Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jacenty Siewierski

Abstrakt

Christianity, filtered through the heritage of Enlightenment, is a founding stone of European identity. Western Christianity is of particular importance here, as only in the region it dominated we can speak of Enlightenment and periods that precede it, that is Renaissance and Reformation. European Union is primarily constituted by countries that are culturally related to Western (Latin) Christianity. Enlightenment (secular rationalism) as such was not sufficient for creation of European identity. The paper describes the evolution of European identity closely linked with Christianity, that was later on left for rationalism and national identities. I try to prove that the identity of Europeans is historically closely linked to the diversity of nations that constitute Europe and that a national identity serves to underline European Community rather than deny it. Existing European identity has its roots in common history, contrary to popular believes that Europeans identify only with their nations. The paper also explains why new European identity needs to be constructed in relation to common European past and not in relation to the future of Europe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Siewierski, J. (2013). Tożsamość europejska jako problem historii i współczesności. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (2), 9`-30. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005.
H. White, Dyskurs europejski i poszukiwanie europejskiej tożsamości, w: Postcolonial Europe, http://  www.postcolonial-europe.eu/index.php/pl/essays/93-dyskurs-europejski-i-poszukiwanie-europejskiejtosamoci.
F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych  formach kultury, PWN, Warszawa 2008.
B. Skarga, Zbiorowa tożsamość i zagrożenia z nią związane, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 3.
E.H. Erikson, Identity, w: International Encyclopedia of the Social Science, Vol. 7, Macmillan, London  1968..
L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, w: L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko,  Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
P. Englund Lata wojen: Połtawa, Finna, Gdańsk 2003; P. Englund, Niezwyciężony, Finna, Gdańsk  2004.
J. Siewierski, Przemiany tożsamości Żydów europejskich w perspektywie historycznej, niepubl.  oprac. z badań statutowych 2011 pod kier. E. Firlit. .
D. Dejna, Amisze – fenomen wychowania endemicznego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń  2012; E. Wesner, Kim są amisze?, Verbinum, Warszawa 2012.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Muza,  Warszawa 2004.
Koniec ideologii multikulturalizmu?, ,,Newsweek’’ 7 kwietnia 2007.
L. Hooghe, G. Marks, Tożsamości wielorakie, ,,Nowa Europa. Przegląd Natoliński’’ 2007, nr 1(5).
J. Derrida, J. Habermas, Po wojnie: odrodzenie Europy, ,,Krytyka Polityczna” 2005, nr 5.
Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk 2007.
J. Rifk in, Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Nadir, Warszawa 2005..
G. Vattimo, Dom Europa, ,,Krytyka Polityczna’’ 2005, nr 5, s. 165; T. Meyer, Die Identität Europas. Der EU eine Seele?, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2004.
R. Szwed, Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, red. E. Hałas, K.T. Konecki, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005.
Th e Invention of Tradition, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
K. Dybciak, Co znaczy katolickość Europy Środkowej?, w: Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, red. R. Zenderowski, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Krakow 2004.
M. Kuniński, Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii?, w: Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, A. Wonicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
E. Renan, Co to jest naród, w: Dzieło Ernesta Renana, Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”, Warszawa 1904.
A. Besancon, Zachód przeciwko Zachodowi, ,,Newsweek’’ 17 kwietnia 2004.
J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?, W drodze, Poznań 2003.
T.S. Elliot, Kto to jest klasyk i inne eseje, Wydawnictwo Znak, Krakow 1999.
J. Ralston Saul, Th e Collapse of Globalism and the Reinvention of the World, Penguin, London 2005, fragmenty w: „Europa” 2006, nr 12..
Lord Acton, Historia wolności w chrześcijaństwie, BMP, Krakow 1995.
J. Locke, List o tolerancji, PWN, Warszawa 1963.
O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowowschodniej, Lublin 2002.
F. Braudel, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1971, rozdz. Historia i nauki społeczne; długie trwanie.
Novalis, Chrześcijaństwo, czyli Europa, przeł. J. Prokopiuk, w: Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, wybor i oprac. T. Namowicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
J. Ratzinger, Rozum dotarł do swoich granic, ,,Newsweek’’ 10 kwietnia 2004; debata Ratzinger–Habermas Rozum i wiara Zachodu w Katolickiej Akademii Bawarii.
A. Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, tłum. W. Madej, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1988.
Jan Paweł II, Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, homilia wygłoszona w Gnieźnie w dniu 3 czerwca 1997 roku z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha, ,,L’ Osservatore Romano’’ (wyd. polskie) 1997, nr 7.