Szanowny Czytelniku,
oddajemy w Państwa ręce 50. wydanie Journal of Management and Financial Sciences. W najnowszym wydaniu naszego czasopisma kontynuujemy nasze zaangażowanie w dostarczanie platformy dla najnowocześniejszych badań, innowacyjnych pomysłów i wnikliwych perspektyw w dziedzinie zarządzania, finansów i ekonomii. Niniejsze wydanie zawiera różnorodny wachlarz artykułów i studiów przypadków, z których każdy oferuje cenne spostrzeżenia i analizy dotyczące szerokiego zakresu tematów, takich jak czynniki sukcesu i kryteria sukcesu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, wschodzący rynek zielonego wodoru w krajach rozwijających się w Afryce, sytuacja polskich szpitali powiatowych w zakresie zatrudnienia i jego koszty dla szpitala, czynniki determinujące zapotrzebowanie na prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, różnice w postrzeganiu obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej w uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce z perspektywy studentów, wpływ work-life balance na produktywność i dobrostan pracowników, występowanie cyklu politycznego w miastach na
prawach powiatu w Polsce, czy rola założeń ESG w radzeniu sobie ze złożonymi kryzysami o charakterze zarówno gospodarczym, jak i finansowym.
Zapraszamy Was, naszych czytelników, do odkrywania stron tego najnowszego wydania z ciekawością i entuzjazmem. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym naukowcem, początkującym badaczem, praktykującym profesjonalistą, czy studentem chętnym do nauki, wierzymy, że na tych stronach znajdziesz cenne spostrzeżenia i inspirację.
Celem pierwszego artykułu Agaty Klaus Rosińskiej i Joanny Iwko jest przedstawienie czynników sukcesu i kryteriów sukcesu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych oraz ich znaczenia dla tego typu projektów. Do osiągnięcia celu pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd piśmiennictwa oraz analizę ankietową z wykorzystaniem korelacji.
W kolejnym artykule Agnieszka Bitkowska, Damian Dziembek i Tomasz Gzik starają się wykazać przydatność budowania powiązań między procesem a projektem w oparciu o zasoby wiedzy w dynamicznych, zmiennych okolicznościach technologicznych w oparciu o badania przeprowadzone w Polsce.
W artykule Joanny Żukowskiej, Agaty Lulewicz-Sas, Roberta Strelau i Adriany Baranowskiej przeanalizowano rolę cyfrowego uczenia się we wzmacnianiu inteligentnych społeczeństw na podstawie przeglądu literatury naukowej. Przeszukano bazy danych, takie jak Proquest, Emerald, Scopus i Ebsco, używając terminów związanych z edukacją online i Społeczeństwem 5.0. Analiza 27 z 18 980 zgłoszeń pokazuje związek między rozwojem edukacji, technologii i społeczeństwa.
Kolejne badanie ma na celu zbadanie roli powstającego rynku zielonego wodoru dla krajów rozwijających się w Afryce. Celem artykułu Piotra Komorowskiego i Marty Grzywacz jest identyfikacja kluczowych czynników, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na rozwój zielonej energetyki wodorowej w Afryce.
Celem artykułu Agaty Sielskiej i Eweliny Nojszewskiej jest analiza sytuacji polskich szpitali powiatowych w zakresie zatrudnienia i kosztów ponoszonych przez szpital. Autorzy koncentrują się zarówno na etatach (ekwiwalentach pełnego czasu pracy) personelu szpitalnego (zarówno medycznego, jak i niemedycznego), jak i na wynagrodzeniach. Badają również podobieństwa między szpitalami pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia, biorąc pod uwagę ich cechy, takie jak wielkość, forma własności i cechy środowiskowe.
Celem pracy Adama Śliwińskiego i Iwony Borkowskiej jest identyfikacjapodmiotów determinujących popyt na prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Głównym wnioskiem płynącym z badań jest to, że najważniejszym czynnikiem jest czynnik demograficzny. Inne czynniki to czynnik związany z nieskutecznością leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, czynnik związany ze stanem zdrowia, czynnik demograficzny związany z długowiecznością oraz czynnik związany ze świadomością ubezpieczeniową i dochodami.
Celem artykułu autorstwa Małgorzaty Cieciory, Wiktora Bołkunowa i Macieja Dębskiego jest ukazanie różnic w postrzeganiu obecnej i pożądanej kultury organizacyjnej w uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce z perspektywy studentów. Przeprowadzono i zaprezentowano syntetyczny przegląd literatury dotyczącej kultury organizacyjnej w uczelniach.
Celem kolejnego badania Mikołaja Pindelskiego i Jonny Szlęzak-Matusewicz jest określenie rozpoznania i świadomości strategii systemowych w sferze praktycznego działania przedsiębiorstwa na trzech różnych poziomach hierarchii organizacyjnej. Sformułowano dwie hipotezy badawcze, a mianowicie H1: Wdrożona strategia zostanie określona jako systemowa. H2: Pracownicy będą dążyć do realizacji strategii poprzez podejście systemowe.
Łukasz Marecki w swoim opracowaniu bada wpływ work-life balance na produktywność i samopoczucie pracowników, co starają się wyjaśnić badania postpozytywistyczne. Badania te dzielą się na dwie główne kategorie: analityczne i opisowe.
Daniel Budzeń i Marcin Wiśniewski dokonują empirycznej weryfikacji występowania cyklu politycznego w miastach na prawach powiatu w Polsce. W ich opracowaniu wykorzystano dane bilansowe, co znacząco odróżnia je od wcześniejszych opracowań, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Celem artykułu Anety Ejsmont i Jacka Grzywacza jest ocena roli założeń ESG
w radzeniu sobie ze złożonymi kryzysami o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i finansowym.
Problemem badawczym są nadmierne wahania notowań indeksu WIG-ESG, w skład którego wchodzą spółki giełdowe charakteryzujące się przestrzeganiem zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Michał Bitner, Artur Nowak-Far, Jacek Sierak omawiają wyniki badania poświęconego wyzwaniom dla polityki fiskalnej państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), wynikającym z silnego wzrostu długu publicznego i kosztów jego obsługi w warunkach pandemii i szoków wojennych. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki spowodowały gwałtowny wzrost rentowności długu państwowego, czy istnieje korelacja między stopniem wdrożenia zasad dobrego zarządzania gospodarczego (SEG) a kosztami obsługi długu państwowego, jak silna była reakcja deficytu i długu państwowego na wstrząsy wywołane pandemią i wojną w Ukrainie, czy rosnące koszty obsługi zadłużenia zagrażają stabilności finansów publicznych, czy przyjęte zasady SEG pozostają aktualne w okresach wstrząsów?
Celem ostatniego artykułu Doroty Podedwrone-Tarnowskiej jest identyfikacja wpływu czynników fundamentalnych spółki na poziom niedoszacowania wyceny pierwszej oferty publicznej. Badanie opiera się na próbie 227 spółek debiutujących na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2022.
Mamy nadzieję, że to najnowsze wydanie okaże się pouczające, prowokujące do myślenia i inspirujące.
Życzymy ;pczytanie w przystępnej cenie.
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Przewodnicząca Rady Naukowej i Dziekan Wydziału
Michał Matusewicz,
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej i Prodziekan Wydziału

Published: 2024-06-28

Empowering smart societies through digital learning

Joanna Żukowska, Agata Lulewicz-Sas, Robert Strelau, Adriana Baranowska

Awareness of system strategies and their implementation

Mikołaj Pindelski, Joanna Szlęzak-Matusewicz