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
11. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
12. Jonas E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Wyd. Promotor, Warszawa 2008.
13. Klapper L., The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises, World Bank Policy Research Working Paper 3593, World Bank, 2005.
14. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi, Difin, Warszawa 2013.
15. Marciniak-Najder D., Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
16. Marzec J., Pawłowska M., Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, „Materiały i Studia” 2011, nr 261, Narodowy Bank Polski.
17. Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
18. Pawłowska M., Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro, „Bezpieczny Bank” 2017, 2 (67).
19. Pawłowska M., Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, „Bank i Kredyt” 2012, 43, 6.
20. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
21. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Raport Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2018.
22. Salaberrios J., The Effects of Using Invoice Factoring to Fund a Small Business, Walden University, USA, 2016.
23. Zaleska M., Bankowość, C. H. Beck, Warszawa 2013.