Dynamic measurement of the financial liquidity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: cross-sectoral comparative analysis - Part 2

Main Article Content

Leszek Mosiejko
Michał Bernardelli

Abstract

The purpose of the present research was to analyse Polish listed companies in terms of liquidity management in 2002-2017 in a dynamie context. Evaluation of the dynamie model of corporate financial liquidity was carried out with the use of classical descriptive statistics tools and methods applied in sueh analyses. The eompanies were analysed in the new seetoral layout implemented by the Management Board of the Warsaw Stoek Exehange in January 2017. The study of the dynamie finaneial liquidity of enterprises on the basis of seleeted ratios eonsisted of two parts. In the first part of the study, a series of medians was determined for eaeh of the liquidity ratios in partieular seetors. Eaeh element of the series is assoeiated with the quarter from whieh the data eame. The ratios within sectors were then compared so that coexistence of changes over time, shifts in rela- tion to one another, or the lack of clear interdependencies could be observed. Unlike the first part, which covered the relationship between the different ratios within a sector, the second part focuses on cross-sectoral comparative analysis. Descriptive statistics based on quantiles were derived for data covering the entire period under consideration and for all enterprises in the sector. Half of the surveyed listed companies (i.e. all the ratio values between the first and third quartiles), were adopted as the central standard. Numerical values of standards for particular ratios and sectors are presented in a tabular form.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mosiejko, L., & Bernardelli, M. (2020). Dynamic measurement of the financial liquidity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: cross-sectoral comparative analysis - Part 2. Journal of Management and Financial Sciences, (41), 9-32. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2488
Section
Articles

References

Compact publications
1. Bannok, G., Manser, W. (1992). Międzynarodowy słownik finansów. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Bojarski.
2. Grzywacz, J. (Ed.), (2015). Finanse przedsiębiorstwa. Decyzje i efekty. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
3. Gołębiowski, G. (Ed.), Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
4. Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Difin.
5. Grabowska, M. (2012). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
6. Henderson, W., Maness, S. (1989). The Financial Analyst's Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity. New York: Van Nostrand Reinhold.
7. Jerzemowska, M. (Ed.) (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8. Krzemińska, D. (2002). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo WSB.
9. Kusak, A. (2004). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
10. Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
11. Michalski, G. (2004a). Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka t. 2. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu No 1042. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
12. Michalski, G. (2004b). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Warszawa: CeDeWu.
13. Nowak, E. (2014). Analiza sprawozdań finansowych. Wyd. 3 zm. Warszawa: PWE.
14. Ostrowska, D., Niedźwiedzka, E. (Ed.) (2015). Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
15. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2007). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17. Wajszczuk, K. (2013). Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program kompu¬terowy: Cash Flow system. Warszawa: Difin.
18. Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
19. Wojciechowska, U. (2001). Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Warszawa: SGH.
Papers and studies
1. Bernardelli, M. (2018). Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, No. 338 (5).
2. Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2006). Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rol-nych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, No, CCCLXXVII.
3. Michalski, G. (2004). Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, Zarzą-dzanie finansami firm - teoria i praktyka t. 2. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, No. 1042.
4. Mosiejko, L., Bernardelli, M., Sierant, A. (2019). Płynność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2017 w ujęciu sektorowym - część 1. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, No. 173/2019, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH.
5. Niemiec, A. (2014). Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 79(135), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6. Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profit- ability: An Empirical investigation in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, Iss. 24, Retrieved from: www.researchgate.net/publication/290982782Therelatio nhipofcashconversioncyclew ithefirmsizeandprofitabilityAnempiricalinvestigationinTurkey (accessed:10.10.2018).